Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Dette bør du lese før du skal i foreldrepermisjon

Reglene for foreldrepenger og -permisjon kan få selv en rakettforsker til å svette. Finansforbundets Merethe Berggaard forsøker å sette kaoset i system for oss.

NYE REGLER: Fra og med 1. juli ble både mors- og fedrekvoten for foreldrepermisjon 15 uker. Disse ukene kommer i tillegg til fellesperioden.

– Hvor lang permisjon har vi egentlig rett på – totalt?

– Foreldre har rett til permisjon i til sammen 12 måneder. I tillegg kan hver av foreldrene utvide permisjonen utover foreldrepengeperioden med inntil ett år ved hver fødsel. Den utvidede delen av permisjonen blir i så fall ulønnet permisjon.

– Hvilke krav må oppfylles for å få rett til foreldrepenger?

– Du må ha vært yrkesaktiv og hatt pensjonsgivende inntekt i minst seks av de ti siste månedene før stønadsperioden starter. På Nav sine nettsider fins det oversikt over hvilke inntekter som er likestilt med arbeid.

– Det finnes en regel om hundre prosent lønn åtti prosent av tiden, eller åtti prosent lønn hundre prosent av tiden. Kan du forklare dette?

– Foreldrene kan velge om de vil ha foreldrepenger i 49 uker med hundre prosent lønn eller 59 uker med 80 prosent lønn. Valget av dekningsgrad er endelig og kan ikke omgjøres når permisjonen først har begynt. Mottar begge foreldrene foreldrepenger må de velge samme dekningsgrad.

Hvor mye er forbeholdt mor?

– Mor må ta ut tre uker av permisjonen før fødselen, og de seks første ukene etter fødselen. Mødrekvoten er på 15 uker, og de seks første ukene etter fødselen går av denne kvoten. Far kan søke om å tre inn i ukene som er forbeholdt mor dersom mor er for syk til å ta seg av barnet.

– Hvor mye er forbeholdt far?

– For å ha rett til fedrekvote, må både far og mor ha rett til foreldrepenger. Fedrekvoten, som pr. i dag er på 15 uker, faller bort dersom den ikke brukes av far. Mor kan søke om å overta fedrekvoten dersom far er for syk til å ta seg av barnet. Det er ikke krav til mors aktivitet når far tar ut fedrekvoten. Fra og med 1. juli 2018 er mødre- og fedrekvoten utvidet fra 10 til 15 uker. Endringen gjelder for fødsler som har skjedd 1. juli 2018 eller senere.

Merethe Berggaard, advokatfullmektig i Finansforbundet, oppklarer regler og rettigheter for foreldrepermisjon.
Merethe Berggaard, advokatfullmektig i Finansforbundet, oppklarer regler og rettigheter for foreldrepermisjon.

– Har far krav på permisjon rett etter fødselen?

– Far har rett til to uker permisjon i forbindelse med fødsel for å bistå mor. Dette kommer utenom fedrekvoten og er permisjon sammen med mor. Det er ingen lovbestemt rett til lønn eller stønad fra arbeidsgiver eller Nav for disse to ukene. Men retten til lønnet fri følger ofte av tariffavtale eller annen avtale. De som omfattes av Finansforbundets tariffavtale har krav på permisjon med lønn i inntil ti dager (to uker) for å bistå moren.

– Hva menes med fellesperioden?

– Fellesperioden er de ukene som blir igjen når de tre ukene før termin, 15 uker mødrekvote og 15 uker fedrekvote er trukket fra. Fellesperioden kan foreldrene fordele seg imellom etter eget ønske. Fellesperioden blir dermed på 16 eller 26 uker, avhengig av om dere har valgt hundre prosent eller åtti prosent dekningsgrad. Når far benytter seg av fellesperioden må mor være i aktivitet. Det fremgår av Nav sine nettsider hva som menes med «aktivitet».

– Kan mor og far ta ut foreldrepenger samtidig?

– Når du tar ut hundre prosent av kvoten din, kan den andre forelderen i tillegg ta ut graderte foreldrepenger av fellesperioden med inntil femti prosent, ifølge Nav. Mor og far kan maksimalt ta ut 150 prosent foreldrepenger samtidig. Eksempelvis hvis far tar ut hundre prosent fedrekvote og mor ønsker femti prosent foreldrepenger av fellesperioden samtidig, må mor være minimum femti prosent i jobb. Hvis hun er 20 prosent hjemme med foreldrepenger må hun være åtti prosent i jobb. Mor kan også for eksempel ta ut ferie mens far har permisjon.

– Stemmer det at hvis mor ikke oppfyller krav til foreldrepenger, så får heller ikke far det?

– Hvis mor ikke har krav på foreldrepenger, kan far søke om foreldrepenger. Far må da ha jobbet minst seks av de siste ti månedene før stønadsperioden starter. Det stilles imidlertid krav om at mor er i aktivitet. Det fremgår av Nav sine nettsider hva som menes med «aktivitet». Hvis mor fyller aktivitetskravet, kan far få foreldrepenger i opptil 40 eller 50 uker avhengig av om det er valgt dekningsgrad på hundre eller åtti prosent. Ved fødsel kan far tidligst starte perioden med foreldrepenger seks uker etter fødsel. Dette er kompliserte regler, så det er viktig å kontakte Nav for å høre nærmere om hvilke rettigheter far har dersom mor ikke oppfyller vilkårene for å få foreldrepenger.

– Hva om det er far som ikke oppfyller kravene – hva skjer da?

– Har far ikke rett til foreldrepenger, kan mor søke om å overta ukene med fedrekvote. Det samme skjer om hun er alene med omsorgen for barnet, forutsatt at hun fyller vilkårene for å få foreldrepenger.

