Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Politisk program

Vedtatt på Finansforbundets Landsmøte 2019

Last ned (PDF):

Vi er en partipolitisk uavhengig fagforening for ansatte i finansnæringen og tilknyttede næringer. Vår oppgave er å bidra til en bærekraftig utvikling av finansnæringen for ansatte, arbeidsgivere og samfunnet. 

Finansforbundet er medlemmets beste støttespiller i arbeidslivet: Vi er eksperten, rådgiveren og forhandleren.

ANSATTE

Vi arbeider for:

 • likestilling, likelønn og mangfold på arbeidsplassen
 • et arbeidsliv som er tilpasset den enkeltes livssituasjon
 • å være en pådriver for en kompetansereform
 • å styrke medlemmenes tilgang på relevant kompetanse
 • å begrense bruk av målinger
 • å bevare normalarbeidsdagen
 • å ha innflytelse på all lønnsdannelse
 • at alle medlemmene oppnår økt kjøpekraft over tid
 • at ansatte får en større andel av verdiskapingen i bedriftene
 • at våre medlemmer har de beste pensjonsordningene
 • at våre medlemmer får nødvendig kunnskap om pensjon

Arbeidslivet

Den stadig raskere endringstakten i finansnæringen er et resultat av endret kundeadferd, nye digitale løsninger, nye konkurrenter og nye ansettelses­ og tilknytningsformer.

Finansforbundet må tidlig fange opp de endringene som kommer og se konsekvensene for de ansatte, slik at vi kan tilby råd ved omstilling og skape trygghet for at ansattes interesser blir ivaretatt.

Kombinasjonen av teknologi og mennesker er kanskje bransjens sterkeste fortrinn og et bidrag til å skape gode kundeopplevelser. Samtidig gjør digitaliseringen ansatte mer sårbare for overvåking.

Nye arbeidsformer kan skape utfordringer rundt ledelse, ansvar, arbeidstid og fritid.

Arbeidsmiljø

Et godt arbeidsmiljø er fundamentet for et utviklende læringsmiljø og motiverte med­ arbeidere. Det bidrar igjen til gode resultater for bedriftene.

Bedriftene må ha tydelige mål, arbeidsoppgaver som er tilpasset den enkeltes potensiale, og gi ansatte mulighet for kontinuerlig utvikling. Det krever dyktig ledelse, mangfold i organisasjonen og et arbeidsliv tilpasset ulike livsfaser.

Et systematisk arbeid med HMS vil bidra aktivt til å rette søkelyset mot de positive og helsefremmende faktorene i arbeidsmiljøet.

Mangfold på arbeidsplassen

Det er viktig å legge til rette for et mangfold i næringen. Det vil skape en mer konkurranse dyktig finansnæring, en positiv samfunnsutvikling og et godt arbeidsmiljø. Mangfold handler blant annet om kjønn, funksjonsevne, alder og etnisitet. Vi er opptatt av at flere får muligheten til å være en del av arbeidslivet.

Arbeid og fritid

Grensen mellom arbeid og fritid utfordres av teknologiutvikling og kundeadferd. Vi skal bidra til å finne gode løsninger som tilfredsstiller arbeidstakernes behov for fleksibilitet, og samtidig ivaretar kundene best mulig.

Skillet mellom jobb og privatliv må ikke viskes ut. Vår normalarbeidsdag skal fortsatt være mellom 08.00 og 16.00, mandag til og med fredag.

Alt arbeid skal kompenseres, og ubekvem arbeidstid skal kompenseres ekstra. Arbeidstid skal avtales gjennom forhandlinger mellom oss og arbeidsgiverne. Det er en viktig målsetting at avtaleverket er tilpasset det nye arbeidslivet, og at den enkelte selv kan være med å påvirke hvilken arbeidsform som er best tilpasset sine behov.

Personvern

Den teknologiske utviklingen bidrar til at stadig flere ansatte overvåkes. De ansatte har rett til personvern og privatliv også på jobb. Det finnes klare grenser og rammer for å innføre kontrolltiltak. Alle kontrolltiltak og endringer av disse skal drøftes med de tillitsvalgte før de innføres, og de ansatte skal være informert.

