Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Vedtekter

Sist endret på Landsmøtet 2022.

Last ned (PDF)

KAPITTEL 1 OM FINANSFORBUNDET

§ 1 Status

Finansforbundet er en partipolitisk uavhengig fagorganisasjon.

§ 2 Formål

Forbundets formål er:

a) å organisere alle ansatte i finansnæringen og tilknyttede næringer

b) å organisere studenter innenfor relevante studieretninger

c) å bidra til å skape Norges mest attraktive arbeidsplasser til beste  for ansatte i finansnæringen og tilknyttede næringer

d) å sikre medlemmene trygge ansettelsesforhold

e) å bedre og ivareta medlemmenes interesser i alle jobbrelaterte forhold

f) å representere medlemmene og fremme deres syn og interesser overfor arbeidsgivere, eiere, næringsorganisasjoner, myndigheter og samfunnet for øvrig

g) å arbeide for et høyt faglig og etisk nivå hos medlemmene

h) å fremme god kollegialitet og lojal konkurranse i næringene

§ 3 Sammenslutninger

Forbundet er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund  (YS), Nordiske Finansansattes Union (NFU) og Union Network International (UNI).

§ 4 Medlemskap

 1. Alle som arbeider i finansnæringen eller i tilknyttede næringer, og studenter som retter seg mot arbeid i finansnæringen og tilknyttede næringer, kan bli medlem av forbundet.
 2. Medlemskapet i Finansforbundet er individuelt og personlig.  Innmelding må skje skriftlig.
 3. Et medlem har ikke krav på bistand knyttet til konflikt i arbeids- forholdet før 3 måneder etter innmelding i forbundet. Konflikten  må ha oppstått etter innmeldingstidspunktet. Unntatt fra dette  er personer som kommer direkte fra andre medlemsforbund som  tilbyr gratis juridisk rådgivning innen arbeidsrett.
 4. Studentmedlemmet har et forenklet medlemskap. Se også §59 om studentkontingent.
 5. Utmelding må skje skriftlig. Den har virkning fra utgangen av den kalendermåneden utmeldingen er registrert i forbundets sekretariat.

  Utmelding foretatt før varslet plassoppsigelse ved tariffoppgjør effektueres etter denne bestemmelsen. Utmelding foretatt etter  varslet plassoppsigelse effektueres når ny tariffavtale er undertegnet.
 6. Medlemmets rettigheter og plikter i forbundets organisasjon  ivaretas gjennom:
  – den regionen som den ansattes arbeidssted tilhører
  – gjennom de tillitsvalgte på arbeidsplassen (bedrift)
 7. Medlemmet omfattes av forbundets vedtekter, eventuelle retningslinjer i Region samt eventuelle retningslinjer/vedtekter i bedrift. 
 8. Et medlem som ikke er villig til å underordne seg de lovlige vedtak  som blir fattet av forbundet, og som tross påtale likevel ikke respekterer disse vedtak, kan forbundsstyret suspendere eller ekskludere som medlem. Før et slikt vedtak fattes gis medlemmet anledning til å uttale seg.

  Forbundsstyret kan oppheve vedtaket og frafalle saken.
 9. Ansatte i Finansforbundets sekretariat kan ikke være medlemmer av  eller varamedlemmer til forbundets styrende organer, jf. likevel § 48  om direktør og § 20 om ansattvalgt styremedlem i forbundsstyret.

KAPITTEL 2 FINANSFORBUNDETS ORGANISASJON

§ 5 Organisasjonsledd

Finansforbundet har hovedkontor i Oslo og utfører sin  virksomhet gjennom:

 • landsmøtet
 • forbundsrådet
 • forbundsstyret
 • tillitsvalgte i bedrift
 • tillitsvalgte i region

2.1 LANDSMØTET

§ 6 Myndighet

Landsmøtet er forbundets høyeste myndighet.

§ 7 Tidspunkt

Ordinært landsmøte holdes hvert tredje år. Tidspunktet fastsettes  av forbundsstyret. Melding om ordinært landsmøte gis til region og  bedrift senest 3 -tre- måneder før landsmøtet.

§ 8 Representasjon

1.  Landsmøtet består av 167 delegater:

a) 153 valgte delegater fordelt slik:

Bedrift: 102 delegater

Region: 51 delegater

For bedrift beregnes representasjonen ut fra medlemstallet per virksomhet[1]). Representasjon beregnes ut fra delingstallet[2]). Alle virksomheter med 100 medlemmer eller flere, oppnår representasjon med minimum 1 delegat på landsmøtet. Virksomheter med færre medlemmer enn 100 medlemmer oppnår ikke direkte representasjon på landsmøtet. Disse virksomhetene oppnår felles representasjon ved at resterende antall delegater[3]) fordeles i forhold til medlemstall i disse virksomhetene. Fordelingen administreres av Finansforbundets sekretariat.

For region beregnes representasjonen ut fra medlemstall per region  og som får minimum 1 representant hver. Den 51. delegaten er øremerket Finansforbundet Nord-Norge som tilleggsdelegat.

Grunnlaget for representasjonen til landsmøtet er medlemstallet i den enkelte bedrift og i regionene. For landsmøte i november er utgangspunktet for beregningen medlemstallet for ordinære medlemmer per 31. mai. Ved ordinært landsmøte på et annet tidspunkt gjelder samme tidsintervall for beregning.

b) 14 delegater som er forbundsstyrets medlemmer og møtende varamedlemmer. De har stemmerett unntatt når det gjelder kontrollutvalgets rapport og politisk beretning.

