Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Lovspeilet Virke

Hvilke lover og avtaler gjelder for situasjonen du er i ?

Ansettelse

Lov / forskriftTariffavtale
Generelle bestemmelserAML kap. 14AML § 13-2HA § 4-5.1, FA § 19.2 
Ledig stillingAML § 14-1
FA § 13.1 
Stillingsannonse
Likestillings- og diskrimineringsloven § 29
HA Tilleggsavtale V
Innhenting av opplysningerAML §§ 13-49-3
Hvem kan ansettes?Likestillings– og diskrimineringsloven kap.5AML kap.13
FortrinnsrettAML §§ 14-214-3 og 14-4§ 16-3 nr. 3FA§§ 2.5.2 og 2.5.3 
Formkrav ved ansettelseAML §§ 14-514-614-7 og 14-8FA §§ 2.1, 2.6
Midlertidig ansettelseAML §§ 14-9 og 14-11FA §§ 2.1, 2.6
PrøvetidAML §§ 14-6 f)FA §2.3
LikestillingLikestillings– og diskrimineringsloven kap.5HA Tilleggsavtale V FA § 19, FA Bilag 7
Innleie av arbeidskraftAML §§ 14-1214-12a14-12b14-12c14-13 og 14-14

Arbeidstid

Lov / forskriftTariffavtale
Generelle bestemmelserAML kap 10
ArbeidstidAML § 10-1
Unntak fra arbeidstids- bestemmelseneAML § 10-12FA§§ 3.2.5,tredje avsnitt
Tariffavtale om annen arbeidstidAML § 10-12, nr. (4)FA §§ 3.2.4, 3.2.5
Arbeidstidens lengde og plasseringAML §§ 10-210-4, 10-5FA §§ 3.1, 3.2
Normalarbeidsdagens lengdeAML § 10-4FA § 3.1.1
OvertidAML § 10-6FA § 4
FleksitidAML § 10-2 nr. (3)FA § 3.2.5 
Redusert arbeidstidAML § 10-2, 4. ledd
Spesielle arbeidstidsbestemmelserAML § 10-10FA § 3.4

Lønn

Lov / forskriftTariffavtaleFagsider og Ressurser
Generelle bestemmelserAML § 4-1, nr. (2)AML § 14-6, (1) bokstav i)FA Del BFagtema – Lønn
Fagtema – Lokal lønnsvekst
Utbetaling og trekkAML § 14-15HA Tilleggsavtale VII FA §16.2
LønnsreguleringFA §15
Lønnsfastsettelse v/ansettelseFA §14 
Lønnsutvikling
LikestillingLikestillings- og diskrimineringsloven
§§ 29, 32 og 34
HA Tilleggsavtale V,
FA § 19, FA Bilag 1A punkt 1.0,
FA Bilag 7
Tillegg for sen arbeidstidFA § 3.5
LønnsansiennitetFA Bilag 1A punkt 2.0 og 3.0 
Vikariat i høyere stilling
FA §14.3

Sosiale ytelser / Goder

Lov / forskriftTariffavtale
Generelle bestemmelserFolketrygdloven del 2, 4, 5 og 6
Lønn under sykdomFolketrygdloven del 4FA §6
Lønn ifm. svangerskaps- kontrollAML § 12-1
Lønn i forbindelse med fødsel og adopsjonFolketrygdloven kapittel 14FA § 8
Ammefri med lønnAML § 12-8FA § 13.3.2, FA bilag 3 punkt 9
Lønn ved dødsfallFA § 9
Lønn under militærtjenesteFA § 7
PensjonFolketrygdloven del 2, om obligatorisk tjenestepensjon, lov om foretakspensjon, lov om innskuddspensjonFA bilag 4 (AFP)

Permisjoner

Lov / forskriftTariffavtale
Svangerskap, fødsel og adopsjonAML §§ 12-1 til 12–8FA § 8, FA bilag 3 punkt 4
Barns og barnepassers syk- dom. Pleie av pårørende.AML § 12-9, § 12-10
Utdanning/kompetanse- utviklingAML § 12-11FA § 18.4
Korte velferdspermisjonerFA bilag 3
Militærtjeneste, o entlig verv mv.AML §§ 12-12 og 12–13

