Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Saksliste: Landsmøtet 2022

Saksliste og vedtak fra Finansforbundets 9. ordinære landsmøte 29. november – 1. desember 2022.

1. Åpning av landsmøtet

Åpningstale, forbundsleder Vigdis Mathisen


2. Konstituering

2.1 Godkjenning av fullmakter
2.2 Valg av landsmøtedirigenter
2.3 Pressens adgang til landsmøtets forhandlinger
2.4 Valg av protokollkomité
2.5 Valg av tellekorps
2.6 Valg av redaksjonskomité
2.7 Godkjenning av sakslisten
2.8 Godkjenning av forretningsorden


3. Politisk beretning 2019 – 2022

VEDTAK
Landsmøtet godkjenner den muntlige og skriftlige politiske beretningen for 2019 – 2022.4. Kontrollutvalgets rapport 2019 – 2022

VEDTAK
Landsmøtet tar kontrollutvalgets rapport for 2019 – 2022 til orientering.


5. Forslag til politisk program for 2022 – 2025

VEDTATT


6. Innkomne forslag:

6.1. Redigeringsfullmakter

VEDTAK
1. Landsmøtet gir forbundsstyret fullmakt til å foreta redaksjonelle endringer i forbundets vedtekter i landsmøteperioden.

2. Landsmøtet gir forbundsstyret fullmakt til å redigere forbundets vedtekter,retningslinjer og andre bestemmelser knyttet til vedtektene og retningslinjene ioverensstemmelse med landsmøtets vedtak.

3. Landsmøtet gir forbundsstyret fullmakt til å redigere forbundets politiske program i overensstemmelse med landsmøtets programvedtak og øvrige vedtak.4. Landsmøtet gir forbundsstyret fullmakt til å fastsette forbundets endelige budsjetter for årene 2023, 2024 og 2025 innenfor rammene av landsmøtets budsjettvedtak, vedtak om økonomimodell og vedtatt politisk program samt hensyntatt landsmøtets debatter og øvrige vedtak.


6.2 Fra seniorpolitikk til livsfasepolitikk

VEDTAK

Forbundsstyret støtter utredningsforslaget.


6.3. Kampen om informasjon om nyansatte/ ansatte i bedriften

VEDTAK
Landsmøtet 2022 vedtar at Finansforbundet skal jobbe for å sikre bedriftsavdelingenekunnskap om hvem som er ansatt i bedriftene


6.4. Utenforskap

VEDTAK
Landsmøtet ber Finansforbundet gå i dialog med arbeidsgiverorganisasjonene for samtaler om konkrete tiltak mot utenforskapet innen vår næring.


6.5 Lønnsdannelse i næringen

VEDTAK

Landsmøtet ber forbundsstyret kartlegge lønnsdannelsen i næringen og vurdere eventuelle tiltak som følge av utredningen.


6.6. Fremtidens kompetansekrav

VEDTAK

Finansforbundet setter sammen en arbeidsgruppe.


6.7. Kurs i GDPR og DPIA (Vurdering av personvernkonsekvenser)

VEDTAK

Landsmøtet oversender forslaget til forbundsstyret.


6.8. Kurs i Power Platform

VEDTAK

Landsmøtet oversender forslaget til forbundsstyret.


6.9 Fremtidens ansattgoder

VEDTAK

Forslaget oversendes forbundsstyret.


6.10 Finansforbundet – den foretrukne fygitale fagforeningen

VEDTAK

Det nedsettes et prosjekt med deltagelse av sentrale tillitsvalgte for å se på et mer brukervennlig arbeidsverktøy for tillitsvalgte og medlemmer. Saken sendes forbundsstyret


6.12 Konkurrentsammenligning

VEDTAK

Forslaget oversendes forbundsstyret.


6.13 Flere goder inn i medlemskontingenten uten at den økes

VEDTAK

Landsmøtet ber forbundsstyret se på alternative tilbud/goder for å øke fordelene i medlemskapet.


6.14 Fokus på oppdaterte tillitsvalgte og kontaktvalgte

VEDTAK

Forslaget oversendes forbundsstyret.


6.15 Kompetanseutvikling av seniorer

VEDTAK

Landsmøtet oversender forslaget til forbundsstyret for behandling.


6.16 Fra digitalt utenforskap til finansiell inkludering

VEDTAK

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen


6.17 Belyse finansnæringens samfunnsnyttige arbeid

VEDTAK

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen


6.18 Kunnskap om trepartssamarbeidet og den nordiske modellen

VEDTAK

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen


6.19 Organisasjonens retning for regionene fremover

VEDTAK

Landsmøtet 2022 anerkjenner betydningen av at Finansforbundet støtter opp under viktigheten av at vi som organisasjon speiler vårt landstrakte land, med mangfold i meninger, kulturer og verdier, og at Finansforbundets regionstruktur er en viktig del av dette. Denne anerkjennelsen må ha betydning for hvordan forbundsstyret, sekretariatet og organisasjonen som helhet jobber, prioriterer, samhandler og bygger kultur i Finansforbundet fremover.


