Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Policy for likelønn og likestilt deltakelse

Kvinner og menn i samme bedrift skal ha lik lønn for arbeid av lik verdi.

Vi mener:

  • Likestilt deltakelse vil styrke både konkurranseevnen og endringsviljen i finans
  • Fedre skal ha selvstendig opptjeningsrett til foreldrepenger

Vi jobber for endring både når det gjelder likelønn og representativitet på ulike stillingsnivåer. Kvinner og menn skal ha like muligheter og rettigheter i arbeidslivet. Det er ingenting i lovverket som tilsier at kvinners muligheter til karriere og utvikling er mindre enn for menn. En stor del av lønnsforskjellene skyldes ulike stillinger og ulik lønn ved ansettelser, men dette forklarer ikke alt. Kvinner og menn i samme bedrift skal ha lik lønn for arbeid av lik verdi.

Liten åpenhet og transparens rundt lønn bidrar til å opprettholde problemet. Åpenhet om lønnsfastsettelse er derfor et viktig premiss for likelønn. Tradisjonelle holdninger og ubevissthet er noen av grunnene til de store kjønnsmessige forskjellene i næringen. Utfordringer knyttet til likestilling skyldes også forskjellig verdisetting av ansvarsområder og arbeidsoppgaver.

Vi skal bidra til økt bevissthet som gjør at næringen selv tar ansvar og ser muligheter i et mer likestilt og mangfoldig næringsliv. Kvinnelige ledere har vist seg å være god business for de selskapene som tør å satse. Bedrifter som lykkes med likestilling arbeider med tiltak som påvirker endringstakten og rekrutterer for å øke kvinnedeltakelsen på alle stillingsnivåer. Det handler om å skape en kultur og et arbeidsmiljø som stimulerer til karriere for alle ansatte.

Et arbeidsliv som skaper en god balanse mellom familieliv og jobb er nøkkelen til et mer likestilt næringsliv. Finansforbundet er opptatt av fleksibilitet og valgfrihet ved uttak av fødselspermisjon der barnets beste er i fokus. Finansforbundet mener at en lengre fedrekvote bidrar til å øke likestillingen ved å fremme høyere kvinnelig yrkesdeltagelse. Valgfrihet krever at arbeidsliv og samfunn jobber for en kultur der mor og far er likeverdige omsorgspersoner og opplever å kunne fordele permisjonen jevnlikt. En likedeling av foreldrepermisjonen er nøkkelen til et likestilt arbeidsliv. Fedre skal ha selvstendig opptjeningsrett til foreldrepenger.

Finansnæringen er en spennende og utfordrende næring med givende oppgaver og mange muligheter. Finansforbundet mener at det er et tap for næringen om kompetente kvinner velger den bort. En finansnæring som ikke klarer å rekruttere, utvikle og beholde begge kjønn vil på sikt tape konkurransekraft. Likestilt deltakelse vil styrke både konkurranseevnen og endringsviljen i finans. Det er bra for både næringen og samfunnet.

Var dette nyttig?