Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Innleie

Fra 1. april 2023 gjelder nye regler om innleie. I den anledning er det sannsynlig at du som tillitsvalgt vil oppleve økt pågang om å inngå avtaler om innleie.

Huskeliste for tillitsvalgte ved inngåelse av avtale om innleie:

 • Utgangspunktet er fast ansettelse. Det er viktig at tillitsvalgte er kritiske til bruk av innleie, og kun inngår slike avtaler ved et velbegrunnet behov hos arbeidsgiver.

  Primært skal grunnbemanningen økes. Et alternativt er direkte midlertidige ansettelse hvis vilkårene for dette er oppfylt.

  Relevante spørsmål for tillitsvalgte å stille: Hvorfor ønsker ikke arbeidsgiver å øke grunnbemanningen? Hvorfor benyttes ikke direkte midlertidig ansettelse?

 • Tillitsvalgte må være representativ for arbeidstakerkategorien innleien gjelder.

  – Med representativ menes at et flertall i arbeidstakerkategorien må være medlemmer.

  – Der flertallet i den relevante arbeidstakerkategorien ikke er medlem kan dette i praksis løses ved at tillitsvalgte etter valg representerer gruppen, også de uorganiserte. Det er også mulig at representant for gruppen samarbeider med tillitsvalgt fra Finansforbundet. I store virksomheter er det i denne forbindelse viktig å ha et bevisst forhold til hvilket tillitsvalgtnivå slike avtaler skal inngås.

  – Med arbeidstakerkategori menes en naturlig avgrenset gruppe arbeidstakere, ut ifra for eksempel arbeidsoppgaver, fag, ansvar og liknende. Det viktigste er at grupperingen oppleves logisk og hensiktsmessig. Avgrensingen skal drøftes med tillitsvalgte.

 • Husk at avtalen skal være tidsbegrenset. Vi anbefaler heller kortere avtaleperioder, som ved behov eventuelt kan forlenges. Avtaler utover 1 år bør kreve helt spesielle grunner.

 • Oppsigelsesadgang. Det anbefales at det inntas en klausul om mulighet for oppsigelse av innleieavtalen før utløpstidspunkt. Dette kan f.eks. formuleres som at begge parter kan si opp videre innleie etter avtalen med 1 måneds varsel.

 • Avtalen bør regulere intervall og tidspunkt for drøftelser om den avtalte innleien. Loven sier som et minimum at drøftelser skal finne sted årlig. Vi anbefaler at det gjennomføres hyppigere drøftelser enn lovens minstekrav. Dette fordi jevnlige drøftinger vil sette større krav til arbeidsgiver når det gjelder behovet for og omfanget av innleien. Drøftinger i forbindelse med hver eventuell forlengelse bør uansett reguleres.

 • Tillitsvalgte må være bevisst sin avgjørende rolle i adgangen til innleie.

 • Ta kontakt med sekretariatet ved behov!

Bakgrunn

Fra 1. april 2023 gjelder nye regler om innleie. Den viktigste endringen er at adgangen til innleie fra bemanningsforetak ved midlertidig behov opphører. Et aktuelt unntak er imidlertid innleie av spesialkompetanse til klart avgrenset prosjekt (typisk konsulent).

Det er fortsatt mulig for arbeidsgiver som er bundet av tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett  å inngå avtale om innleie. Avtalen må i tilfellet inngås med tillitsvalgt som er representativ for arbeidstakerkategorien.

Finansforbundet har mer enn 10.000 medlemmer og således innstillingsrett. Den innleien gjelder har rett til fast ansettelse etter 3 år.

Var dette nyttig?