2. Andre bestemmelser

a) Kontrollutvalgets medlemmer og valgkomiteens leder eller stedfortredere deltar på landsmøtet.

b) Forbundsstyret kan innkalle delegater for utvalg, råd og arbeids grupper til landsmøtet.

c) Delegatene innkalles av forbundsstyret. Delegatene får tilsendt  landsmøtedokumentene senest 1 -én- måned før landsmøtet starter.

d) Æresmedlemmer, eventuelle gjester og observatører inviteres av forbundsstyret.

[1] ) Med virksomhet forstås bedrift, konsern eller allianse. Med konsern menes morselskap og datterselskap som omfattes av forbundets organisasjonsområde. Med allianse menes en samling av virksomheter som omfattes av forbundets organisasjonsområde hvor de tillitsvalgte i virksomhetene er organisert i et eget, felles tillitsutvalg. Melding om nye allianser må være forbundets sekretariat i hende senest 6 måneder før et landsmøte.

[2] ) Med delingstallet menes medlemstallet dividert med 102 representanter, for eksempel 30.000 medlemmer: 102 representanter = 294, som dermed er delingstallet.

[3] ) Med resterende antall representanter menes det samlede antall fra bedrifter/konsern (102) fratrukket det antall som utgjøres av den automatiske representasjonen etter delingstallet.

§ 9 Dagsorden

På ordinært landsmøte behandles:

 1. Godkjenning av representasjon, innkalling og saksliste
 2. Valg av:
  a) dirigenter
  b) protokollkomité
  c) redaksjonskomité
  d) tellekorps
 3. Kontrollutvalgets rapport
 4. Politisk beretning
 5. Politisk program og årlige rammebudsjetter for etterfølgende landsmøteperiode[4])
 6. Innkomne forslag
 7. Valg av:
  a) leder
  b) nestleder
  c) styremedlemmer
  d) varamedlemmer[5]), jf. § 21
  e) kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem
  f) valgkomité på 8 medlemmer med personlige varamedlemmer  i henhold til retningslinjer vedtatt av landsmøtet

[4] ) Regnskapet for foregående år legges frem for landsmøtet til orientering i forbindelse med behandlingen av rammebudsjetter.

[5] ) 3., 4. og 5. varamedlem, som ikke er møtende varamedlemmer, trer etter tur inn i styret dersom ett eller flere styremedlemmer eller en eller begge de to møtende varamedlemmene trer ut eller rykker opp, jf. § 23 nr. 4.

§ 10 Landsmøteforslag

Forslag som ønskes behandlet på landsmøtet må være kommet inn  til forbundsstyret senest 2 -to- måneder før landsmøtet starter.

§ 11 Stemmegivning

 1. Alle vedtak fattes med simpelt flertall såfremt denne bestemmelsen ikke fastsetter annet. I tilfelle stemmelikhet anses forslaget for ikke vedtatt.
 2. Valg i henhold til § 9 nr. 7 avgjøres ved absolutt flertall. Ved stemme- likhet foretas omvalg. Ved fortsatt stemmelikhet, avgjøres valget  ved loddtrekning. Loddtrekningen foretas av sekretariatet. Valgene gjennomføres i samsvar med gjeldende retningslinjer, jf. «Retningslinjer for valg eller oppnevning til verv i Finansforbundet».
 3. Vedtektene endres med 2/3 flertall av de tilstedeværende stemmeberettigede delegatene. Forbundsstyret har fullmakt til å foreta redaksjonelle endringer i vedtektene.
 4. Æresmedlemskap er forbundets høyeste utmerkelse. Landsmøtet utnevner æresmedlemmer etter innstilling fra forbundsstyret.  Det kreves enstemmighet i begge instanser.
 5. Landsmøtet er beslutningsdyktig når minst 3/4 av delegatene er til stede.

§ 12 Tolkningsspørsmål

Hvis det oppstår tvil om forståelsen av vedtektene skal forbunds- styrets tolkning gjelde inntil spørsmålet blir avgjort av landsmøtet.

Forbundsstyret skal før landsmøtet ha utredet saken.

§ 13 Ekstraordinært landsmøte

 1. Det innkalles til ekstraordinært landsmøte når følgende organisasjonsledd finner det påkrevet, enten:
  a) forbundsstyret, eller
  b) minst ¾ av regionene som representerer minst 50 % av medlemmene eller
  c) bedrifter som representerer minst 50 % av medlemmene
 2. Ekstraordinært landsmøte innkalles med minst 1 -en- måneds varsel  og kan kun behandle de sakene som fremgår av innkallingen.
 3. Ekstraordinære landsmøter kan avholdes elektronisk. Delegatberegning fastsettes lik siste ordinære landsmøte.

2.2 FORBUNDSRÅDET

§ 14 Representasjon

 1. Forbundsrådet består av 27 representanter.
  • a) 25 representanter fordelt slik:
   • Region: Én valgt representant fra hver av forbundets regioner
   • Bedrift: Én valgt representant fra hver av de 10 største bedriftene
   • De resterende representantene velges ved loddtrekning fra  de 10 nest største bedriftene som ikke automatisk er representert. Sekretariatet foretar loddtrekningen.
   • Ingen av representantene kan ha vært medlem i forbundsstyret  i regnskapsperioden.
  • b) Forbundsleder og nestleder
 2. Forbundsstyret for øvrig, møtende varamedlemmer og revisor kan delta.

§ 15 Tidspunkt

 1. Forbundsrådet møtes én gang årlig og senest innen 30. juni.
 2. For bedrift beregnes representasjonen ut fra medlemstallet per virksomhet, jf. § 8 om representasjon til landsmøtet. For forbundsråd  i mai er utgangspunktet for beregningen medlemstallet det er betalt kontingent for per 31. januar. Ved forbundsråd på et annet tidspunkt gjelder samme tidsintervall for beregning.

