Hei, jeg heter Chatbot. Hva kan jeg hjelpe med?

Høring: Regjeringen foreslår ny opsjonsordning

Finansforbundet er positive til regjeringens forslag om ny ordning for beskatning av ansatteopsjoner i selskap i oppstarts- og vekstfasen. Men, vi stiller spørsmålstegn ved avgrensningene og etterlyser et større arbeid for å øke ansattes medeierskap i hele privat sektor.

Finansminister Jan Tore Sanner blir intervjuet etter å ha lagt frem Revidert Nasjonalbudsjett 11. mai 2021. Foto: Kenneth Hætta/Finansdepartementet

Finansforbundet er positive til den foreslåtte nye opsjonsordningen som vil omfatte større og eldre selskap, gi enklere og mer gunstig skattlegging og bedre forutsigbarhet. Gode rammevilkår for oppstartsselskaper er viktig for omstilling og innovasjon, skriver vi i vårt høringssvar (PDF).

For avgrensende

Finansdepartementet foreslår å avgrense ordningen mot blant annet bank-, finansierings- og forsikringsvirksomhet, men mener likevel at “teknologiutvikling av betalingstjenester eller alternative finansieringsløsninger bør være unntatt fra avgrensningen, forutsatt at virksomheten i selskapet ikke hovedsakelig utgjør bank- eller finansieringsoperasjoner.”

Finansforbundet frykter at den foreslåtte avgrensningen, selv med de ovennevnte unntak, vil ekskludere en stor del av det norske fintech-universet fra å benytte seg av den nye ordningen.

Etterlyser brede medeierskapsordninger

Regjeringen hevder i forslaget at det å være medeier i egen bedrift kan virke motiverende både for den enkelte ansatte og for selskapet som helhet, og at det kan gi økt produktivitet og lønnsomhet. Finansforbundet er enig. Men, vi ønsker å understreke de positive virkningene av ansattes medeierskap og mener at den foreslåtte opsjonsordningen for oppstartsbedrifter bør ses på som ledd i et større arbeid for å øke ansattes medeierskap i hele privat sektor. Vi mener at fokuset i neste steg bør rettes mot brede medeierskapsordninger i privat næringsliv for øvrig, der mesteparten av verdiskapningen skjer.