Ferie

Lov / forskriftTariffavtale
Feriefritidens lengdeFerieloven § 5FA Bilag 6 B nr. 1
Fastsettelse av ferienFerieloven § 6FA Bilag 6 B nr. 3
Tiden for ferieFerieloven § 7FA Bilag 6 B nr. 5
Overføring av ferieFerieloven § 7 nr. 3FA Bilag 6 B nr. 6
Ferieavvikling ved oppsigelse, sykdom mv.Ferieloven §§ 8 og 9
FeriepengerFerieloven §§ 10 og 11FA Bilag 6 B nr. 2

Personopplysninger

Lov / forskriftTariffavtale
GenereltPersonopplysningsloven
§ 1 jf. GDPR
HA § 4-9.1
Grunnkrav til behandling av personopplysninger;GDPR art. 6, 7, 9 og 5
Sensitive personalopplysningerGDPR art. 9 og 5
InnsynGDPR art. 13, 14 og 15
Kontrolltiltak i virksomhetenAML. kap. 9,
GDPR art. 6, 9 og 5
HA tilleggsavtale Vll
Vilkår for kontrolltiltakAML § 9-1
Drøfting, informasjon og evaluering av kontrolltiltakAML § 9-2HA tilleggsavtale Vll punkt 3 og 5
Innhenting av helse- opplysningerAML § 9-3
Gjennomføring av medisinsk undersøkelseAML § 9-4

Opphør av arbeidsforhold

Lov / forskriftTariffavtale
Arbeidstakers beslutning
FormkravAML § 15-4 nr. (1)FA § 11-1
Tilbaketrekking av oppsigelseAvtaleloven § 36
Midlertidige arbeidsforholdAML §§ 14-9 nr. (5)
OppsigelsesfristerAML § 15-3HA § 19
Arbeidsgivers oppsigelse pga. arbeidstakers forhold/avskjed
DrøftingspliktAML § 15-1Se også HA kap. 4
OppsigelsesfristerAML § 15-3FA § 11.3
FormkravAML § 15-4FA § 11.1
Virkning av formfeilAML § 15-5
Oppsigelsesvern i prøvetidAML § 15-6FA § 2.3
Krav til saklighetAML § 15-7 (1)FA § 11.4 
Virkning av usaklig oppsigelseAML § 15-12
Oppsigelsesvern ved sykdomAML § 15-8 og § 4-6FA § 11.4 
Oppsigelsesvern ved svangerskap mv.AML § 15-9
Oppsigelsesvern ved militærtjeneste mv.AML § 15-10FA § 11.4 
Retten til å fortsette i stillingenAML § 15-11
Opphør av arbeidsforhold grunnet alderAML § 15-13 a)
AvskjedAML § 15-14
Arbeidsgivers oppsigelse / Virksomhetens forhold
DrøftingspliktAML § 15-1 og § 15-2 jfr. kap. 8 og § 7-2 (2) d)HA § 4-9.6 og § 4-5.2
OppsigelsesfristerAML 15-3FA § 11.3
FormkravAML 15-4FA § 11.1
Virkninger av formfeilAML § 15-5
Krav til saklighetAML § 15-7, (1) (2) (3)FA § 11.4 
UtvelgelseFA § 11.6
Virkning av usaklig oppsigelseAML § 15-12
OutsourcingAML § 15-7 nr. (3)
Tvister om arbeidsforhold
Retten til å kreve forhandlingerAML § 17-3
SøksmålsfristerAML § 17-4

Virksomhetsoverdragelse

Lov / forskriftTariffavtale
DefinisjonAML § 16-1
Lønns- og arbeidsvilkårAML § 16-2
ReservasjonsrettAML § 16-3
Vern mot oppsigelseAML § 16-4
Drøfting og informasjonAML §§ 16-5 og 16-6HA § 4-5.2
Tillitsvalgtes forholdAML § 16-7

Last ned Lovspeilet som PDF

Var dette nyttig?