§ 16 Myndighet

Forbundsrådet behandler og godkjenner styrets beretning med regnskaper, og behandler herunder revisors beretning og kontrollutvalgets rapport. Forbundsrådet velger statsautorisert eller registrert revisor og  fastsetter revisors godtgjørelse.

§ 17 Innkalling

Innkallingen samt saksdokumentene til forbundsrådet, sendes til forbundsrådets representanter senest 1 -én- måned før møtet.

§ 18 Beslutningsdyktighet

Forbundsrådet er beslutningsdyktig når minst ¾ av representantene er til stede.

§ 19 Stemmerett

Forbundsleder, nestleder og forbundsstyremedlemmene for øvrig, har ikke stemmerett i forbundsrådet. Leder og nestleder har likevel stemmerett ved valg av revisor og fastsettelse av godtgjørelse til revisor, jf. § 16 siste setning.

2.3 FORBUNDSSTYRET

§ 20 Faste styremedlemmer

Forbundsstyret velges av landsmøtet og består av leder, nestleder  og 9 styremedlemmer. I tillegg velges ett styremedlem med personlig varamedlem av og blant de ansatte ved forbundets sekretariat.

§ 21 Varamedlemmer

5 varamedlemmer velges som hhv. 1., 2., 3., 4. og 5. varamedlem.

§ 22 Møterett

 1. 1. og 2. varamedlem og direktør møter fast i forbundsstyret med tale-  og forslagsrett, men uten stemmerett.
 2. 3., 4. og 5. varamedlem er ikke-møtende varamedlemmer. 

Se for øvrig § 23 nr. 4.

§ 23 Endringer i styrets sammensetning

 1. Hvis forbundsstyrets leder slutter i perioden, overtar nestleder som forbundsleder.
 2. Hvis nestleder slutter eller blir leder i perioden, velger styret ny nest leder av og blant styrets medlemmer etter innstilling fra valgkomiteen.
 3. Hvis et styremedlem trer ut eller blir nestleder/ leder i perioden, blir 1. varamedlem styremedlem.
 4. Hvis et varamedlem trer ut eller blir styremedlem i perioden, rykker  de etterfølgende varamedlemmer opp. Styret skal etter innstilling fra valgkomiteen velge nytt 5. varamedlem dersom det gjenstår mer enn 6 måneder av landsmøteperioden.
 5. Dersom et forbundsstyremedlem slutter som tillitsvalgt eller i bedriften, skal vedkommende tre ut av forbundsstyret med umiddelbar virkning.

§ 24 Myndighet

 1. Forbundsstyret er Finansforbundets høyeste myndighet mellom landsmøtene.
 2. Forbundsstyret leder forbundet i samsvar med vedtektene, retningslinjer samt landsmøtets vedtak.
 3. Forbundsstyret oppnevner nødvendige utvalg, råd og arbeidsgrupper og utarbeider årlige virksomhetsplaner.

§ 25 Forbundsstyrets møter og oppgaver

 1. Forbundsstyret innkalles av forbundsleder, direktør eller når minst 4 av styrets medlemmer krever det. For at forbundsstyret skal være beslutnings dyktig, må minst 2/3 av de stemmeberettigede medlemmene være til stede.
 2. Det føres protokoll fra styrets forhandlinger. I tilfelle stemmelikhet  ved avstemminger har lederen dobbeltstemme.
 3. Forbundsstyret fastsetter tid og sted for landsmøter og forbundsrådsmøter og forbereder møtene.
 4. Forbundsstyret kan gjennom instruks eller i enkelttilfelle treffe bestemmelser om signatur og fullmakter.
 5. Finansforbundet må til enhver tid ha tillit til forbundets tillitsvalgte. En tillitsvalgt som handler mot vedtektene, vedtak  eller retningslinjer i Finansforbundet, kan forbundsstyret vedta å løse fra vervet eller suspendere. Før et slikt vedtak fattes gis  den tillitsvalgte anledning til å uttale seg. Forbundsstyret kan oppheve vedtaket og frafalle saken.

2.4 BEDRIFT

§ 26 Navn

Alle bedrifter benevnes “Finansforbundet [bedriftens navn]”.

§ 27 Oppgaver

De tillitsvalgte i bedriften skal ivareta medlemmenes interesser  på arbeidsplassen.

§ 28 Organisering

 1. På arbeidsplasser med ansatte som er medlemmer i forbundet og hvor det er inngått tariffavtale, eller det skal inngås tariffavtale, skal det velges tillitsvalgte (tillitsutvalg) i tråd med «Retningslinjer for valg eller oppnevning til verv i Finansforbundet» jf. vedlegg 2 og eventuell tariffavtale.
 2. Bedriften (tillitsutvalg) fastsetter egen organisering.
 3. I virksomheter som består av flere juridiske enheter (konsern), eller med flere enn ett beslutningsområde, kan det etableres konsern forening som omfatter samtlige av forbundets medlemmer i konsernet og da gjelder følgende:

  a) Av og blant de tillitsvalgte i et konsern hvor det er dannet konsern-forening, velges et styre som skal ivareta konsernforeningens oppgaver.
  b) Konsernforeningens oppgaver og formelle saksbehandlingsprosedyre skal være bygget på tariffbestemmelser eller retningslinjer.
  c) Konsernforeningens oppbygging må være tilpasset konsernets  organisasjonsstruktur og ivareta en rimelig representasjon for  konsernets region- og avdelingskontorer samt eventuelle datterselskaper.

§ 29 Vedtekter

Bedriften følger forbundets vedtekter. Den kan ha egne vedtekter.  De må være i overensstemmelse med forbundets vedtekter, visjoner, strategier og politikk.

