Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Ansiennitet og nedbemanning

Hvor tungt veier ansiennitet ved utvelgelsen av overtallige ansatte?

Ansiennitet var hovedspørsmålet i den mye omtalte Skanska-saken i 2019, der Høyesterett kjente oppsigelsen av seks ansatte ugyldig på grunn av mangelfull saksbehandling.

Ansiennitetsprinsippet er utgangspunktet og ifølge Høyesterett må derfor vurderingen begynne der. Høyesterett fastslår at ansiennitet er et pliktig moment ved utvelgelsen av ansatte til oppsigelse.

Arbeidsgiver kan derfor ikke la være å ta i betraktning ansienniteten til de arbeidstakerne som inngår i utvalgskretsen. Vekten av dette momentet, sier Høyesterett, beror på en «total bedømmelse».

– Det er verdt å merke seg at Høyesterett fremhever at jo mer skjønnsmessig og subjektive kriteriene for utvelgelse er, jo mer dokumentasjon kreves, sier advokat Pål Behrens, leder av Arbeidsliv i Finansforbundet, til Finansfokus. 

Han mener ansiennitetsprinsippet fortsatt skal være det rettslige utgangpunktet for utvelgelse til nedbemanningsprosesser. Det kan først avvikes når det foreligger et saklig grunnlag som kan dokumenteres.

Tillitsvalgtes rolle og holdning

Selv om Skanska-saken gjaldt tariffområdet LO-NHO, har den overføringsverdi til våre tariffområder. Dette gjelder særlig Høyesterett fremheving av betydningen av lokal enighet om utvalgskriterier mellom de tillitsvalgte og virksomhetens ledelse.

Er du enig med ledelsen om at ansiennitet er et mindre viktig moment enn la oss si kompetanse, ja da vil denne enigheten veie tung i en rettslig vurdering av om oppsigelsen er gyldig eller ikke.

Din holdning til utvalgskriterier er altså viktig når du er i drøftinger med ledelsen. Vi anbefaler at tillitsvalgte tydelig markerer sine holdning til kriteriene som arbeidsgiver foreslår og søker råd hos sekretariatet i forbindelse med valg av kriterier.

9 tips i omstillingsprosesser

  • Vær bevisst din rolle.
  • Du skal være med i prosessen fra tidligst mulig tidspunkt.
  • Du skal være med å drøfte hvordan prosessen skal gjennomføres.
  • Du skal være med å drøfte kriteriene for utvelgelse.
  • Ikke aksepter at arbeidsgiver bruker vage og skjønnsmessige kriterier.
  • Still krav om at arbeidsgiver dokumenterer sine vurderinger.
  • Du skal være med i hele nedbemanningsprosessen.
  • Ved behov søk bistand hos forbundets jurister.
  • Tillitsvalgte skal ikke være med på den konkrete utvelgelsen av hvem som skal defineres som overtallig i en nedbemanningsprosess.

Var dette nyttig?