Karriere og kompetanse

Våre medlemmer skal være attraktiv arbeidskraft. Vi skal arbeide for de ansattes muligheter og rettigheter til kontinuerlig læring og utvikling gjennom hele sitt yrkesaktive liv. Satsing på kompetanse vil styrke den enkelte medarbeider og dermed øke bedriftenes lønnsomhet. Kompetanseheving kommer også samfunnet til gode.

Arbeidsgiver og arbeidstaker har et felles ansvar for at det er samsvar mellom stillingskrav og den ansattes kompetanse. Partene må sammen utarbeide en plan for hvordan de ønsker å utvikle egne ansatte.

 • Arbeidsgiver har et særskilt ansvar for å identifisere hvilken kompetanse bedriftene vil trenge, og legge til rette for at ansatte kan tilegne seg denne. Kompetansekartlegging og ­utvikling skal være et årlig tema mellom ledelsen og de tillitsvalgte, slik avtaleverket beskriver. Arbeidsgiver må stille tid og midler til disposisjon for kompetanseheving.
 • Finansforbundet skal synliggjøre behovet for kompetanseheving, tilby relevante karriere­ og kompetansehevende tiltak og jobbe for at medlemmene kan velge ulike karriereveier.
 • Myndighetene har et særskilt ansvar for å tilrettelegge for en kompetansereform som bidrar til læring hele livet. Både når det gjelder finansiering av livsopphold og ordninger som stimulerer til samspill mellom utdanningsinstitusjoner, næringslivet og den enkelte.
 • Den enkelte ansatte har også et ansvar for egen utvikling samt å bruke de mulighetene som er tilgjengelig.

Ledelse

Måling kan ikke erstatte god ledelse. God ledelse kjennetegnes blant annet av å være tilstede, være diskusjonspartner for sine medarbeidere, være lydhør og empatisk samt motivere og oppmuntre ansatte til å ta initiativ.

De ansatte forventer tydelige ledere som forstår verdien av å bidra i utviklingen av sine medarbeidere. Vår oppgave er å påse at næringen ansetter og utvikler ledere som kan innta rollen som sparringpartner og veileder i karriereutviklingen av sine medarbeidere.

Lønn

Finansforbundet skal ha innflytelse på all lønnsdannelse i finansnæringen og tilknyttede næringer. Det innebærer at vi også jobber for en jevnere fordeling av lønnsveksten. Våre medlemmer skal ha konkurransedyktige betingelser.

Vi skal legge til rette for at våre medlemmer og tillitsvalgte står best mulig rustet i lønnsforhandlinger, slik at de ansatte får en del av den verdiskapingen de har bidratt til.

Likelønn og likestilt deltakelse

Kvinner og menn skal ha like muligheter og rettigheter i arbeidslivet. Åpenhet om lønn er et viktig premiss for likelønn. Vi skal sørge for økt bevissthet slik at næringen selv tar ansvar og ser muligheter i et mer likestilt og mangfoldig næringsliv.

Vi skal fortsette innsatsen for å redusere lønnsgapet mellom kvinner og menn. For å lykkes trengs målrettede tiltak som øker endringstakten og skaper kjønnsbalanse.

Vi skal bidra til å heve kunnskapsnivået om de bakenforliggende årsakene til likestillings­ og likelønnsutfordringen. Ny kunnskap og innsikt er nødvendig fordi en finansnæring som ikke klarer å rekruttere, utvikle og beholde begge kjønn, vil tape konkurransekraft på sikt.

Pensjon

Våre medlemmer skal ha pensjonsordninger som er blant de beste i norsk arbeidsliv. En god og forutsigbar pensjon er en forutsetning for at de ansatte skal ha en trygg fremtid. Medlemmene må få grundig informasjon om sin pensjon for å kunne ta riktige valg til beste for den enkelte.

Ansatte som står i en etablert ordning skal ha like gode vilkår ved endringer i ordningene. Pensjonsordningene i norsk arbeidsliv må i størst mulig grad utformes slik at de ikke er til hinder for at arbeidstakere kan bytte jobb mellom bedrifter og næringer og mellom privat og offentlig sektor.

Finansforbundet har som mål at pensjon skal regnes fra første krone og av all inntekt. I tillegg er det vesentlig at arbeidsgiverne legger til rette for at eldre arbeidstakere som vil det får mulighet til å stå i jobb så lenge de ønsker, at de får kompetanseheving og at de ikke diskrimineres i ansettelsesprosesser.

