Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Vi mener boliglånsforskriften bør holdes tidsbestemt

Finansforbundet støtter ikke Finanstilsynets forslag om å erstatte dagens midlertidige utlånsregulering med en ny fast utlånsforskrift.

Boliglånsforskriften bør fortsatt holdes tidsbestemt og ikke videreføres permanent slik Finanstilsynet foreslår.

Trenger rom til godt bankhåndverk

Finansforbundet er enige i at norsk økonomi er tjent med en bærekraftig utvikling av boligpriser, men det er ikke naturlig at det er myndighetenes oppgave å detaljstyre denne utviklingen.

Vi slutter oss ikke ubetinget til Finanstilsynets vurderinger og bekymringer og heller ikke til tilsynets forslag om en permanent videføring av boliglånsforskriften.

Vi mener:

  • Boliglånsforskriften bør fortsatt holdes tidsbestemt og ikke videreføres permanent slik Finanstilsynet foreslår. Finansforbundet har støttet, og støtter fortsatt en midlertidig løsning i en periode med høy gjeldsgrad i befolkningen og med fortsatt voksende boligpriser, men det må være anledning til å tilbakeføre beslutningsevnen til bankene når denne perioden er over.
  • Dagens boliglånsforskrift, innstramminger i regelverket for forbrukslån og -kreditt, har sammen med innføringen av gjeldsregister ført til lavere gjeldsvekst og mer ansvarlig kreditt-tilgang. Vi mener derfor det ikke er behov for ytterlige innstramminger i boliglånsforskriften på nåværende tidspunkt.
  • Vi støtter tilsynets forslag om at det innføres en formålsbestemmelse i forskriften. Bestemmelsen tydeliggjør at forskriften har som formål å bidra til finansiell stabilitet ved å stille krav til finansforetakenes utlånspraksis for å forebygge finansiell sårbarhet i husholdninger og finansforetak.

Les mer:

Høring – endringer i utlånsreguleringen (regjeringen.no)