Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Inkluderende arbeidsliv (IA)

Målet med IA er å skape et arbeidsliv med plass til alle gjennom å forebygge sykefravær og frafall og på denne måten øke sysselsettingen.

Dette er IA-avtalen

Avtalen er mellom arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene i arbeidslivet og regjeringen. Avtalen er forlenget og gjelder ut 2024 – les mer på ys.no

Avtalen har to hovedmålsettinger:

 • En reduksjon av sykefraværet på 10%
 • Et redusert frafall fra arbeidslivet

Partene jobber løpende med praktiske forhold knyttet til den nye avtalen og denne siden vil bli oppdatert når det er behov for det.

Arbeidsmiljø

Arbeidstilsynet og YS har sammen utviklet et e-læringsprogram som skal stimulere til mer og bedre forebyggende arbeidsmiljøarbeid i virksomhetene.

Viktige punkter i avtalen

 • Avtalen gjelder for hele arbeidslivet og vektlegger partenes felles innsats på arbeidsplassen.
 • Det skal etableres en ny arbeidsmiljøsatsing med vekt på kunnskapsutvikling, formidling og veivisning i forebyggende arbeidsmiljøarbeid: Arbeidsmiljøportalen skal formidle kunnskap og kompetanse om effektivt forebyggende arbeidsmiljøarbeid.
 • NAV Arbeidslivssenter og den enkelte virksomhet får også større handlingsrom til selv å bestemme hvordan de vil samarbeide.
 • I stedet for å ha like mål for alle, skal innsatsen målrette mot bransjer og sektorer som har potensial for å redusere sykefravær og frafall
 • Det er satt av penger til et forsøk med kompetansetiltak for langtidssykmeldte som på grunn av sykdom eller skade ikke kan komme tilbake til sin tidligere arbeidsgiver.

Sjekkliste for lokalt IA-arbeid

Denne oversikten er ment som et tilbud til YS-forbundenes lokale tillitsvalgte i arbeidet med IA- avtalen.

 • De to første sidene inneholder sjekklister som kan brukes til intern oppfølging av IA-avtalenog som forberedelse til eventuelle drøftinger med arbeidsgiver.
 • De to siste sidene går nærmere inn på avtalens innsatsområder og inneholder bl.a. lenker tilhvor dere kan finne informasjon og inspirasjon til IA-arbeidet.

Sykelønn

Et punkt som har vært til diskusjon i arbeidet med avtalen, har vært behovet for å gjøre endringer i sykelønnsordningen.

Regjeringen uttaler at de ikke vil foreslå endringer i sykelønnsordningen i avtaleperioden, med mindre partene blir enige om noe annet. Men det presiseres i avtalen at partene likevel kan diskutere problemstillinger knyttet til sykelønn.

Egenmelding

Ansatte i IA-bedrifter har, gjennom tidligere avtaler, hatt rett til utvidet egenmelding. Dette er et tiltak som etter partenes mening har fungert etter hensikten. Det er viktig å merke seg at ved bortfall av IA-avtalen i sin tidligere form, faller retten til utvidet egenmelding bort så sant ikke partene avtaler det lokalt.

Partene i avtalen mener at virksomheter som i dag har rett til utvidet egenmelding kan og bør fortsette med det, men det må altså inngås lokale avtaler.

I avtalen oppfordres virksomheter som i dag ikke har utvidet egenmelding til å vurdere dette. Dette bør være en sterk føring for de av våre bedrifter som tidligere har hatt rett til utvidet egenmelding om å avtale en videreføring av dette, og en oppfordring til de som ikke har hatt det, om å innføre det!

Tillitsvalgtes rolle

Som tillitsvalgt har du en sentral rolle i IA-arbeidet i bedriften. Du må være i dialog med ledelsen slik at dere kan bli enige om hvordan dere skal videreføre IA-arbeidet, og hvordan dere skal søke å oppfylle de to hovedmålene – reduksjon av sykefravær og frafall fra arbeidslivet.

Konkrete tips

 • Ta opp arbeidet med inkluderende arbeidsliv så snart som mulig med ledelsen
 • Sett mål for deres inkluderingsarbeid.
 • Lag så raskt som mulig en avtale med ledelsen om fortsatt bruk av utvidet egenmelding

Var dette nyttig?