Spørsmål om tolkning av vedtektene, tvister mv. avgjøres av forbundsstyret med ankerett til landsmøtet.

§ 30 Økonomi

Forbundsstyret gir økonomisk støtte til bedriftens aktiviteter på grunnlag av innsendte budsjetter samt forbundsstyrets vedtak om årsbudsjetter. Forbundsstyret skal påse at bedriftens midler ikke disponeres til formål som er i strid med forbundets interesser.

§ 31 Representasjon

Bedriftene skal være representert på forbundets landsmøte i henhold  til § 8 nr. 1 a) og i forbundsrådet i henhold til § 14.

2.5 REGION

§ 32 Navn

Alle regioner benevnes “Finansforbundet [geografisk område]”.

§ 33 Hensikt og oppgaver

Hensikt

 1. Hensikt
  Regionen skal ivareta medlemmenes og de tillitsvalgtes interesser gjennom medlemsaktiviteter av faglig og sosial karakter på tvers av bedriftene. Den skal bidra til å oppfylle forbundets formål. Styrene  i regionen skal for øvrig arbeide i henhold til forbundets vedtekter, visjoner, strategier og politikk.
 2. Oppgaver
  Regionen skal:
 • tilby møteplasser for fagpolitikk
 • tilby kompetansepåfyll
 • synliggjøre mål og resultater
 • arbeide med fagpolitisk påvirkning
 • arbeide med næringspolitikk
 • være aktive bidragsytere med hensyn til medlemsvekst
 • arrangere medlemsaktiviteter
 • sørge for erfaringsutveksling
 • legge til rette for nettverksbygging
 • bidra ved gjennomføring av konflikt

§ 34 Organisasjon

 1. Regionen omfatter alle medlemmer med arbeidssted innenfor  regionens geografiske område.
 2. Regionen har følgende organisasjonsledd:
  – årsmøtet
  – styret
 3. Regionen kan ha egne utvalg som ledes av en utvalgsleder som  styret utpeker eller årsmøtet velger.

§ 35 Vedtekter

Regionen følger forbundets vedtekter. Spørsmål om tolkning av vedtektene, tvister mv. avgjøres av forbundsstyret, med ankerett til landsmøtet.

Regionen kan ha retningslinjer for sin virksomhet. De må være  i overensstemmelse med forbundets vedtekter, visjoner, strategier  og politikk.

§ 36 Endringer

 1. Dersom aktiviteter og leveranser ikke skjer som forventet eller strukturelle endringer/rammebetingelser tilsier forandringer, kan forbundsstyret fremme forslag om tettere samarbeid og eventuelle sammenslåinger. De berørte regionene skal ha reell medbestemmelse i slike prosesser. Ressursutnyttelse og vurdering av kost-nytte skal tillegges stor vekt.
 2. Opprettelse, nedleggelse eller sammenslåing av regioner må god kjennes av forbundsstyret. Forbundsstyret fastsetter etter drøftelse med regionene hvor grensene skal gå.

§ 37 Årsmøtet

 1. Årsmøtet skal fortrinnsvis holdes hvert år innen utgangen av mars. De regionene som har behov for det, kan ha årsmøtet hvert annet år eller følge landsmøteperioden.

  Melding om årsmøtet gis med minst 6 ukers varsel. Forslag som  ønskes behandlet må være sendt til styret senest 4 uker før årsmøtet. Styret innkaller til møtet med minst 14 dagers varsel.

2. Årsmøtet kan holdes sammen med vårens tillitsvalgtkonferanse. I så fall skal alle medlemmer inviteres til årsmøtedelen av konferansen.

3. Årsmøtet og valg kan gjennomføres elektronisk.

4. Årsmøtet skal behandle:

a) Valg av møteleder, referent, tellekorps og to medlemmer  til å undertegne protokollen
b) Styrets beretning om virksomheten herunder omtale  av økonomiske forhold
c) Regnskap og disponering av egne fondsmidler
d) Rammebudsjett til orientering med aktivitetsformer/-nivå
e) Innkomne forslag
f) Valg i henhold til § 38, jf. de alminnelige retningslinjene for valg  eller oppnevning til verv i Finansforbundet i vedlegg 2
g) Valg av valgkomité på 3-5 medlemmer og inntil 3 varamedlemmer
h) Valg av utvalg

5. Årsmøtet kan fatte vedtak når det er innkalt i samsvar med vedtektene. Alle vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet anses forslag som forkastet. Valg avgjøres ved absolutt flertall.

§ 38 Styret

 1. Styret består av
  – leder
  – nestleder
  – inntil 5 styremedlemmer
  – inntil 2 varamedlemmer
 2. Dersom regionen har oppnevnt utvalg, kan utvalgets leder delta i styremøtene. Utvalgslederen har ikke stemmerett, men kun forslagsrett i saker som gjelder eget utvalg.
 3. Alle kandidatene skal på valgtidspunktet være tillitsvalgte, vara tillitsvalgte eller kontaktvalgte i sine bedrifter. Unntak: Inntil 1 medlem og 1 varamedlem kan velges uten krav om at de er tillitsvalgte, vara tillitsvalgte eller kontaktvalgte. Unntaket gjelder ikke for styrets leder og nestleder.
 4. Regionen velger selv hvordan valgperioden organiseres.
 5. Styret holder styremøter så ofte lederen eller minst 2 av styrets medlemmer finner det påkrevet. Styret er beslutningsdyktig når  minst halvparten av medlemmene (ev. varamedlemmene) er til stede.  I tilfelle stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.
 6. Det føres protokoll fra alle styremøter.

§ 39 Beretning

Beretning og protokoll fra årsmøtet sendes forbundsstyret innen 4 uker etter avholdt årsmøte.

