Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Politisk program

Vedtatt på Finansforbundets Landsmøte 2022

Last ned (PDF)

Finansforbundet er en partipolitisk uavhengig fagforening for ansatte i finansnæringen og tilknyttede næringer. Vår oppgave er å bidra til en bærekraftig utvikling av finansnæringen for ansatte, arbeidsgivere og samfunnet.

Finansforbundet skal være medlemmets beste støttespiller i arbeidslivet: Vi er eksperten, rådgiveren og forhandleren.

ANSATTE

Arbeidslivet

Den raske endringstakten i finansnæringen er et resultat av kundeatferd, digitale løsninger, konkurrenter og ansettelses- og tilknytningsformer. Finansforbundet må tidlig fange opp de
endringene som kommer og se konsekvensene for de ansatte, slik at vi kan tilby råd ved omstilling og ivareta de ansattes interesser.

Kombinasjonen av teknologi og menneske er kanskje bransjens sterkeste fortrinn og er en forutsetning for å skape gode kundeopplevelser. Samtidig kan digitalisering gjøre ansatte
mer sårbare for overvåking og utløse behov for ny kompetanse.

Økt fleksibilitet gjør det mulig for flere å jobbe utenfor kontoret. Det krever økt oppmerksomhet knyttet til ledelse, sikkerhet, arbeidsmiljø, arbeidstid og fritid.

Godt HMS-arbeid reduserer sykefraværet, bedrer arbeidsmiljøet og øker trivselen. Arbeidsgiver må ha systemer og rutiner som sikrer godt arbeidsmiljø der hvor arbeidet utføres.

Finansforbundets arbeidslivspolitikk skal understøtte arbeidslinjen, og legge til rette for at alle kan stå lenger i arbeid. Fast ansettelse i heltidsstillinger skal være normalen i finansnæringen.

Arbeid og fritid

Grensen mellom arbeid og fritid utfordres av teknologi, kundeatferd og utstrakt bruk av hjemmekontor. Vi skal bidra til å finne gode løsninger som tilfredsstiller arbeidstakernes
behov for fleksibilitet, og som også ivaretar kundene best mulig. Skillet mellom jobb og fritid må ikke viskes ut. Rettigheter som for eksempel uttak av ferie og fravær ved sykdom må ikke svekkes ved en mer fleksibel arbeidshverdag.

Vår normalarbeidsdag skal fortsatt være mellom 08.00 og 16.00, mandag til og med fredag. Alt arbeid skal kompenseres og ubekvem arbeidstid skal kompenseres ekstra. Arbeidstid skal
avtales gjennom forhandlinger med arbeidsgiverne. Det er en viktig målsetting at avtaleverket er tilpasset en hybrid arbeidshverdag og at den enkelte selv kan være med å påvirke hvilken arbeidsform som er best tilpasset sine behov.

Personvern

Ansattes rett til personvern utfordres av stadig mer avanserte overvåkings- og målesystemer. Finansforbundet vil forhindre at slike systemer misbrukes til unødvendig kontroll og overvåking av ansatte.

Bruk av hjemmekontor medfører ikke behov for ytterligere måling.
Tillitsvalgte skal involveres ved innføring og endring av målesystemer og andre kontrolltiltak. Finansforbundet vil samtidig jobbe for avtalerett på dette området.

Karriere og kompetanse

Vi skal arbeide for de ansattes muligheter og rettigheter til kontinuerlig læring og utvikling gjennom hele sitt yrkesaktive liv. Satsing på kompetanse vil styrke den enkelte medarbeider og dermed øke bedriftenes lønnsomhet. Kompetanseheving i vår næring kommer hele samfunnet til gode.

Arbeidsgiver og arbeidstaker har et felles ansvar for at det er samsvar mellom nåværende og fremtidige stillingskrav og den ansattes kompetanse. Partene må sammen utarbeide en plan for hvordan de ønsker å utvikle medarbeiderne. Dokumentasjon og anerkjennelse av
realkompetanse vil være en sentral del av kompetansekartleggingen.

Myndighetene har et særskilt ansvar for å tilrettelegge for en kompetansereform som bidrar til læring hele livet. Det gjelder både for finansiering av livsopphold og ordninger som stimulerer til samspill mellom utdanningsinstitusjoner, næringslivet og den enkelte.

Arbeidsgiver har et særskilt ansvar for å identifisere hvilken kompetanse bedriftene vil trenge, og legge til rette for at ansatte kan tilegne seg denne. Kompetansekartlegging og – utvikling skal være et årlig tema mellom ledelsen og de tillitsvalgte. Arbeidsgiver må stille tid og midler til disposisjon for kompetanseheving.

Finansforbundet skal synliggjøre næringens behov for kompetanseheving, tilby relevante karriere- og kompetansehevende tiltak og jobbe for at medlemmene kan velge ulike karriereveier.

Den enkelte ansatte har et ansvar for egen utvikling samt å bruke de mulighetene som er tilgjengelig.

