Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Ansettelse

Fagressurser som kan brukes i undervisningen i din bedrift. 

At de ansatte er bedriftens viktigste ressurs er mere enn en klisjé – det er en sannhet.

Læringsmål

Når du har vært gjennom denne presentasjonen skal du ha kjennskap til de mest sentrale bestemmelsene i arbeidsmiljøloven, Hovedavtalen og Sentralavtalen som regulerer ansettelser. Du skal kunne redegjøre for hva som ligger i begrepet kompetanse og hvordan tillitsvalgtes medvirkning i ansettelsesprosessen er.

Den personalpolitikken som legges til grunn vil variere bra bedrift til bedrift, og det er det viktig at du kjenner til hvordan personalpolitikken påvirker ansettelse og utvelgelse hos dere.

Kursinnhold og informasjon

Fagfilm

Film om ansettelser

Presentasjon

Oppgaveark

Fagdokument

Utdrag fra lovverket

Lov og forskriftTariffavtale
Generelle bestemmelserAML kap. 14, AML § 13-2HA § 14, HA § 13 B nr. 2 og nr. 8
Ledig stillingAML § 14-1
StillingsannonseLikestillingsloven § 17HA § 17 nr. 9
Innhenting av opplysningerAML §§ 13-4, 9-3HA § 14 nr. 3
Hvem kan ansettes?Likestillingsloven kap. 4 AML kap. 13
FortrinnsrettAML §§ 14-2, 14-3 og 14-4, § 16-3 nr. 3HA § 20 nr. 5
Formkrav ved ansettelseAML §§ 14-5, 14-6, 14-7 og 14-8
Midlertidig ansettelseAML §§ 14-9 og 14-11SA § 1 nr. 2, 2. ledd
PrøvetidAML §§ 14-6 f)HA § 18, § 19 nr. 5
LikestillingHA § 17
Innleie av arbeidskraftAML §§ 14-12, 14-12a, 14-12b, 14-12c og 14-13SA § 2B

Var dette nyttig?