Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Lovspeilet Finans Norge

Hvilke lover og avtaler gjelder for situasjonen du er i ?

Gjelder ansatte i Finans Norge-området.

Last ned avtaler (PDF)

Ansettelse

Lov / forskriftTariffavtale
Generelle bestemmelserAML kap. 14AML § 13-2HA § 14, HA § 13 B nr. 2 og nr. 8
Ledig stillingAML § 14-1
StillingsannonseLikestillings- og diskriminerings-loven § 29HA § 17 nr. 9
Innhenting av opplysningerAML §§ 13-49-3HA § 14 nr. 3
Hvem kan ansettes?Likestillings– og diskrimineringsloven 
kap.5AML kap.13
FortrinnsrettAML §§ 14-214-3 og 14-4HA § 20 nr. 5
Formkrav ved ansettelseAML §§ 14-514-614-7 og 14-8
Midlertidig ansettelseAML §§ 14-9 og 14-11SA § 1 nr. 2, 2. ledd
PrøvetidAML §§ 14-6 f)HA § 18, § 19 nr. 5
LikestillingLikestillings– og diskrimineringsloven kap.5HA § 17
Innleie av arbeidskraftAML §§ 14-1214-12a14-12b14-12c14-13 og 14-14SA § 2B


Arbeidstid

Lov / forskriftTariffavtale
Generelle bestemmelserAML kap 10SA kap. II, HA § 7 nr. 4 c) d) og g)
ArbeidstidAML § 10-1SA § 3
Unntak fra arbeidstids- bestemmelseneAML § 10-12SA § 1 nr. 2 og 3
Tariffavtale om annen arbeidstidAML § 10-12, nr. (4)SA § 4
Arbeidstidens lengde og plasseringAML § § 10-210-5SA kap. 2 Felles- erklæring, SA § 3
Normalarbeidsdagens lengdeAML § 10-4SA § 5 nr. 1
OvertidAML § 10-6SA § 11
FleksitidAML § 10-2 nr. (3)SA § 3 nr. 5
Redusert arbeidstidAML § 10-2, 4. leddSA § 3 nr. 2
KveldsarbeidAML § 10-1, 3. leddSA § 4


Lønn

Lov / forskriftTariffavtale
Generelle bestemmelserAML § 4-1, nr. (2)AML § 14-6, (1) bokstav i)SA kap. 3. HA § 7 nr. 4, e),
Utbetaling og trekkAML § 14-15HA §§ 32 og 33
LønnsregulativetSA §§ 7 og 8 og lønnstabell vedlagt SA
Lønnsfastsettelse v/ansettelseHA § 14 nr. 3
LønnsutviklingHA § 14 nr. 5 SA kap. 3 Felleserklæringen,
8. avsnitt
LikestillingLikestillings- og diskrimineringsloven
§§ 29, 32 og 34
SA kap. 3 Felles erklæring, 7. avsnitt
LønnskompensasjonSA § 5
LønnsansiennitetSA § 9 jfr. § 7
Fungering i høyere stillingSA § 10


Sosiale ytelser / Goder

Lov / forskriftTariffavtale
Generelle bestemmelserFolketrygdloven del 2, 4, 5 og 6SA kap. 4
Lønn under sykdomFolketrygdloven del 4SA § 12 (SA § 6 nr. 2)
Lønn ifm. svangerskaps- kontrollAML § 12-1
Lønn i forbindelse med fødsel og adopsjonFolketrygdloven kapittel 14SA § 13 (SA § 6 nr. 2)
Ammefri med lønnAML § 12-8SA § 13 nr. 3
Lønn ved dødsfallSA § 14
Lønn under militærtjenesteSA § 15
PensjonFolketrygdloven del 2, om obligatorisk tjenestepensjon, lov om foretakspensjon, lov om innskuddspensjonSA § 16 (AFP)


Permisjoner

Lov / forskriftTariffavtale
Svangerskap, fødsel og adopsjonAML §§ 12-1 til 12–8
Barns og barnepassers syk- dom. Pleie av pårørende.AML § 12-9, § 12-10
Utdanning/kompetanse- utviklingAML § 12-11SA kap. 5, § 17, 18 og 19, HA § 15A nr. 5 c, nr. 6 a, SA § 11 nr. 7
Militærtjeneste, o entlig verv mv.AML §§ 12-12 og 12–13