TRE PLUSS SEKS: Mor må ta ut tre uker av permisjonen før fødselen, og de seks første ukene etter fødselen.
TRE PLUSS SEKS: Mor må ta ut tre uker av permisjonen før fødselen, og de seks første ukene etter fødselen.

– Det er mange skjema som skal fylles ut i forbindelse med foreldrepermisjon. Hvem er det som behandler disse?

– Det er Nav familie og pensjon som behandler søknader om foreldrepenger, ikke ditt lokale Nav kontor. Du kan søke om foreldrepenger elektronisk på Nav.no

– Hvor lang tid i forveien bør du søke om foreldrepenger og -permisjon?

– Du må ta hensyn til saksbehandlingstiden der du bor for å være sikker på at du får søknaden ferdigbehandlet innen foreldrepengeperioden starter. Sjekk saksbehandlingstiden for ditt fylke i god tid før termin på Nav.no. Mor må levere søknad med terminbekreftelse fra lege eller jordmor, som er datert i 26. svangerskapsuke eller senere. Fars søknad kan først behandles når barnet er født, men må være mottatt før mors siste dag med foreldrepenger. Hvis ikke, mister far stønad for hver dag som går frem til søknaden er mottatt.

– Taper vi penger – altså lønn – på å gå ut i foreldrepermisjon?

– Foreldrepenger beregnes av inntekten (som foreldrene har ved permisjonsstart), opp til seks ganger folketrygdens grunnbeløp. Dersom arbeidstaker er omfattet av Finansforbundets tariffavtale, vil vedkommende få dekket differansen mellom full lønn og foreldrepenger etter folketrygden. Er du ansett i en bedrift som omfattes av Finansforbundets avtale med Virke, har du imidlertid ikke krav på differansen mellom full lønn og foreldrepenger. Det samme kan gjelde dersom bedriten du jobber i har direkteavtale med Finansforbundet. Da må man sjekke direkteavtalens ordlyd. Når far mottar foreldrepenger er beregningen gjort på bakgrunn av hans inntekt. Tilsvarende vil mors inntekt være beregnet på bakgrunn av hennes inntekt når hun mottar foreldrepenger. Den totale utbetalingen av foreldrepenger blir høyere dersom foreldrene har valgt hundre prosent dekningsgrad enn hvis det er valgt åtti prosent dekningsgrad. Noen velger å ta hundre prosent dekningsgrad og ulønnet permisjon de resterende ukene. Vær oppmerksom på at ulønnet permisjon i mer enn 14 dager kan påvirke retten til blant annet sykepenger.

– Hva hvis vi har ferie i permisjonstiden – hva skjer da?

– Ferieloven åpner for at arbeidstaker kan kreve å avvikle lovbestemt ferie i permisjonstiden. Ønsker du at foreldrepengene stanser i perioden, må du søke om utsettelse av foreldrepengene. Da slutter permisjonstiden å løpe, og starter igjen når ferien er avviklet.

– Må denne ferien avtales før permisjonen starter?

– Du må avtale ferie med arbeidsgiver, men det er ikke krav om at det er avtalt før permisjonen starter.

– Kan vi reise utenlands mens vi har permisjon?

– Hvis du skal oppholde deg i utlandet og mottar foreldrepenger fra Nav, må du undersøke om du kan ta med deg ytelsen. Du kan også utsette foreldrepengeperioden hvis du skal på ferie. Hør med Nav hvordan du bør gå frem her.

– Hva hvis en forelder blir langtidssykemeldt underveis i permisjonen – kan vi da «spare» permisjonen til senere?

– Hvis en av foreldrene blir for syk til å ta seg av barnet, kan den andre søke om å få overført perioden til seg, eller den som er syk kan søke å få den utsatt.

– Har selvstendig næringsdrivende også krav på foreldrepermisjon?

– Ja, selvstendig næringsdrivende og frilansere har rett til foreldrepenger. Beløpet beregnes som hovedregel da etter et snitt av pensjonsgivende inntekt de siste tre årene.

– Hva kan vi egentlig gjøre hvis vi ikke har rett på foreldrepermisjon? Finnes det noen «alternative løsninger»?

– Foreldre vil alltid har rett til permisjon, men det kan hende en eller begge ikke har opparbeidet seg rett til foreldrepenger. Da kan mor søke om engangsstønad. Far kan også i visse tilfeller søke om engangsstønad. Den av foreldrene som ikke har opparbeidet seg rett til foreldrepenger, kan opparbeide seg rett mens den andre forelderen har permisjon. Kontakt Nav nærmere om dette ved behov.

– Hva er studenters rettigheter dersom de skal ut i foreldrepermisjon?

– Studenter som har opptjent rett til foreldrepenger etter vilkårene i folketrygdloven, har krav på foreldrepenger fra Nav. Hvis de ikke har opptjent rett til foreldrepenger, kan de søke om engangsstønad. Det er også lurt å sjekke om man har krav på foreldrestipend fra Lånekassen.

Obs! Denne artikkelen ble publisert i august 2018. Fra og med 1.1.2019 gjelder nye regler om foreldrepermisjon, som medfører endringer i blant annet søknadsprosessen og antallet uker foreldre har rett på. Sjekk NAV for gjeldende regler.

SØK I TIDE: Husk å søke om foreldrepermisjon i tide. Det er Nav som forvalter reglene om foreldrepenger. Finansforbundet kan bistå i forbindelse med spørsmål knyttet opp mot arbeidsgiver i forbindelse med foreldrepermisjonen.
SØK I TIDE: Husk å søke om foreldrepermisjon i tide. Det er Nav som forvalter reglene om foreldrepenger. Finansforbundet kan bistå i forbindelse med spørsmål knyttet opp mot arbeidsgiver i forbindelse med foreldrepermisjonen.