SAMARBEID OG ORGANISASJON

Vi arbeider for:

 • å opprettholde vår posisjon som det dominerende fagforbundet i finanssektoren
 • å videreutvikle og synliggjøre trepartssamarbeidet
 • å styrke tillitsvalgtes innflytelse – også i overnasjonale selskaper
 • å ha tillitsvalgte som styrerepresentanter i bedriftene
 • å styrke og utvikle avtaleverket

Partssamarbeid

Samarbeidet mellom partene i arbeidslivet er en viktig forutsetning for å kunne gjennomføre nødvendige endringer i norsk næringsliv. Det gjelder også i finansnæringen. Vi skal bidra til å videreutvikle denne modellen, slik at endringene i næringen også skjer på de ansattes premisser.

For å lykkes med det er vi avhengige av høy medlemsoppslutning, kompetente tillitsvalgte og ledere som ser verdien av samarbeid. Høy organisasjonsgrad er både et politisk middel og et mål.

Vi trenger langsiktige og robuste eiere i finansnæringen, som ser verdien av trepartssamarbeidet. En svekkelse av dette kan føre til at norsk næringsliv mister to av sine viktigste konkurransefortrinn; forutsigbar lønnsdannelse og evne til å omstille seg.

Vi skal jobbe for at alle bedrifter i vår næring har tariffavtaler med Finansforbundet. Vi skal fortsette arbeidet med å styrke og utvikle vårt avtaleverk i takt med endringene i samfunnet, næringslivet og på arbeidsplassen. Lederes kompetanse på felles avtaleverk må styrkes.

Organisasjonen

Finansforbundets målsetting er å være det dominerende forbundet for arbeidstakere i finanssektoren og tilsluttede næringer. Vi er en demokratisk organisasjon hvor medlemmene skal sikres god innflytelse i saker som er viktige for dem. Organiseringen av forbundet og våre tillitsvalgte skal gjenspeile denne ambisjonen.

Vår organisasjon skal utvikles i takt med tiden og endringer i arbeids­, samfunns­ og næringsliv. Vår organisasjon skal gjenspeile det samfunnet vi er en del av.

Tillitsvalgtes betingelser og kompetanse

Tillitsvalgte er en ressurs for bedriften. Gjennom sitt arbeid bidrar de til at bedriften når sine mål. Verdien av de tillitsvalgtes arbeid skal reflekteres i den anerkjennelsen og lønnen de mottar.

Det er viktig at våre tillitsvalgte har innsikt og kompetanse som er relevant. Vi skal sørge for at tillitsvalgte i Finansforbundet skal få jevnlig kompetanseheving gjennom hele sin virkeperiode. Kunnskap om tariffavtaler og lovverk står sentralt her.

Tillitsvalgte bygger verdifull kompetanse gjennom sitt verv. Finansforbundet skal bidra til å synliggjøre denne ressursen.

Tillitsvalgte oppfordres til å ta et medansvar for egen kompetanseutvikling ved å utarbeide egne karriereplaner.

Internasjonalt arbeid

Strukturelle endringer og internasjonalisering utfordrer norske arbeidstakeres mulighet til medbestemmelse og styrerepresentasjon.

Det er et mål for Finansforbundets internasjonale arbeid at medbestemmelse og representasjon er rettigheter som skal gjelde for ansatte i alle land. Finansforbundet skal være en viktig bidragsyter for at den nordiske samarbeidsmodellen blir retningsgivende innenfor EU.

Vi skal også arbeide for at rettigheter som gjelder norske og nordiske selskaper gjøres gjeldende i de landene selskapene er representert i.

Et synlig forbund

Finansforbundet skal være et strategisk, synlig og aktivt fagforbund i samfunnsdebatten, både nasjonalt og regionalt. I tillegg skal vi samhandle med næringslivet og politikere lokalt og sentralt i saker av felles interesse.