6.20 Forbundsstyrets forslag til vedtektsendringer

VEDTAK

Landsmøtet støtter forbundsstyrets forslag til vedtektsendringer.


6.21 Hordalands forslag til vedtektsendringer

VEDTAK

Landsmøtet støtter Hordalands forslag til endring i vedtektenes vedlegg 2, b.


6.22 Vedtektsendring om beregning av tilleggsdelegater

VEDTATT

Landsmøtet godkjenner endring i vedtektene § 8 nr. 1 a). Landsmøtet ber forbundsstyret om en høring av vedtektene § 8 om representasjon til landsmøtet i kommende landsmøteperiode, hvor endringsforslag legges frem på landsmøtet i 2025.


6.23 Vedtektsendring om valg av utvalg

VEDTAK

Nytt punkt § 37.4 h) Valg av utvalg.


6.24 Endre statutter for hederstegn

VEDTAK

Landsmøtet støtter forbundsstyrets innstilling.


6.25 Forslag til kontingentendringer

IKKE VEDTATT


6.26 Trinnvis kontingentmodell ved overgang fra student til ordinært medlem

IKKE VEDTATT


6.27 Gratis studentmedlemskap

Forslaget trukket


6.28 Økonomisk styrke for bedriftsavdelinger

Forslag trukket


6.29 Bærekraftig konvertering av studentmedlemmer

VEDTAK

Ansienniteten regnes fra den dato medlemmet ble studentmedlem ved overgang til ordinært medlemskap. Dette medfører at studentmedlemmer som blir ordinære medlemmer kan være berettiget til goder som krever ansiennitet, herunder mulighet til å søke stipend.

Studentmedlemmer gis unntak fra vedtektenes § 4.3 når de konverterer til ordinært medlemskap. Som nytt ordinært medlem har de ikke karenstid for juridisk bistand eller 3 måneders kontingentfritak.


6.30 Sentral tillitsvalgtkonferanse

VEDTAK

Landsmøtet ber forbundsstyret legge til rette for minst en landsomfattende tillitsvalgtkonferanse i landsmøteperioden.


6.31 Endring stipend og betalte kursplasser

VEDTAK

Kostnader til stipend og betalte kursplasser opprettholdes på 18 millioner i landsmøteperioden 2023~2025. Beløpet belastes konfliktfondet.


6.32 Kompetanseutvikling – en medlemsfordel for vekst

IKKE VEDTATT


7. Fastsettelse av rammebudsjett 2023 – 2025

VEDTAK

Kontingenten beholdes uendret for landsmøteperioden 2023-2025. Ordinær kontingent vil maksimalt være 420 kroner.


8.1 Valg av forbundsstyre

VEDTAK

Leder
Vigdis Mathisen, 63 år, DNB Bank, Oslo Akershus – landsdekkende (gjenvalg)

Nestleder
Arne Fredrik Håstein, 49 år, Storebrand Livsforsikring, Oslo Akershus – landsdekkende (gjenvalg)

Styremedlemmer

 • Lillian Hattrem, 50 år, DNB Bank, Oslo Akershus – landsdekkende (gjenvalg)
 • Jørgen Suo Lønnquist, 42 år, Nordea Bank Norge, Oslo Akershus – landsdekkende (gjenvalg)
 • Ellen Kristin Enger, 59 år, Gjensidige, Vestfold Telemark – landsdekkende (gjenvalg)
 • Beate Ulleland, 34 år, Nets Norway, Oslo Akershus (ny)
 • Mette Osvold, 44 år, Tryg, Hordaland – landsdekkende (gjenvalg, ny posisjon)
 • Jan Flaskerud, 63 år, Skue Sparebank (Eika Alliansen), Buskerud – landsdekkende (ny)
 • Leela Borring Låstad, 54 år, Innovasjon Norge, Oslo Akershus – Spekter (gjenvalg)
 • Sjur Smedstad, 56 år, SpareBank 1 Østlandet, Oslo Akershus (gjenvalg)
 • Karolina Lindqvist, 41 år, SpareBank 1 Gruppen, Oslo Akershus (gjenvalg)

Fast møtende varamedlemmer

 1. Liv Bente Kildal, 59 år, SpareBank 1 Ringerike Hadeland (SamSpar) (ny)
  Buskerud – landsdekkende
 2. Inge Lindseth, 59 år, SpareBank 1 SMN, Trøndelag (ny)

Ikke-møtende varamedlemmer

 1. Ellen Lorentzen Stene, 52 år, Danske Bank, Oslo Akershus – landsdekkende (ny)
 2. Stig Taule, 57 år, Sparebanken Vest, Hordaland (ny)
 3. Tore Müller Andrésen, 60 år, DNB Bank, Hordaland – landsdekkende (ny)

8.3 Valg av valgkomité