Lønn

Våre medlemmer skal ha konkurransedyktig lønn og betingelser. Finansforbundet skal ha innflytelse på lønnsdannelsen i finansnæringen og tilknyttede næringer. Det innebærer at vi også jobber for økt kjøpekraft og en jevnere fordeling av lønnsveksten.

Bedriftenes lønnsomhet skal reflekteres i de ansattes lønnsoppgjør. Vi skal legge til rette for at våre medlemmer og tillitsvalgte står best mulig rustet i lønnsforhandlinger, slik at de ansatte får en rettmessig del av verdiskapingen.

Medeierskap

Finansforbundet ønsker å styrke mulighetene for at ansatte skal bli eiere i egen bedrift, blant annet ved å gi bedre incentivordninger og utrede kollektive modeller for medeierskap.

Medeierskap bidrar til å redusere forskjeller, gjør bedrifter mer robuste og medarbeidere mer motiverte.

Likelønn og likestilt deltakelse

Finansforbundet jobber for like muligheter og rettigheter i arbeidslivet, uansett kjønn. Åpenhet om lønn er et viktig premiss for likelønn. Vi skal sørge for økt bevissthet slik at næringen selv tar ansvar og ser muligheter i et mer likestilt og mangfoldig næringsliv. For å lykkes med å redusere lønnsgapet mellom kvinner og menn trengs målrettede tiltak som øker endringstakten og skaper kjønnsbalanse.

Vi skal sammen med arbeidsgiver bidra til å heve kunnskapsnivået om de bakenforliggende årsakene til likestillings- og likelønnsutfordringen.

Mangfold på arbeidsplassen

Mangfold handler om mer enn kjønn og alder. Det handler blant annet om funksjonsevne, kjønnsidentitet, legning, etnisitet og kompetanse- og erfaringsbakgrunn. Finansforbundet skal bidra til økt mangfold i finansnæringen.

En næring som ser verdien av mangfold, arbeider aktivt for et arbeidsliv som inkluderer alle. Det vil igjen skape en mer konkurransedyktig finansnæring og et godt arbeidsmiljø.

Pensjon

Våre medlemmer skal ha en god og forutsigbar pensjon. Medlemmene må få grundig informasjon om sin pensjon for å kunne ta riktige valg til beste for den enkelte. Ansatte som står i en etablert pensjonsordning, skal ha minst like gode vilkår ved endringer i ordningene. Pensjonsordningene i norsk arbeidsliv skal ikke hindre mobilitet i arbeidslivet.

SAMARBEID OG ORGANISASJON

Partssamarbeid

Trepartssamarbeidet og den norske modellen er viktig for vårt samfunn og for å bevare høy grad av tillit. Vi skal styrke kunnskapen om partsmodellen gjennom utdanningsløpet, egne initiativ overfor interessenter, kommunikasjonstiltak og i dialog med arbeidsgivere. En svekkelse av partsmodellen vil kunne føre til at norsk næringsliv mister to av sine viktigste konkurransefortrinn; forutsigbar lønnsdannelse og evne til å omstille seg. Vi er avhengige av høy medlemsoppslutning, kompetente tillitsvalgte og ledere som ser verdien av samarbeid.

Vi skal jobbe for at alle bedrifter i vår næring har tariffavtaler med Finansforbundet.

Finansforbundet vil arbeide for å representere alle ansatte i finansnæringen. Uansett nivå. Vi skal fortsette arbeidet med å styrke og utvikle vårt avtaleverk i takt med endringene i samfunnet, næringslivet og på arbeidsplassen. Lederes kompetanse på vårt felles avtaleverk
må styrkes.

Finansforbundet skal samarbeide med nasjonale og internasjonale organisasjoner for å sikre gjennomslag for viktige saker for våre medlemmer.

Organisasjonen

Vi skal beholde posisjonen som det dominerende forbundet for arbeidstakere i finanssektoren og tilknyttede næringer. Vi er en demokratisk organisasjon hvor medlemmene skal sikres innflytelse i saker som er viktige for dem. Vår organisasjon skal utvikles i takt med tiden og endringer i arbeids-, samfunns- og næringsliv.

Tillitsvalgtes betingelser og kompetanse

Tillitsvalgte er en verdifull ressurs for bedriften. Gjennom sitt arbeid bidrar de til at bedriften når sine mål. Det skal avsettes nødvendig tid til å utøve tillitsvalgtrollen. Verdien av de tillitsvalgtes arbeid skal reflekteres i den anerkjennelsen og lønnen de mottar. Det er viktig at våre tillitsvalgte har innsikt og kompetanse som er relevant. Vi skal sørge for at tillitsvalgte i Finansforbundet får jevnlig kompetanseheving gjennom hele sin virkeperiode. Tillitsvalgte skal ta medansvar for egen kompetanseutvikling. Tillitsvalgte bygger verdifull kompetanse gjennom sitt verv. Finansforbundet skal bidra til å synliggjøre denne ressursen.

Internasjonalt arbeid

Strukturelle endringer og internasjonalisering gjør det stadig viktigere for norske arbeidstakere at det er internasjonalt samarbeid mellom fagforeninger. Finansforbundets internasjonale arbeid handler om å påvirke viktige beslutninger på alle nivåer som kan få konsekvenser for våre medlemmers hverdag. Dette gjelder særlig EUs
reguleringer av finansområdet.