FINANSNÆRINGEN OG SAMFUNNSANSVAR

Vi arbeider for:

 • etablering av en helhetlig næringspolitikk for finansnæringen
 • å styrke finansnæringens rolle i samfunnet
 • at næringen har like konkurransevilkår
 • å endre innretningen av finansskatten
 • å utvikle trygge og forutsigbare arbeidsplasser i næringen
 • å være et synlig fagforbund i debatten om næringen og arbeidslivet
 • økt kunnskap om finansnæringens muligheter og ansvar i den grønne omstillingen
 • at opplæring innenfor bærekraft og klimarisiko skal inngå i ulike  opplærings-programmer
 • å synliggjøre næringens rolle i en bærekraftig utvikling i tråd med FNs bærekraftmål

Næringens status og muligheter

Norsk finansnæring er blant verdens mest effektive og bidrar både direkte og indirekte til verdiskaping og velferd. Vi mener det ligger store muligheter for vekst og utvikling i finansnæringen i Norge.

Vi skal være pådriver i arbeidet med å skape:

 • vekst i næringen – med nye, spennende arbeidsplasser
 • en differensiert næring – med et mangfold av aktører over hele landet
 • like rammebetingelser for aktørene

Forbundet skal være en synlig premissleverandør i næringspolitikken og i saker som omhandler rammevilkår og utvikling av finansnæringen og tilknyttede næringer. For å lykkes må vi prioritere myndighetenes ambisjoner om å utvikle en helhetlig næringspolitikk for finansnæringen.

En slik politikk må favne et bredt spekter av områder, herunder konkurransedyktige rammebetingelser, næringsutvikling for finansnæringen, forskning og utdanning.

En næringspolitikk for finansnæringen skal ikke først og fremst tjene finansnæringen, men bidra til at næringen utvikler seg i takt med samfunnet for øvrig.

Finansnæringen har et særskilt ansvar for å bygge opp systemer som hindrer hvitvasking av penger. Nytt hvitvaskingsregelverk skal sikre dette. Finansforbundet skal være pådriver for at ansatte gis nødvendig opplæring slik at de er kjent med virksomhetens forpliktelser etter loven.

Attraktive arbeidsplasser

Finansnæringen er i kontinuerlig endring. Vi skal bidra med kunnskap og innsikt til våre tillitsvalgte og medlemmer slik at de er rustet til å forstå og møte utviklingen på en offensiv måte.

Vi skal jobbe for at norsk finansnæring skal bruke sin kunnskap og teknologi til å etablere gode, lønnsomme arbeidsplasser i Norge. Endringer er velkomne innenfor rammen av et organisert arbeidsliv.

Vi forventer at ansatte som har oppgaver som forsvinner skal få tilbud om nødvendig kompetanseheving og mulighet til å påta seg nye oppgaver i bedriften.

God involvering i endringsprosesser kan styrke vernet mot flytting av arbeidsoppgaver til land hvor de sosiale og lønnsmessige forholdene er betraktelig dårligere enn i Norge. Vi kan ikke akseptere sosial dumping.

Finansnæringen er fastlands-Norges største skatteyter. Finansskatten har økt skattetrykket ytterligere, og vi ser at dette går utover antall arbeidsplasser i næringen, særlig i distriktene.

Vi skal fortsatt være tydelige på at norsk finansnæring skal ha de samme skattemessige rammebetingelsene som øvrig næringsliv.

Samfunnsansvar og det grønne skiftet

For oss handler samfunnsansvar om å ta ansvar for hvordan våre handlinger påvirker omgivelsene og å bruke våre muligheter til å gjøre en forskjell.

Finansforbundet skal arbeide for å fremme en ansvarlig finansnæring, likestilling og mangfold, internasjonal solidaritet og ha et aktivt forhold til klimautfordringene. FNs bærekraftmål er retningsgivende i vårt arbeid.

Grønn finans handler om å sikre en bærekraftig utvikling av både samfunn og næring. Det handler også om å skape attraktive og meningsfylte arbeidsplasser.

Å kanalisere kapital og å håndtere risiko, også klimarisiko, er derfor finansnæringens viktigste bidrag til bærekraftig utvikling. Vi skal ta en rolle som formidler av kunnskap om ansvarlighet og bærekraft.

Vår stemme i de ulike bedriftene vil være viktig for å bevisstgjøre finansinstitusjonene om ansvar og muligheter i det grønne skiftet.

Vi forventer at finansansatte skal få bærekraftkompetanse og anledning til å bruke den i sitt arbeid.