§ 40 Økonomi

Forbundsstyret gir økonomisk støtte til aktiviteter på grunnlag av innsendte budsjetter og forbundsstyrets vedtak om årsbudsjetter. Forbundsstyret skal påse at midlene ikke disponeres til formål som  er i strid med forbundets interesser.

§ 41 Representasjon

Regionene skal være representert på forbundets landsmøte i henhold  til § 8 nr. 1 a) og i forbundsrådet i henhold til § 14.

KAPITTEL 3 TARIFFORHANDLINGER

§ 42 Forhandlingsutvalg

Forbundsstyret oppnevner forhandlingsutvalg til å representere forbundet ved sentrale tarifforhandlinger med de ulike arbeidsgiverforeningene.

§ 43 Avstemming

Ved revisjon av sentrale avtaler i Finans Norge-området kan forhandlingsresultatet sendes medlemmene som omfattes av gjeldende tariffavtale  til avstemming, før forbundsstyret vedtar om forslaget skal godkjennes eller forkastes.

§ 44 Lønnsopplysninger

Til statistisk bruk i forbindelse med tarifforhandlinger, plikter det  enkelte medlem på anmodning å gi Finansforbundet alle nødvendige opplysninger om sine lønns- og arbeidsvilkår.

§ 45 Plassoppsigelse

Ved tariffoppgjør har forbundsstyret fullmakt til å si opp plassene. YS sier opp plassene i sine områder, jf. § 47. 

§ 46 Lokale tariffavtaleforhandlinger

 1. Med lokale avtaler menes tariffavtaler utledet av og med hjemmel i sentrale avtaler og er inngått mellom tillitsvalgte og den enkelte bedrift/konsern.
 2. Til å representere medlemmene ved lokale forhandlinger kan tillitsvalgte oppnevne et forhandlingsutvalg. Utvalget holder kontakt med eventuelle øvrige tillitsvalgte i bedriften.
 3. Forbundets sekretariat skal holdes orientert ved lokale tariffavtaleforhandlinger. Sekretariatet skal ha kopi av inngåtte tariffavtaler.

§ 47 Avtaleområder der hovedorganisasjonen er part

Ved forhandlinger om etablering eller revisjon av tariffavtaler der hovedorganisasjonen står som part, legges resultatet av forhandlingene frem for forbundsstyret til orientering. For øvrig følges prosedyrer, vedtekter og regler som er fastlagt av hovedorganisasjonen.

KAPITTEL 4 DIREKTØR

§ 48 Direktør

Forbundsstyret ansetter direktør og fastsetter lønn og stillingsinstruks. 

Direktøren møter fast i forbundsstyret med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett. Forbundsstyret er direktørens nærmeste overordnede.

§ 49 Ansvarsområde

Forbundets sekretariat og daglige drift ledes av direktøren i nøye samråd med forbundets leder og etter forbundsstyrets bestemmelser.

Direktøren ansetter forbundets medarbeidere og fastsetter deres lønn  og instrukser.

KAPITTEL 5 REVISJON OG KONTROLL

§ 50 Revisjon

Forbundets regnskaper skal revideres av registrert eller statsautorisert revisor som velges av forbundsrådet.

§ 51 Revisjonsberetning

Revisjonsberetningene legges frem for forbundsstyret og forbundsrådet.

§ 52 Kontrollutvalget

 1. Kontrollutvalget velges av landsmøtet og konstituerer seg selv.
 2. Kontrollutvalget skal vurdere forbundets politiske og økonomiske disposisjoner samt foreta en etterfølgende kontroll av:
  – forbundsrådet
  – forbundsstyret
  – konflikt- og eiendomsfondene

Kontrollutvalget skal påse at ovennevnte er i samsvar med gjeldende vedtekter, retningslinjer og vedtak.

§ 53 Beretning og rapporter

Kontrollutvalget legger frem beretning til landsmøtet om forbundsstyrets virksomhet. I tillegg legger utvalget årlig frem rapporter til forbundsstyret og forbundsrådet.

§ 54 Møter i kontrollutvalget

Kontrollutvalget holder møter når ett av utvalgets medlemmer  eller forbundets leder finner det nødvendig, vanligvis én gang hvert kvartal. Personer som utvalget ønsker drøftelser med kan innkalles  til utvalgets møter.

§ 55 Innsyn

Kontrollutvalget skal uoppfordret få tilsendt relevante dokumenter, herunder regnskaper for Finansforbundet og protokoller fra forbundsstyremøter.

§ 56 Kontrollutvalgets medlemmer

Kontrollutvalgets medlemmer kan ikke inneha verv i andre styrer, utvalg, komiteer, råd eller lignende som oppnevnes av landsmøtet eller forbundsstyret.

Kontrollutvalgets medlemmer må være betalende medlemmer, og har en karenstid på én landsmøteperiode dersom de har sittet som medlemmer/ varamedlemmer i forbundsstyret.

KAPITTEL 6 KONTINGENT

§ 57 Ordinær kontingent

Kontingenten fastsettes av landsmøtet.

I forbindelse med en konflikt har forbundsstyret fullmakt til å pålegge ekstra kontingent frem til første landsmøte.

§ 58 Redusert kontingent

Redusert kontingent fastsettes av landsmøtet. Medlemmer med  følgende status betaler redusert kontingent:

 • pensjonister
 • arbeidsledige
 • arbeidsuføre
 • medlemmer i ulønnet permisjon

§ 59 Studentkontingent

Landsmøtet fastsetter studentkontingenten.

§ 60 Kontingentfritak

Æresmedlemmer er fritatt for kontingentbetaling.

