Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Ansettelser

Tillitsvalgte har en viktig rolle i ansettelsesprosessen. Her får du noen tips til hvordan dette kan gjøres.

De tidligere begrepene som «personalledelse» og «personaladministrasjon» er for en stor del nå erstattet med HR –  Human Resource management – ledelse av menneskelige ressurser.

Her finner vi de strategiske verktøyene for å ansette, utvikle og beholde medarbeidere som bidrar til at bedriften når sine mål, og HR er derfor en vesentlig del av bedriftens kjernevirksomhet.

Tillitsvalgtes rolle

Rollen som tillitsvalgt inn i ansettelsesprosesser varierer fra bedrift til bedrift og er avhengig av hva som er avtalt mellom partene. Det første du må gjøre når du kommer inn i et ansettelsesutvalg er derfor å lese deg opp på hvilke avtaler som gjelder i din bedrift. Enkelte ansettelsesutvalg har utarbeidet egne retningslinjer for arbeidet. Disse må du også gjøre deg kjent med.

I Finans Norge-området er det vanlig å ha et ansettelsesutvalg som skal besette og fastsette lønn i ledige stillinger. Dette gjelder normalt stillinger som ligger innenfor det til enhver tid gjeldende lønnsregulativet. Dette fremgår av Hovedavtalen FF-FNO § 14 nr. 3.

Ansettelsesutvalget skal normalt ikke besette lederstillinger.

Følg med!

Å avgjøre hvilke stillinger tillitsvalgte skal være involvert i når det gjelder tilsetting kan være en utfordring. Det gjelder å følge med slik at du som tillitsvalgt er med når stillingen gjelder personer som er omfattet av omfangsbestemmelsene i avtaleverket og når de er innenfor lønnsregulativet.

Anbefalt prosess

For å kunne gi et godt bidrag inn i et ansettelsesutvalgt må du ha tilgang til all nødvendig dokumentasjon for å kunne gjøre deg kjent med kandidatene og deres kompetanse og ferdigheter. Hva «all nødvendig dokumentasjon» er, må de tillitsvalgte og ledelsen komme til enighet om. Et minimum bør være at man får tilgang til:

  • Utlysningstekst
  • Søkerliste
  • Søknad og CV til de mest aktuelle kandidatene
  • Ledelsens begrunnete innstilling

Det er også viktig å få tilstrekkelig TID til å sette seg inn i opplysningene du mottar før et møte i ansettelsesutvalget. Her er det hensiktsmessig å komme til enighet med ledelsen om en minimumsgrense for tid til forberedelse – eksempelvis 2-3 virkedager. Samtidig understreker vi at ansettelser må være en prioritert oppgave for dere tillitsvalgte.

Hvem bestemmer?

Det er ledelsen som sitter med siste ordet i spørsmål rundt en ansettelse. Dette skal imidlertid ikke brukes på en slik måte at vurderingene av kandidatene og drøftingene i ansettelsesutvalget ikke er reelle. Dersom du/dere opplever at ledelsen gjentatte ganger ikke tar med seg deres innspill, kan det være grunnlag for å løfte saken. Ta gjerne kontakt med sekretariatet for å rådføre deg i slike tilfeller.

Viktige forhold å hensynta

Som tillitsvalgt er det viktig at du har et aktivt forhold til ansettelsesprosessen. Hvem man tilsetter er viktig for bedriftens kompetanseprofil, for lønnsnivå, for likestilling med mer.

Vi anbefaler at du har et særlig blikk på likelønn. La oss se for oss at det er to kandidater som skal tilsettes i tilsvarende jobber. Dersom en av kandidatene forhandler frem en høyere lønn enn den andre, bør du som tillitsvalgt argumentere for at den andre kandidaten også løftes til samme nivå dersom erfaring og utdannelse og andre bakgrunnsvariabler tilsier at de skal lønnes likt.

Det er viktig at alle kandidater ansettes på riktig lønnsnivå fra første stund. Dersom du løfter en slik problemstilling, har du bidratt til likelønn i din bedrift.

Fortrinnsrett er også er punkt du bør ha et bevisst forhold til. Dersom bedriften har nedbemannet i en periode, men nå ønsker å oppbemanne igjen, må du be om at ledelsen dokumenterer at de har gjort vurderinger av spørsmål knyttet til fortrinnsrett både med utgangspunkt i arbeidsmiljøloven § 14-2 og eventuelle bestemmelser i tariffavtalen.

Rekrutteringsprosess

Hvordan rekrutterer og hvilken tilnærming bedriften har til rekrutteringsprosessen er viktig for bedriftens anseelse – både hos de som får jobben, og ikke minst hos de som ikke får den. Å bidra til ryddige tilsettingsprosesser er å spille bedriften god! 

Som tillitsvalgt kan du be ledelsen om å dokumentere sine rekrutteringsprosedyrer slik at du og dine medtillitsvalgte kan vurdere om dere mener prosessene er gode.

Som tillitsvalgt er man ikke nødvendigvis kjent med hva en god rekrutteringsprosess er. Webcruiter er et eksempel på en nettside der du kan finne tips til gjennomføring av gode rekrutteringsprosesser.


Ansettelser – gjeldende lover og avtaler:

LOV / FORSKRIFTTARIFFAVTALE
Generelle bestemmelserAML kap. 14AML § 13-2HA § 14, HA § 13 B nr. 2 og nr. 8.
Ledig stillingAML § 14-1
StillingsannonseLikestillings- og diskriminerings-loven § 29HA § 17 nr. 9
Innhenting av opplysningerAML §§ 13-49-3HA § 14 nr. 3
Hvem kan ansettes?Likestillings– og diskrimineringsloven 
kap.5AML kap.13
FortrinnsrettAML §§ 14-214-3 og 14-4HA § 20 nr. 5
Formkrav ved ansettelseAML §§ 14-514-614-7 og 14-8
Midlertidig ansettelseAML §§ 14-9 og 14-11SA § 1 nr. 2, 2. ledd
PrøvetidAML §§ 14-6 f)HA § 18, § 19 nr. 5
LikestillingLikestillings– og diskrimineringsloven kap.5HA § 17
Innleie av arbeidskraftAML §§ 14-1214-12a14-12b14-12c14-13 og 14-14SA § 2B
Fra Lovspeilet . Gjelder bedrifter tilhørende Finans Norge

Var dette nyttig?