Finansforbundet skal jobbe for sterkere medbestemmelse i bedrifter med utenlandske eiere blant annet gjennom tett samarbeid med fagforeninger i de aktuelle landene.

FINANSNÆRINGEN OG SAMFUNNET

Næringens status og muligheter

Norsk finansnæring bidrar til verdiskaping og velferd. Det ligger store muligheter for vekst og utvikling i finansnæringen i Norge.

 • Vi skal være pådriver i arbeidet med å skape:
 • vekst i næringen – med nye, spennende arbeidsplasser
 • en differensiert næring – med et mangfold av aktører over hele landet
 • like rammebetingelser for aktørene
 • forskning og utdanning
 • en bedre forståelse for betydningen av norsk finansnæring og dens bidrag til økt digitalisering av offentlige tjenester

Forbundet skal være en synlig premissleverandør i næringspolitikken og i saker som omhandler rammevilkår og utvikling av finansnæringen og tilknyttede næringer. For å lykkes må vi påvirke myndighetene til å utvikle en helhetlig næringspolitikk for finansnæringen.

Attraktive arbeidsplasser

Vi skal jobbe for at finansnæringen bruker sin kunnskap og teknologi til å skape gode og lønnsomme arbeidsplasser i Norge.

Finansforbundet mener at outsourcing har en rekke uheldige konsekvenser. Eksempler er tap av arbeidsplasser i Norge, sosial dumping og økt sårbarhet.

Rammebetingelser

Finansskatten har økt skattetrykket ytterligere. Dette går utover antall arbeidsplasser og næringens evne til å bidra til næringsutvikling, særlig i distriktene. Vi skal være tydelige på at norsk finansnæring skal ha de samme rammebetingelsene som øvrig næringsliv og internasjonale aktører.

Digitalisering

Det er avgjørende for den videre digitaliseringen av finanssektoren, og samfunnet for øvrig, at tillit opprettholdes, og at potensiell medfølgende risiko begrenses. Finansforbundet skal jobbe for at reguleringer og andre rammebetingelser legger til rette for at digitalisering finner sted på måter som er både verdiskapende og etisk ansvarlig. Ved innføring av digitale løsninger skal de ansattes arbeidsforhold ivaretas.

Finansforbundet tilslutter seg til Finans Norges initiativ, bransjenorm finansiell inkludering.

Bærekraft og samfunnsansvar

Finansforbundet vil fremme bærekraftig finans og bidra til en grønn, rettferdig og sirkulær økonomi. FNs bærekraftsmål er retningsgivende i vårt arbeid.

Næringen har et stort potensial til å påvirke samfunnsutviklingen og omstillingen til et lavutslippssamfunn. Dette gjøres gjennom å dele kunnskap, gi råd og stille krav til hva penger finansierer, forsikrer eller investeres i.

Vi skal arbeide for å fremme en ansvarlig og bærekraftig finansnæring, likestilling og internasjonal solidaritet.

Sosiale hensyn som spørsmål om ulikhet, inkludering, arbeidsforhold og
menneskerettighetsspørsmål er inkludert i vår forståelse av bærekraftig finans. Vi skal jobbe for at den sosiale dimensjonen av bærekraft videreutvikles.

De ansatte skal tilbys bærekraftskompetanse. På den måten kan ansatte være pådrivere for bærekraftig omstilling i møte med kundene og samfunnet.

Finansforbundet skal arbeide for

ANSATTE

 • å fremme likestilling og likelønn på arbeidsplassen
 • målrettede tiltak for økt mangfold
 • ansattes rett til personvern på jobb
 • å begrense bruk av målinger
 • å øke medlemmenes tilgang på relevant kompetanse
 • å bevare normalarbeidsdagen
 • at våre medlemmer oppnår økt kjøpekraft over tid
 • at ansatte gis en større andel av verdiskapingen i bedriftene
 • våre medlemmer skal ha en god og forutsigbar pensjon

SAMARBEID OG ORGANISASJON

 • å opprettholde vår posisjon som det dominerende forbundet i finanssektoren
 • å styrke tillitsvalgtes innflytelse – også i overnasjonale selskaper
 • å ha tillitsvalgte som styrerepresentanter i bedriftene
 • å styrke og utvikle avtaleverket
 • at partene i finansnæringen i felleskap bidrar til å styrke samarbeidet

FINANSNÆRINGEN OG SAMFUNN

 • etablering av en helhetlig næringspolitikk for finansnæringen
 • å være et synlig forbund i debatten om betydningen av finansnæringen
 • å endre innretningen av finansskatten
 • å utvikle trygge og forutsigbare arbeidsplasser i næringen
 • økt kunnskap om finansnæringens muligheter og ansvar i den grønne omstillingen
 • at opplæring innenfor bærekraft og klimarisiko skal inngå i ulike
  opplæringsprogrammer
 • de ansattes arbeidsforhold ivaretas ved digitalisering
 • at digitalisering og nye teknologier ikke går på bekostning av tilliten til norsk finansnæring