§ 61 Betalingstidspunkt

 1. Den ordinære medlemskontingenten betales hver måned slik:
  a) Den enkelte bedrift/konsern overfører kontingenten til forbundet  innen utgangen av kalendermåneden.
  b) Direktemedlemmer mottar månedlig faktura.
 2. Medlemmer som betaler redusert kontingent og studentmedlemmer faktureres én gang årlig.

§ 62 Ubetalt kontingent

Ordinære medlemmer som skylder kontingent for mer enn 2 – to – måneder mister sine rettigheter i forbundet.

KAPITTEL 7 FORBUNDETS MEDLEMSMAGASIN

§ 63 Utgivelser

Forbundets medlemsmagasin utgis etter forbundsstyrets bestemmelser og sendes til alle medlemmer.

§ 64 Ansvarlig redaktør

Medlemsmagasinet redigeres i samsvar med Fagpressens Redaktørplakat av en ansvarlig redaktør. Redaktøren har det personlige og fulle ansvar  for magasinets innhold. 

Redaktøren ansettes av sekretariatet som fastsetter lønn og stillingsinstruks. Før endelig beslutning om ansettelse tas, forelegges kandidaten forbundsstyret. Redaktøren rapporterer til sekretariatets direktør.

KAPITTEL 8 ENDRINGER I FORBUNDETS STATUS

§ 65 Sammenslutning med andre fagforbund

 1. Forslag om sammenslutning med ett eller flere andre fagforbund må  først sendes på høring til regionene og bedriftene. Det endelige vedtaket fattes av landsmøtet med ¾ flertall av de tilstedeværende stemmeberettigede.
 2. Forslag om disponering av forbundets midler behandles av samme landsmøte som behandler sammenslutningsforslaget. Det endelige vedtaket fattes av landsmøtet med alminnelig flertall.

§ 66 Tilslutning til andre organisasjoner

Forbundet skal være partipolitisk uavhengig og kan bare være tilsluttet partipolitisk uavhengige organisasjoner. Tilslutning til eller utmelding av slike organisasjoner kan bare besluttes av landsmøtet. Slikt vedtak krever 2/3 flertall av de tilstedeværende stemmeberettigede.

§ 67 Oppløsning av forbundet

 1. Forslag om oppløsning av forbundet må først sendes på høring til forbundets regioner og bedrifter. Det endelige vedtaket blir fattet  av to påfølgende landsmøter med ¾ flertall av de tilstedeværende stemmeberettigede.
 2. Hvis forbundet blir oppløst, skal en offentlig godkjent institusjon fo rvalte forbundets midler slik at de kommer forbundets medlemmer på avviklings tidspunktet til gode i form av et fond eller en stipendordning.
 3. Forslag om disponering av midlene behandles av det samme landsmøtet som endelig vedtar oppløsningsforslaget. Det endelige vedtaket blir truffet av landsmøtet med alminnelig flertall.

Tillegg til vedtektene –
VEDLEGG 1 – 6

VEDLEGG 1 – VEDTEKTER FOR FINANSFORBUNDETS KONFLIKTFOND

§ 1 Fondets kapital

Finansforbundets konfliktfond dannes av den kapital som i henhold til landsmøtebeslutninger avsettes til fondet.

§ 2 Fondets avkastning

Fondets avkastning forvaltes av forbundsstyret etter retningslinjer fastsatt av landsmøtet.

§ 3 Fondets formål

a) Hovedstolen (kapitalen) kan anvendes til:

 1. Hel eller delvis dekning av medlemmers lønnstap under konflikt som er iverksatt av forbundsstyret eller YS. Det samme gjelder ved lockout.
 2. Dekning av garantiforpliktelser som Finansforbundet har eller kan få overfor Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) og Nordiske Finansansattes Union (NFU).
 3. Dekning av spesielle omkostninger som oppstår i forbindelse med konflikt som er iverksatt av forbundsstyret eller som skyldes lockout, eller til formål som er direkte resultat av ansvar som  forbundet pådras under konflikt.
 4. Hele eller deler av avkastningen på konfliktfondet kan innenfor rammene av disse vedtektene § 3 b) overføres til et medlemsfond eller liknende juridisk enhet opprettet for å gi medlemmene individuelle rettigheter1).

1) Forbundsstyret fastsetter vedtekter, forvaltningsstrategi for medlemsfondet (ev. annen juridisk enhet som opprettes) innenfor rammen av lov- og forskriftssatte krav.

b) Overskytende kapital og fondsavkastningen kan anvendes til:

1) Dekning av store advokathonorarer på grunn av ekstraordinære hendelser innenfor forbundets organisasjonsområde

2)  Dekning av ekstraordinære kostnader ved rettslige tvister knyttet til medlemmenes arbeids- og ansettelsesforhold.

3) Dekning av prosjekter/tiltak for å opprettholde et høyt faglig aktivitetsnivå samt sikre medlemsrekrutteringen i henhold til  vedtatt rammebudsjett.

4) Dekning av årlige stipendier til medlemmene for yrkesrelatert videreutdanning og stimulere til studier av emner med interesse for Finansforbundet2).

2) Forbundsstyret utarbeider policy og retningslinjer for utdeling av stipendier som er i tråd med flertallet av medlemmenes interesser.

§ 4 Forvaltning

Fondet forvaltes av forbundsstyret som plasserer midlene etter forsvarlige forretningsmessige prinsipper for fondsopplegging. Midlene må vær lett realiserbare. Som grunnlag for forvaltningen skal det utarbeides en investeringsstrategi. Denne skal for den del av fondets kapital som går utover hovedstolen (kapitalen), baseres på en høyere risikoprofil og avkastning enn for hovedstolen (kapitalen).

2) Forbundsstyret utarbeider policy og retningslinjer for utdeling av stipendier som er i tråd med flertallet av medlemmenes interesser.

