Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Innspill til regjeringens veikart for teknologibasert næringsliv

Finansforbundet er positive til regjeringens initiativ med veikartet for teknologibasert næringsliv. Vi understreker behovet for å tilrettelegge for utviklingen av den norske fintech-næringen og styrke mulighetene for ansvarlig innovasjon.

For å komme utviklingen i møte blir det enda viktigere å legge til rette for utviklingen av norsk fintech-næring, også som et ledd i å drive teknologiutviklingen i norsk finansnæringen framover. Det er ett av våre innspill til arbeidet med veikartet.

Fintech som viktig driver for innovasjon og kompetanse

Med nye reguleringer kommer nye muligheter for utvikling i norsk Fintech-næringen. En ny EU-regulering om “Open finance” vil kunne innebære at finansnæringen vil måtte dele kundedata med tredjeparter.

For norsk innovasjonsevne er det derfor nødvendig å forberede norsk næringsliv på de reguleringskrav som nå er vedtatt fra EU slik at vi er godt rustet. Det innebærer blant annet et behov for veiledning og bistand, tilsvarende det Digitaliseringsdirektoratet har gjort med en veileder for ansvarlig bruk og utvikling av kunstig intelligens.

Tiltak og anbefalinger:

  • Det må legges til rette for veiledning og bistand for å forberede, spesielt startups og SMB-er, på reguleringskrav knyttet til etisk og ansvarlig bruk av kunstig intelligens.
  • Det bør vurderes å opprettes finansielle hjelpetiltak som sikrer norsk innovasjonsevne i møte med nye reguleringskrav fra EU, med spesielt fokus på regulering knyttet til kunstig intelligens.
  • Rask innføring av «open finance» reguleringer i norsk rett når dette har blitt vedtatt i Brussel, slik at finansnæringen kan være forberedt på internasjonal konkurranse.
  • Opsjonsskatteordningen er for avgrensende og utelukker over 40 prosent av norsk fintechnæring. Den må derfor utvides.

Kunstig intelligens basert på norske språkmodeller

Finansforbundet mener også at det bør bygges infrastruktur for kunstig intelligens i Norge som gjør det teknologidrevne næringslivet i stand til å utvikle og anvende KI basert på norske språkmodeller.

Dette er viktig for norsk samfunnsutvikling, som vil kunne gjøre teknologidrevet næringsliv i Norge mer konkurransedyktig i årene fremover. Her ønsker vi særlig å trekke frem Teknologirådets rapport om Generativ kunstig intelligens i Norge som løfter behovet for å bygge infrastruktur for kunstig intelligens i Norge.

Tiltak og anbefalinger:

  • Sikre tilgang til norsk kvalitetsdata
  • Investere i regnekraft som nasjonal infrastruktur
  • Tilby norske språkmodeller som nasjonal fellestjeneste

Last ned hele innspillsnotatet: