Økonomi

Regionene skal drive medlemsaktiviteter av høy faglig kvalitet og i henhold til vedtektene. For å drifte aktivitetene innvilges de ulike regioner et årlig budsjett. Pengene er i utgangspunktet øremerket ulike aktiviteter. Her finner du informasjon om hvordan du best følger opp regionens økonomi.

Budsjett og regnskap

Sekretariatet utarbeider mal for budsjetteringen. Malen inneholder historiske data og ajourførte regnskapstall. Forslag til budsjett sendes normalt inn til sekretariatet innen utgangen av oktober.

Det anbefales at oppfølging av regnskap og budsjett bør være en fast post på hvert styremøte. Budsjettavvik bør rapporteres så tidlig som mulig.

Slik skal de sentrale midlene brukes

Tildelte budsjettmidler er i utgangspunktet øremerket de forskjellige aktivitetene. Omfordeling av tildelte midler kan ved behov gjøres i samarbeid med rådgiver region. Ved flere deltakere enn budsjettert på medlemsmøter og tillitsvalgtkonferanser, gis det anledning til å søke ekstramidler.

Sosiale aktiviteter

Aktiviteter av sosial karakter skal i hovedsak ha en egenandel for deltakerne.

Økonomiske rammer for tillitsvalgtkonferanser

 • Styremøte kvelden før (enkel middag og en enhet drikke)
 • Eventuell ekstra overnatting i tilknytning til konferansen, etter avtale med rådgiver region
 • Ved eventuell ekstra overnatting dekkes, enkel middag med en enhet drikke.
 • Middag – konferansemeny – 3 glass + aperitiff før middagen
 • Ikke mineralvann til lunsj – kun isvann
 • Budsjettere profileringsartikler, carekort, penn, papir, navnelapper og snor
 • Se reisepolicy for Finansforbundet
 • Konferansepris inntil kr 4.000,- pr deltaker

Gaver, refusjon og beløpsgrenser

 • Gave til foredragsholdere:
  • Når det betales honorar kan det gis Care aksjebrev på verdi kr 250,- (bestilles via rådgiver region).
  • Når det ikke betales honorar kan det gis gave/gavekort inntil kr 500,-
 • Gaver til styremedlemmer (i hovedsak julegave) oppad begrenset til kr 300,-
 • Avtakking av styremedlemmer oppad begrenset til kr 500,- (inkl. blomster)

Drift av styret

 • Det er budsjettert med kr 1.500,- per styremedlem per år til middag etter ordinære styremøter
 • Det er budsjettert med maks kr 3.500,- per styremedlem til mat og opphold ved styrets strategisamling. Reise kommer i tillegg.

Honorar og reiseregulativ

Forbundsstyret har fastsatt egne regler for betaling av honorarer og reisegodtgjørelse i forbindelse med arbeidet og aktiviteter i de ulike regioner. Disse reglene blir vurdert årlig som en del av forbundsstyrets budsjettvedtak.

 • Honorar til leder i region med inntil 2000 medlemmer: kr 15 000,-
 • Honorar til leder i region med fra 2001 til 5000 medlemmer: kr 20 000,-
 • Honorar til leder i region med mer enn 5000 medlemmer: kr 40 000,-
 • Møtegodtgjørelse pr år til regionstyrets medlemmer,  evt. varamedlemmer, for deltakelse på møter i regionens regi, samt for regionale møter: 5 000,-
 • Reiseutgifter til arrangementer i henhold til pkt. B. etter statens reiseregulativ
 • Hvis styremedlemmer har 50 % fravær eller mer i styremøtene, reduseres honorarer forholdsmessig

For øvrig…

 • Kostnad for ektefeller dekkes ikke
 • Faktura fra minibar refunderes ikke
 • Leder gis rom for representasjon ved for eksempel tillitsvalgtkonferanser innfor budsjett
 • Det gis ikke diett ved deltagelse på tillitvalgtkonferanser. Ved ekstra lang reisevei kan det refunderes utlegg til mat for inntil kr 200,- etter avtale med rådgiver region. Kvittering må foreligge.

Reisepolicy

Gjennom våre handlinger skal vi synliggjøre at vi er bevisst vårt ansvar med å bruke medlemmenes midler på en fornuftig måte. (Revidert 27.10.20)

 • Alle arrangementer i regi av Finansforbundet skal fortrinnsvis legges lokalt/regionalt slik at reiseavstand og reisetid blir redusert.
 • Finansforbundets reisepolicy legger til grunn at det skal benyttes billigst mulig billett så langt det er praktisk mulig. For å oppnå lave priser er det viktig å bestille i god tid.
 • Det kan gjøres unntak dersom formålet med destinasjonen er vesentlig for innholdet i arrangementet eller for å kompensere for store geografiske avstander.

Flybilletter bestilles hos reisebyrået HRG Nordic, tlf. 21 49 83 40.

Ansatte og tillitsvalgte i Finansforbundet skal ikke benytte seg av Wizz Air på tjenestereiser eller når de er på oppdrag for forbundet.

Bonusupoeng

Fra og med 1.1.2019 har myndighetene vedtatt endringer i beskatning av goder opptjent i arbeidsforhold.

I vervet som tillitsvalgt reiser man gjerne noen turer med fly og/eller bor på hotell i løpet av et år.

Finansforbundet har derfor besluttet at det ikke er anledning til å benytte bonus opptjent på reiser/opphold betalt av Finansforbundet til private formål. Opptjente poeng kan benyttes til oppgradering eller kjøp av ny reise/opphold når du reiser som tillitsvalgt.

Hvis du likevel benytter bonuspoeng/fordelene privat, må du melde fra om dette til Finansforbundets sekretariat. Det skal meldes til e-postadressen regnskap@finansforbundet.no

Du vil da få oversendt et skjema der bonusbruken innrapporteres.

Var dette nyttig?