Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Økonomi

Regionene skal drive medlemsaktiviteter av høy faglig kvalitet og i henhold til vedtektene. For å drifte aktivitetene innvilges de ulike regioner et årlig budsjett. Pengene er i utgangspunktet øremerket ulike aktiviteter. Her finner du informasjon om hvordan du best følger opp regionens økonomi.

Budsjett og regnskap

Sekretariatet utarbeider mal for budsjetteringen. Malen inneholder historiske data og ajourførte regnskapstall. Forslag til budsjett sendes normalt inn til sekretariatet innen utgangen av oktober.

Det anbefales at oppfølging av regnskap og budsjett bør være en fast post på hvert styremøte. Budsjettavvik bør rapporteres så tidlig som mulig.

Slik skal de sentrale midlene brukes

Tildelte budsjettmidler er i utgangspunktet øremerket de forskjellige aktivitetene. Omfordeling av tildelte midler kan ved behov gjøres i samarbeid med rådgiver region. Ved flere deltakere enn budsjettert på medlemsmøter og tillitsvalgtkonferanser, gis det anledning til å søke ekstramidler.

Sosiale aktiviteter

Aktiviteter av sosial karakter skal i hovedsak ha en egenandel for deltakerne.

Økonomiske rammer for tillitsvalgtkonferanser

 • Styremøte kvelden før (enkel middag og en enhet drikke)
 • Eventuell ekstra overnatting i tilknytning til konferansen, etter avtale med rådgiver region
 • Ved eventuell ekstra overnatting dekkes, enkel middag med en enhet drikke.
 • Middag – konferansemeny – 3 glass + aperitiff før middagen
 • Ikke mineralvann til lunsj – kun isvann
 • Budsjettere profileringsartikler, carekort, penn, papir, navnelapper og snor
 • Se reisepolicy for Finansforbundet
 • Konferansepris inntil kr 4.000,- pr deltaker

Gaver, refusjon og beløpsgrenser

 • Gave til foredragsholdere:
  • Når det betales honorar kan det gis Care aksjebrev på verdi kr 250,- (bestilles via rådgiver region).
  • Når det ikke betales honorar kan det gis gave/gavekort inntil kr 500,-
 • Gaver til styremedlemmer (i hovedsak julegave) oppad begrenset til kr 300,-
 • Avtakking av styremedlemmer oppad begrenset til kr 500,- (inkl. blomster)

Drift av styret

 • Det er budsjettert med kr 1.500,- per styremedlem per år til middag etter ordinære styremøter
 • Det er budsjettert med maks kr 3.500,- per styremedlem til mat og opphold ved styrets strategisamling. Reise kommer i tillegg.

Honorar og reiseregulativ

Forbundsstyret har nå besluttet en modell hvor godtgjørelsene knyttes opp mot grunnbeløpet i folketrygden (G). Satsene justeres 1. mai hvert år som et resultat av trygdeoppgjøret. Med dette sikrer man en automatisk og forutsigbar utvikling av godtgjørelsene. Lønnsvekst og G-regulering er sammenfallende over tid.

Følgende satser er vedtatt:

STILLINGSATS
Styreleder > 5000 medl.0,4G
Styreleder 2001 – 5000 medl.0,2G
Styreleder < 2000 medl.0,15G
Nestleder0,10G
Styremedlem/møtende vara0,05G
1G utgjør kr 111 477 per 1. mai 2022. De nye satsene vil gjelde fra 1. januar 2022.

For øvrig…

 • Kostnad for ektefeller dekkes ikke
 • Faktura fra minibar refunderes ikke
 • Leder gis rom for representasjon ved for eksempel tillitsvalgtkonferanser innfor budsjett
 • Det gis ikke diett ved deltagelse på tillitvalgtkonferanser. Ved ekstra lang reisevei kan det refunderes utlegg til mat for inntil kr 200,- etter avtale med rådgiver region. Kvittering må foreligge.

Reisepolicy

Gjennom våre handlinger skal vi synliggjøre at vi er bevisst vårt ansvar med å bruke medlemmenes midler på en fornuftig måte. (Revidert 27.10.20)

 • Alle arrangementer i regi av Finansforbundet skal fortrinnsvis legges lokalt/regionalt slik at reiseavstand og reisetid blir redusert.
 • Finansforbundets reisepolicy legger til grunn at det skal benyttes billigst mulig billett så langt det er praktisk mulig. For å oppnå lave priser er det viktig å bestille i god tid.
 • Det kan gjøres unntak dersom formålet med destinasjonen er vesentlig for innholdet i arrangementet eller for å kompensere for store geografiske avstander.

Flybilletter skal bestilles via reisebyrået Berg-Hansen tlf. +47 22 00 50 80, eller ved å sende e-post til bestilling@berg-hansen.no

Ansatte og tillitsvalgte i Finansforbundet skal ikke benytte seg av Wizz Air på tjenestereiser eller når de er på oppdrag for forbundet.

Bonusupoeng

I Finansforbundet er det ikke anledning til å benytte bonus opptjent på reiser og opphold betalt av Finansforbundet til private formål.

Opptjente poeng kan benyttes til oppgradering eller kjøp av ny reise/opphold når du reiser som tillitsvalgt. Hvis du likevel benytter bonuspoeng/fordelene privat, må du melde fra om dette til regnskap@finansforbundet.no. Bonusbruken er skattepliktig og skal innrapporteres.

Var dette nyttig?