§ 5 Vedtektsendringer

Endring av fondets vedtekter skjer etter samme regler som  for Finansforbundet da vedtektene også gjelder fondet dersom Finansforbundet oppløses.

VEDLEGG 2 – RETNINGSLINJER FOR VALG ELLER OPPNEVNING TIL VERV I FINANSFORBUNDET  

A. Generelle bestemmelser

 1. Ved valg eller oppnevning av medlemmer til forbundets organer samt utvalg, råd og arbeidsgrupper, skal det tas hensyn til følgende:

a) Det skal legges vekt på å velge medlemmer av begge kjønn samt å få god aldersmessig spredning i vervene.
b) Det bør være god geografisk spredning blant medlemmene i forbundsstyret og i valgkomiteen, blant delegatene til lands- møtet samt når det ellers har betydning.
c) Det bør være representasjon fra store og små bedrifter samt alle tariffområder.

2. Ved valg av medlemmer og varamedlemmer til forbundsstyret skal det videre tas hensyn til følgende:

a) Evnen til å tenke strategisk og helhetlig samt evnen til å drøfte fagpolitikk
b) Ha gode samarbeidsevner og stor arbeidskapasitet samt tydelig rolleforståelse.
c) Ingen bedrift kan ha majoriteten av antall forbundsstyremedlemmer1).
d) Medlemmer av og varamedlemmer til forbundsstyret må være tillitsvalgt i en bedrift på valgtidspunktet2).a) Virksomhetens status på det tidspunkt valg av forbundsstyre skjer skal være avgjørende i forhold til bestemmelsen i pkt. 2 d).

b) Maksimumsbegrensningen omfatter ikke forbundets leder og nestleder.

c)  Dersom et forbundsstyremedlem i landsmøteperioden skifter arbeidsgiver til en virksomhet som dermed får majoriteten av forbundsstyremedlemmene, så gjøres ikke regelen om antallsbegrensningen gjeldende før ved valg av nytt forbundsstyre på første ordinære landsmøte.

2) a) Forbundsstyre- og varamedlemmer som forlater forbundets organisasjonsområde kan ikke fortsette i forbundsstyret.

b) Bestemmelsen omfatter ikke forbundets leder og nestleder ved gjenvalg.

B. Valg av forbundsstyremedlemmer med varamedlemmer

1. Forbundets leder og nestleder velges særskilt. Er det flere kandidater foretas elektronisk eller skriftlig avstemming.

2. Valg av 9 styremedlemmer skjer samlet. Dersom valget ikke avholdes elektronisk, får hver delegat utlevert et stemmeseddelhefte bestående av 9 stemmesedler. Delegaten påfører sitt hefte inntil 9 valgbare kandidater – ett navn på hver stemmeseddel.

3. Valg av varamedlemmer skjer enkeltvis. Er det flere kandidater foretas elektronisk eller skriftlig avstemming.

C. Valg av tillitsvalgte i bedrift

1. Tillitsvalgte velges enten på årsmøtet, på et eget valgmøte eller elektronisk. De sittende tillitsvalgte har ansvaret for valgets gjennomføring. Valget bekjentgjøres med én måneds frist. Samtidig kunngjøres en 14 dagers frist for innlevering av forslag på kandidater. På arbeidsplasser hvor forholdene ligger til rette for det, kan det oppnevnes valgkomité. 

2. Den tillitsvalgtes funksjonstid er inntil 2 år av gangen. Valg av tillits valgte skal gjennomføres i løpet av 4. kvartal, og tillitsvalgte tiltrer 1. januar påfølgende år.

D. Valg av valgkomité valgt på landsmøtet

1. Valgkomitéen skal bestå av 8 medlemmer med personlige varamedlemmer. Medlemmer av forbundsstyret, deres varamedlemmer og medlemmer av kontrollutvalget kan ikke velges inn i valgkomitéen. Vedtekter for Finansforbundet 37

2. Valgkomitéen velges blant tillitsvalgte og skal ha en bred sammensetning i tråd med bokstav A nr. 1.

3. Forslag på kandidater til valgkomitéen fremsettes av bedrift og region gjennom regionene i henhold til punkt 4. Forslag sendes til valgkomitéen senest 2 –to– måneder før landsmøtet. Valgkomitéen ser til at forslagene sikrer en bred sammensetning i tråd med punkt 2 ovenfor samt bokstav A nr. 1.

Regionene har ansvaret for å fremsette eventuelle korrigerende forslag. Innstilling på ny valgkomité sendes til landsmøtedelegatene sammen med øvrige landsmøtedokumenter. Regionene er forslagsstiller.

4. Det skal avgis 2 valgkomitémedlemmer med 2 personlige varamedlemmer i henhold til følgende valgområder:

 • region Oslo Akershus avgir sitt forslag,
 • regionene Østfold, Vestfold og Telemark, Innlandet og Buskerud avgir forslag under ett,
 • regionene Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane avgir forslag under ett, og
 • regionene Møre og Romsdal, Trøndelag og Nord-Norge avgir forslag under ett.

5. Landsmøtet foretar valget.

6. Valgkomitéen konstitueres umiddelbart etter landsmøtet. Forbundets direktør eller den direktøren delegerer ansvaret til, innkaller valgkomitéen til konstituerende møte.

7. Valgkomitéen velger selv leder og sekretær.

VEDLEGG 3 RETNINGSLINJER FOR FINANSFORBUNDETS VALGKOMITÉ

 1. Valgkomiteen fremmer forslag på kandidater som skal velges iht. § 9, nr. 7 a-e. Valgkomiteen skal forvisse seg om at kandidatene til forbundsstyret er kjent med arbeidsbelastningen i slike tillitsverv. Vervet som forbundsleder og nestleder er heltidsverv med utstrakt reisevirksomhet.

