Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Arbeidstid

Arbeidstid er den tiden du står til disposisjon for arbeidsgiver.

Ordinær ukentlig arbeidstid

Normal arbeidstid er 08.00-16.00 mandag til fredag.

Arbeidstiden skal ikke overstige 37,5 timer netto i løpet av en uke. Dersom arbeidstiden legges opp utenfor dette tidsrom utløser det kompensasjon med mindre annet er avtalt i bedriftsavtalen.

Med begrepet «netto» menes at spisepausen ikke skal medregnes i arbeidstiden. Den er da ubetalt og den tilmålte tiden står til arbeidstakerens disposisjon.

I bedriftsavtalen kan det fastsettes egne regler. Der er det også anledning til å avtale sommertid.

Arbeid utover 37,5 t pr. uke regnes som overtid.

Arbeidsgiver kan i utgangspunktet ikke ensidig beslutte at arbeidstiden endres i forhold til hva som er avtalt i arbeidsavtalen.  I et slikt tilfelle må arbeidsgiver gå veien om såkalt «endringsoppsigelse». Dette betyr at arbeidsgiver formelt sett må si opp arbeidsavtalen samtidig som du tilbys en ny arbeidsavtale med endret arbeidstid.

I og med at arbeidstid er en del av bedriftsavtalen innebærer det at eventuelle endringer må avtales med de tillitsvalgte. Dersom endringer i arbeidstiden ikke aksepteres, vel så blir det ingen endringer med mindre uenighet fører til endring gjennom nemndsbehandling, se HA § 7 nr 7.

Finans Norge-området

Rettighetene vi viser til krever at du er omfattet av avtaleverket mellom Finansforbundet og Finans Norge. Dette er vårt største forhandlingsområde, med omtrent 20 000 medlemmer i bank og forsikring.


Arbeidstid etter fylte 64 år

Når du fyller 64 år og er heltidsansatt har du  rett til 1 time kortere daglig arbeidstid. Denne rettigheten har Finansforbundet forhandlet frem.

Har bedriften din sommertid  har du rett på 0,5 time kortere daglig arbeidstid i den perioden.

Lønnen reduseres ikke tilsvarende. Reduksjonen kan «samles opp» og tas ut som hele dager dersom arbeidsgiver og den ansatte er enige om dette. Slik oppsamling er en mulighet, men ingen rettighet.

Dersom det er innført fleksitid er det viktig å være klar over at det er arbeidstakeren som styrer bruken av fleksitid og ikke arbeidsgiver. Det er altså ikke adgang til å beordre ansatte til å jobbe ut over normalarbeidsdagen under henvisning til fleksitidsavtalen.


Arbeidstid for deltidsansatte

Er du deltidsansatt skal også arbeidstiden fastlegges skriftlig.

Arbeid utover avtalt arbeidstid blir mertid. Er du deltidsansatt har du bare krav på vanlig timebetaling for disse timene.

Dersom mertiden går utover 37,5 t, har du også krav på overtidsbetaling for de overskytende timene.


Arbeidsplan

Arbeider du til ulike tider på døgnet skal du ha en arbeidsplan. Den skal utarbeides i samarbeid med tillitsvalgte og vise hvilke uker, dager og tider du skal arbeide.


Kompensasjon for ordinær arbeidstid utenfor normalarbeidsdagen

Har du fast forskjøvet arbeidstid (arbeid på andre tider av døgnet enn normalarbeidstiden mellom kl 08-16), skal det gis kompensasjon avhengig av når arbeidet utføres.

Med mindre annet er avtalt i bedriftsavtalen utgjør kompensasjonen:

TidHverdagerLørdagSøndagHelgedager
06.00 – 08.0025 %100 %100 %120 %
16.00 – 18.0025 %100 %100 %120 %
18.00 – 21.0030 %100 %100 %120 %
21.00 – 06.0060 %100 %100 %120 %
08.00 – 15.0060 %100 %120 %
15.00 – 08.00100 %100 %120 %

For bedrifter med fleksitidsordning, ytes det ikke kompensasjon innenfor fleksitidens yttergrenser.

Kompensasjonsreglene for arbeid utover normal arbeidstid kan ikke kombineres med reglene om overtidsbetaling.


Søn-, helge- og nattarbeid

Søn- , helge- og nattarbeid er ikke tillatt med mindre at arbeidets art gjør det nødvendig. I tillegg må ledelse og tillitsvalgte i den enkelte bedrift være enige om det.

Med søndagsarbeid menes arbeid fra klokken 18.00 dagen før en søn- eller helligdag og til klokken 22.00 dagen før neste virkedag.

Som helgedager regnes 1. og 2. juledag, 1. nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, 1. og 2. påskedag, Kristi Himmelfartsdag samt 1. og 2. pinsedag.

Nattarbeid er arbeid mellom klokken 21.00 og klokken 06.00.

Du kan inngå en individuell avtale om arbeid mellom klokken 21.00 og 23.00, dersom ledelsen og tillitsvalgte er enige om det.

Unntak fra loven må godkjennes skriftlig av Finansforbundet og Finans Norge.

Har du fortsatt spørsmål?

Ta kontakt med din tillitsvalgt

Hvem som er din nærmeste tillitsvalgt finner du under Min Profil

Ta kontakt med en av våre rådgivere

Send oss en e-post 

Eller ring oss på 22 05 63 00

Var dette nyttig?