Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Finansforbundets krav til regjeringsplattformen

– Vi trenger flere studieplasser innen teknologi, en ny modell for finansskatten og en fortsatt sterk sparebanksektor, sier forbundsleder Vigdis Mathisen.

Mens Arbeiderparti-leder og påtroppende statsminister Jonas Gahr Støre og Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum er på Hurdal og forhandler om ny regjeringsplattform, har forbundsleder Vigdis Mathiesen tydelige forventninger til den nye regjeringen.

Kompetanse

Hun mener at arbeidsgiver må holdes ansvarlig for å utvikle kompetansen for sine ansatte. – Vi trenger også langt flere studieplasser innen teknologi, slik at vi kan sørge for at norsk næringsliv har kompetansen de trenger.

Forutsigbare og like vilkår

Hun krever en finansnæring med like vilkår for alle med like og forutsigbare rammebetingelser, uavhengig av om du er på arbeidstakersiden eller på arbeidsgiversiden.

– Vi forventer at regjeringen legger til rette for konkurranse på like vilkår. I dag er det for eksempel forskjell på norske og utenlandske banker avhengig av om du er en filial eller bank som er etablert i Norge, sier Mathisen.

Ny modell for finansskatten

Finansforbundet har i flere år brukt mye tid og krefter for å endre innretningen på finansskatten. – Vi mener det er urimelig å legge ekstra arbeidsgiveravgift på de årsverkene som jobber i finans, kontra de øvrige. Vi oppfatter at de nye regjeringspartnerne har vært villige til å se på andre løsninger, og at også de ser at dette ikke er den best mulige måten å skattlegge næringen på. Her håper vi på en ny og mer fornuftig modell, sier Mathisen.

Skatteinsentiver og medeierskap

Forbundet har også jobbet mye med den foreslåtte nye ordningen for beskatning av ansatteopsjoner i selskap i oppstarts- og vekstfasen.

– Vi håper på bedre skatteinsentiver, som skal gjøre det mer gunstig å eie aksjer i egen bedrift, sier hun.

Sparebankene styrker samfunnet

Sparebankforeningen, LO Finans og Finansforbundet har i felleskap oversendt innspill til ny regjeringserklæring. Sparebankene representerer 8 500 høykompetansearbeidsplasser i distriktene.

– Vi opplever at våre medlemmer som har sitt virke i sparebanknæringen har et brennende hjerte for både banken og sitt eget nærmiljø. Gjennom sin kompetanse og sitt engasjement, spiller de en viktig rolle når det gjelder å sørge for økonomisk trygghet for både enkeltpersoner, familier og lokale bedrifter i bankens nærområde. Derfor er det viktig at den nye regjeringen legger til rette for en fortsatt sterk sparebanksektor, sier forbundsleder Vigdis Mathisen.

10 konkrete innspill til ny regjeringsplattform:

  1. Konkurranse på like vilkår mellom sparebankene og resten av banknæringen som er til stede i det norske markedet.
  2. Forutsigbarhet og forholdsmessighet i reguleringen av norske sparebanker.
  3. En innretning av finansskatten som ikke treffer sparebankene hardere enn finansnæringen for øvrig ut fra sparebankenes valg av forretningsmodell. Konkret innebærer dette å fjerne dagens forhøyede arbeidsgiveravgift for sparebankene.
  4. At Norge utnytter nasjonalt handlingsrom for å foreta tilpasninger av regelverk fra EU på finansområdet der dette er viktig for å bevare en sterk sparebanknæring.
  5. Langsiktige og forutsigbare rammebetingelser som bidrar til å bevare egenkapitalbevisets sterke stilling. Egenkapitalbeviset er et viktig og foretrukket alternativ for sparebanker sammenlignet med andre egenkapitalinstrument som aksjer.
  6. Offentlig privat samhandling på områder der det foreligger vinn-vinn situasjoner for både brukerne, myndighetene og finansnæringen/sparebankene.
  7. Økt satsning på teknologifag og flere studieplasser innenfor studieretninger som leder frem til kandidater med teknologikompetanse. Dette komme både samfunnet, næringslivet og finansnæringen/sparebankene til gode.
  8. Økonomiske og regulatoriske rammevilkår som fortsatt gjør det mulig for næringen å være en av Norges største private bidragsytere til samfunnsnyttige formål som kommer samfunnet, frivilligheten og lokalmiljø over hele landet til gode. Konkret innebærer dette å beholde dagens regelverk for stiftelser og ikke innføre skatteplikt for sparebankstiftelsene.
  9. Gode rammevilkår for vekst, nyskaping og verdiskapende aktivitet over hele landet. Sparebankene bidrar til omstilling, vekst og utvikling av norsk næringsliv, men er også avhengig av at landets bedrifter har gode rammevilkår for å kunne utvikle og bevare sterk konkurransekraft.
  10. En sterk sparebanksektor som er til stede lokalt og regionalt, og som gjennom sin nærings- og samfunnsmessige betydning er viktig for aktivitet, omstilling og utvikling i distriktene.