Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Outsourcing

Få gode tips til hvordan en outsourcingsprosess bør gjennomføres.

Mange bedrifter i finansnæringen driver ulike former for sourcing av oppgaver og tjenester til andre aktører. Målet er ofte økonomiske besparelser.

Besparelser kan for eksempel skje ved å sette bort deler av egen produksjonsvirksomhet til andre virksomheter –  ”outsourcing”. Outsourcing er også aktuelt når man ikke har tilstrekkelig med interne ressurser i form av kompetanse, løsninger og effektivitet.

En del outsourcingsprosjekter preges av mangelfull planlegging og urealistiske forventninger. Transakjonskostnader og skjulte kostnader er ofte utelatt i planleggingen, noe som gjør at prosjekter ofte ender med kortsiktig gevinst og langsiktige tap. Det er derfor viktig at du som tillitsvalgt kan en del om muligheter og fallgruver i slike prosesser.

Finansforbundet har i samarbeid med Deloitte, utarbeidet en rapport som gir deg som tillitsvalgt gode tips til hvordan en outsourcingsprosess bør gjennomføres.

Dette mener Finansforbundet

Norsk finansnæring er blant verdens mest effektive. Næringen og myndighetene bør jobbe for å flytte prosesser og arbeidsplasser inn i landet – ikke ut.

Vurderes utflagging av funksjoner krever vi følgende:

  • Finansnæringen må gjennomføre bedre planlegging og ha mer realistiske forventninger i forhold til fremtidige outsourcingsprosjekt
  • Finansnæringen må påse at den ikke mister verdifull fremtidig kompetanse ved outsourcing
  • At fagforeningene og tillitsvalgte, samt arbeidstakere med spesiell kompetanse, blir konsultert i alle prosesser som kan lede til utflagging av funksjoner

At all relevant informasjon i slike prosesser tilflyter fagforeningene og tillitsvalgte før eventuelle beslutninger tas, og at den samme informasjonen gis til alle relevante parter umiddelbart.

Sjekkliste utkontraktering

Her er et dokument med spørsmål som er til hjelp for prosjektleder/deltager for å kontrollere at viktige forholdsregler og hensyn er tatt i arbeidet med utkontraktering.

Prosesser for utkontraktering har ulik karakter. For mindre prosjekter kan flere av punktene ha liten eller mindre relevans, mens det for de større prosjektene kan være spesifikke punkter som kommer i tillegg. Det er viktig å gjøre en god risikoanalyse for det enkelte prosjekt, gjerne med utgangspunkt i momentlisten nedenfor.

I store prosjekter bør det vurderes å formalisere kontrollen med prosjektet f. eks. ved å krysse av punktene i en sjekkliste. Denne kan signeres av prosjektleder etter gjennomføring av hver fase og inngå i avtaledokumentasjonen som fremlegges ved beslutning.

Ord og uttrykk det er smart å kjenne til

Backsourcing
Arbeidsoppgaver tas tilbake ved å gjenreise og bygge opp interne funksjoner igjen, enten i samme form som sist, eller på en ny måte.

Bortsetting
Funksjoner som hittil er blitt utført internt i organisasjonen, overføres til ekstern leverandør, som selger tjenester tilbake til organisasjonen.

Hjemhenting
Funksjoner som i en periode er blitt utført av ekstern leverandør, tilbakeføres til intern organisasjon.

Insourcing
Arbeidsoppgaver som hittil har vært utført av ekstern leverandør, overtas av den interne organisasjonen. Dette kan være arbeidsoppgaver som aldri tidligere har vært utført internt i organisasjonen.

Offshoring
Flytting av arbeidsoppgaver og funksjoner til en ekstern leverand i et annet land.

Outsourcing
Flytting av arbeidsoppgaver og funksjoner til en ekstern leverandør, enten her i landet eller i utlandet.

Selektiv outsourcing
Flytting av utvalgte arbeidsoppgaver og delfunksjoner til en eller flere eksterne leverandører, enten her i landet eller i utlandet.

Smart sourcing
Omorganisering av støttefunksjoner hvor noe utføres internt og noe utføres eksternt hos forskjellige leverandører.

Sourcing
Intern og ekstern produksjon av tjenester til organisasjonen.

Utflagging
Nedlegging av interne funksjoner og overføring av funksjonenes arbeidsoppgaver til tjenesteleverandører i utlandet.

Utflytting
Interne avdelinger flyttes ut av landet og etableres som selvstendige enheter i utlandet, enten selveid eller solgt til utenlandsk tjenesteleverandør.

Utsetting
Utførelsen av interne arbeidsoppgaver settes ut til eksterne tjenesteleverandører.

Var dette nyttig?