Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Politikk

Vi jobber med politikk, men er 100 % partiuavhengige. Alltid.

Dette mener vi:

Les hva vi mener om politiske forslag, høringsinnspill og andre saker som har engasjert oss.

2024:

2023:

Vi jobber året rundt med:

Reguleringer: Finansskatt, kapitalkrav og kompetansekrav

Vi jobber aktivt med å påvirke regulatoriske forhold. Målet er at norske aktører skal ha like rammebetingelser som utenlandske aktører som kommer inn i finansmarkedet.

Vi jobber aktivt for å få etablert en alternativ innretning for finansskatten.  Det er nå signaler om at politikerne er villige til å se på innretningen igjen (både som et resultat av Hjelmengutvalget, i regjeringserklæringen og gjennom vedtak i finansfraksjonen i Arbeiderpartiet). Utfordringen blir å finne en modell som alle kan enes om. Her vil det være naturlig at vi jobber tett sammen med  arbeidsgiverorganisasjonen Finans Norge.

En næringspolitikk for finansnæringen

Siden 2014 har vi jobbet systematisk for å få etablert en næringspolitikk for finansnæringen. Formålet er knyttet til å beskrive næringens betydning for samfunnet for øvrig, sikre gode rammebetingelser og bidra til utvikling av finansnæringen.

Regjeringen og Stortinget begynte dette arbeidet med Finansmarkedsmeldingen i 2014. Vi har fulgt opp meldingene hvert år etter det, fordi dette er viktig både for næringen og deg som medlem. Så langt har myndighetene dessverre ikke avklart rammebetingelsene for vår næring på en god nok måte.

Vi vektlegger også arbeidet med å styrke forskning og utdanning samt næringens rolle i forbindelse med det grønne skiftet. Til diskusjonen om næringens rolle, utarbeidet PWC en rapport om grønn finans på oppdrag av Finansforbundet. Funnene bruker vi i dialogen med politikere og andre viktige interessenter.

Teknologiutvikling

Det høye tempoet i teknologiutvikling og –tilpasning har fortsatt i finansnæringen og arbeidslivet for øvrig. Gjennom konferanser, kurs og gjennom YS jobber vi aktivt med å hente inn kunnskap, se på konsekvenser og være i dialog med ledere og andre interessenter om temaet.

Mesteparten av jobben skjer internt i den enkelte bedrift, og tillitsvalgte har jobbet aktivt i prosjekter for å ivareta medlemmenes interesser. Blant annet gjennom å sikre omstillingsregelverk, bidra til kompetansetiltak og gjennom spørsmål knyttet til tempo og omfang av teknologiinnføring.

Outsourcing

Det har vært økt fokus på sikkerhet og personvern knyttet til outsourcing av it og personopplysninger. Sommeren 2017 ble det gjennomført en undersøkelse for å se på omfanget av outsourcing samt finne ut av om hva de tillitsvalgte tror om omfanget fremover. Det kan synes som ny teknologi og særlig robotisering gjør at omfanget er noe mindre enn tidligere.

Var dette nyttig?