 2. Valgkomiteen skal forvisse seg om at kandidatene til forbundsstyret til sammen danner et allsidig kollegium som også sikrer at store avtaleområder er representert. I tillegg bør valgkomiteen tilstrebe geografisk spredning, kjønnsmessig fordeling og hensiktsmessigheten av å ha de største konsernene representert i forbundsstyret. Det vises til ”Retningslinjer for valg eller oppnevning til verv i Finansforbundet”, pkt. A nr. 2.

 3. Valgkomiteen skal, innen 2 -to- måneder før landsmøtet holdes, innhente forslag på kandidater til de respektive vervene. Valgkomiteens innstilling skal foreligge 1 -en- måned før landsmøtet og sendes til de valgte delegatene, forbundsstyrets medlemmer og varamedlemmer samt kunngjøres i medlemsmagasinet.

 4. Valgkomiteens leder møter på landsmøtet.

 5. Valgkomiteen skal i perioden gi innstilling til forbundsstyret ved evt. suppleringsvalg til nestleder og/eller nytt 5. varamedlem som følge av endringer i styrets sammensetning.

VEDLEGG 4 RETNINGSLINJER FOR TELLEKORPSET PÅ LANDSMØTET

 1. Landsmøtet velger et tellekorps bestående av forbundets kontrollutvalg, representanter fra forbundets sekretariat og i tillegg minst 3 delegater.
 2. Kontrollutvalgets leder er tellekorpsets leder. I vedkommendes fravær oppnevnes tellekorpsets leder av og blant de øvrige medlemmene i tellekorpset.
 3. Ved gjennomføring av elektroniske valg overvåker tellekorpsets leder avstemmingen. Tellekorpsets leder kontrollerer resultatet når alle stemmer er avgitt. Før publisering skal dirigentene informeres om resultatet.
 4. Hvis det oppstår situasjoner som krever bruk av stemmesedler, gjelder følgende:

  -a) Tellekorpsets leder er ansvarlig for at innsamling av stemmesedler blir foretatt på en forsvarlig måte
  b) Opptelling skal foretas i et lukket rom.
  c) Mens opptellingen foregår har ingen andre enn de personer tellekorpsets leder innkaller adgang til tellerommet.
  d) Avstemmingsresultatet skal overleveres landsmøtets dirigent skriftlig.
  e) Ved valg av kontrollutvalg vil kontrollutvalgets medlemmer ikke delta i opptellingen
  f) Ved valg av medlemmer og varamedlemmer til forbundsstyret gjelder følgende:

  – Opptelling kan først starte når alle de avgitte stemmesedlene foreligger og er kontrollert i henhold til følgende:
  – Ved valg av leder, nestleder og varamedlemmer skal tellekorpset forkaste stemmesedler som inneholder navn på ikke-foreslåtte kandidater.
  – Ved valg av styremedlemmer skal stemmesedlene inneholde inntil det antall kandidater det skal stemmes på.
  – Ved valg av styremedlemmer skal tellekorpset forkaste alle stemmehefter med avrevne stemmesedler samt hefter som inneholder navn på ikke-foreslåtte kandidater
  – Ved opptelling sorteres først stemmesedlene i bunter – 1 bunt per kandidat. Deretter blir hver bunt gjennomgått for å unngå feilsortering før telling foretas.

VEDLEGG 5 RETNINGSLINJER FOR ETTERLØNN TIL FORBUNDSLEDER OG NESTLEDER

Forbundsleder og nestleder som er engasjert på full tid i vervet, kan motta etterlønn ved fratreden basert på følgende retningslinjer:

 1. Rett til etterlønn betinger tjenestetid som forbundsleder/nestleder tilsvarende én landsmøteperiode. 
 2. Etterlønnen er maksimert til tolv måneder.
 3. Etterlønnen tilsvarer lønnen på fratredelsestidspunktet.
 4.  Etterlønn ytes fra måneden etter fratreden.
 5. Det er en hovedregel at mottakeren benytter etterlønnsperioden til faglig oppdatering.
 6. Får mottakeren lønnet arbeid i perioden, stoppes etterlønnen fra tiltredelse. Dersom lønnen ligger vesentlig lavere enn hva vedkommende ville hatt rett på i resten av etterlønnsperioden, kan forbundsstyret vedta å utbetale lønnsdifferansen dersom forholdene tilsier det.
 7. Å gå tilbake til bedriften som vedkommende har permisjon fra eller begynne direkte i nytt arbeid, utløser ikke etterlønn med mindre forholdene tilsier det.
 8. Etterlønnen innberettes som lønn og er pensjonsberettiget inntekt.
 9. Etterlønnen er personlig. Om den berettigede dør under rettighetsperioden, utbetales én måneds lønn etter dødsfallet dersom mottaker ellers er berettiget til dette.

VEDLEGG 6 STATUTTER FOR FINANSFORBUNDETS HEDERSTEGN

 1. Finansforbundets hederstegn kan tildeles ansatte i norsk eller utenlandsk finansnæring, som er eller har vært medlemmer i sine  lands organisasjoner for ansatte i finansnæringen, og som i kraft  av dette har utført et særlig fremragende arbeid. Unntaksvis kan hederstegnet også tildeles andre som har ytt forbundet eller medlemmene særlige verdifulle tjenester.
 2. Hederstegnet forvaltes og utdeles av forbundsstyret. Beslutning om tildeling av hederstegnet må være enstemmig.
 3. Rett til å gi innstilling om tildeling av hederstegnet har:
  a) forbundsstyrets medlemmer
  b) styrene i regionene
  c) tillitsutvalgene i bedriftene

Var dette nyttig?