Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Styrevervene og vervets innhold

Leder

Som leder er du regionens midtpunkt og er forbundets fremste representant utad i din region.

Du skal sørge for at saker som er aktuelle/relevante kommer på dagsordenen både i styret og i din region.

Du innkaller til styremøter i samråd med rådgiver region. Du leder styrearbeidet, forbereder og gjennomfører møtene samt følger opp beslutningene som fattes i møtene. Du følger opp at regionens virksomhet skjer i henhold til formålsparagraf, gjeldende vedtekter, strategisk plan, politisk program, budsjett, retningslinjer m.v.

Nestlederen er en sentral samarbeidspartner, og det er ditt ansvar å holde nestleder orientert om viktige saker og driften av avdelingen.

Nestleder

Som nestleder er du lederens nærmeste medarbeider og avlaster leder ved behov. Du trer inn midlertidig i lederrollen dersom leder er fraværende fra møter eller konferanser. Du og leder må holde så nær kontakt at lederrollen kan utøves på en tilfredsstillende måte hvis leder ikke kan fungere.

Økonomiansvarlig

Som økonomiansvarlig skal du sørge for at budsjett følges, og jevnlig rapporteres til styret. Det er sekretariatet som fører avdelingens regnskap, og du samarbeider nær med dem om dette. Mer informasjon om rollen og oppgavene som økonomiansvarlig, finner du her.

Informasjonsansvarlig

De senere årene har synliggjøring av Finansforbundet vært ett av flere satsningsområder. Vi skal være synlige både overfor dagens og fremtidens medlemmer – og i opinionen. 

I regionen kan dette bety at du bidrar til å synliggjøre forbundet på avdelingens arrangementer, har et ansvar for å bidra til synliggjøring i sosiale medier, eller skrive leserinnlegg i avisene. Les mer om synlighet og kommunikasjon her

Var dette nyttig?