Ferie

Lov / forskriftTariffavtale
Feriefritidens lengdeFerieloven § 5SA § 6 nr. 1-5
Fastsettelse av ferienFerieloven § 6SA § 6 nr. 1 d)
Tiden for ferieFerieloven § 7SA § 6 nr. 1 e)
Overføring av ferieFerieloven § 7 nr. 3SA § 6 nr. 1 f)
Ferieavvikling ved oppsigelse, sykdom mv.Ferieloven §§ 8 og 9
FeriepengerFerieloven §§ 10 og 11SA § 6 nr. 1 c), nr. 2 og nr. 3


Personopplysninger

Lov / forskriftTariffavtale
GenereltPersonopplysningsloven
§ 1 jf. GDPR
HA § 34, HA § 7 nr. 4 j)
Grunnkrav til behandling av personopplysninger;GDPR art. 6, 7, 9 og 5
Sensitive personalopplysningerGDPR art. 9 og 5
InnsynGDPR art. 13, 14 og 15
Kontrolltiltak i virksomhetenAML. kap. 9,
GDPR art. 6, 9 og 5
Vilkår for kontrolltiltakAML § 9-1
Drøfting, informasjon og evaluering av kontrolltiltakAML § 9-2HA §§ 15 nr.5 e), 13 B nr. 4
Innhenting av helse- opplysningerAML § 9-3
Gjennomføring av medisinsk undersøkelseAML § 9-4


Opphør av arbeidsforhold

Lov / forskriftTariffavtale
ARBEIDSTAKERS BESLUTNING
FormkravAML § 15-4 nr. (1)HA § 19 nr. 3
Tilbaketrekking av oppsigelseAvtaleloven § 36
Midlertidige arbeidsforholdAML §§ 14-9 nr. (5)
OppsigelsesfristerAML § 15-3HA § 19
ARBEIDSGIVERS OPPSIGELSE PGA.
ARBEIDSTAKERS FORHOLD /
AVSKJED
DrøftingspliktAML § 15-1Se også HA kap. 4, Felleserklæringen 1. avsnitt
OppsigelsesfristerAML § 15-3HA § 19
FormkravAML § 15-4HA § 19 nr. 3
Virkning av formfeilAML § 15-5
Oppsigelsesvern i prøvetidAML § 15-6HA § 18
Krav til saklighetAML § 15-7 (1)
Virkning av usaklig oppsigelseAML § 15-12
Oppsigelsesvern ved sykdomAML § 15-8 og § 4-6
Oppsigelsesvern ved svangerskap mv.AML § 15-9
Oppsigelsesvern ved militærtjeneste mv.AML § 15-10
Retten til å fortsette i stillingenAML § 15-11
Opphør av arbeidsforhold grunnet alderAML § 15-13 a)
AvskjedAML § 15-14
ARBEIDSGIVERS OPPSIGELSE /
VIRKSOMHETENS FORHOLD
DrøftingspliktAML § 15-1 og § 15-2 jfr. kap. 8 og § 7-2 (2) d)HA § 20. Se også; HA § 15A nr. 5 e og § 13 B nr. 3
OppsigelsesfristerAML 15-3HA § 19 og § 20 nr. 2
FormkravAML 15-4HA § 19 nr. 3
Virkninger av formfeilAML § 15-5
Krav til saklighetAML § 15-7, (1) (2) (3)
UtvelgelseHA § 20 nr.3 og nr.4
Virkning av usaklig oppsigelseAML § 15-12
OutsourcingAML § 15-7 nr. (3)
TVISTER OM ARBEIDSFORHOLD
Retten til å kreve forhandlingerAML § 17-3
SøksmålsfristerAML § 17-4

Virksomhetsoverdragelse

Lov / forskriftTariffavtale
DefinisjonAML § 16-1
Lønns- og arbeidsvilkårAML § 16-2
ReservasjonsrettAML § 16-3
Vern mot oppsigelseAML § 16-4
Drøfting og informasjonAML §§ 16-5 og 16-6§ 15 A nr. 5 e), § 13 B nr. 3
Tillitsvalgtes forholdAML § 16-7
§ 15 A nr. 5 e), § 13 B nr. 3

Last ned Lovspeilet som PDF

Var dette nyttig?