Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Ferie og feriepenger

Det er mange myter på dette området. Vi gir deg fakta om ferie og feriepenger.

Hvor mye feriepenger du har krav på er basert på opptjeningen året før.

Dersom du ikke har tjent opp feriepenger året før, har du fortsatt rett på ferie, men ikke rett til feriepenger.

Feriepenger og lønn

Etter ferielovens system, skal du i prinsippet få feriepenger i de periodene du faktisk tar ut ferien.

For å forenkle lønnsutbetalingene, er det vanlig at arbeidsgiver utbetaler alle feriepengene i juni, i stedet for lønn. Så får du vanlig lønn resten av året, uavhengig av når ferien faktisk tas ut.

Ansatte over 60 år har både høyere prosentsats ved opptjening av ferie, og lengre ferieperiode. Det kan også være avtalt tilleggsrettigheter i den enkelte bedrift

Slutter du i jobb foretar arbeidsgiver en sluttavregning av hva du har fått utbetalt og hva du har krav på. I ferieloven § 11 (3) heter det: ”Opphører arbeidsforholdet, skal alle opptjente feriepenger utbetales siste vanlige lønningsdag før fratreden. (…)”

Prosentsats for feriepenger

  • Den alminnelige prosentsatsen er 12,0 % av feriepengegrunnlaget. Dette gjelder hvis du er omfattet av Sentralavtalens bestemmelser, som de fleste av Finansforbundets medlemmer er
  • Hvis du ikke er omfattet av Sentralavtalen er den alminnelige prosentsatsen 10,2 % av feriepengegrunnlaget
  • Er du over 60 år med rett til ekstraferie,  økes prosentsatsen med 2,3 prosentpoeng

Hvor lang ferie har jeg rett til?

Du har rett til 5 uker ferie (25 virkedager ved 5 dagers arbeidsuke, som de fleste har i vårt tariffområde) hvert kalenderår. Dette gjelder om du er omfattet av Sentralavtalens bestemmelser.

  • Mandag til lørdag regnes som virkedager etter ferieloven. Søndager eller lovbestemte helge- eller høytidsdager regnes ikke som virkedager.
  • I tillegg vil de arbeidsfrie dagene hvis du arbeider deltid/skift måtte regnes med i ferieperiodene. Du kan m.a.o. ikke kreve å få delt opp ferien slik at ferien bare legges på de dagene som etter arbeidstidsordningen ville ha vært arbeidsdager
  • Blir du ansatt etter 30. september i ferieåret har du imidlertid kun rett til 6 virkedager ferie i det inneværende ferieåret. Blir du ansatt senest 30. september har du rett til full ferie det inneværende ferieåret
  • Dersom du har avviklet ferie tidligere på året hos den forrige arbeidsgiveren, skjer det en avkorting i forhold til ferien som eventuelt skal avvikles hos din nye arbeidsgiver. Dersom du har avviklet 5 uker ferie hos den forrige arbeidsgiveren, vil du ikke ha rett til mer ferie hos din nye arbeidsgiver det ferieåret.


Hva skjer hvis jeg blir syk i ferien?

Du får utsatt ferien fra den dagen du blir syk i ferien. Det fremgår av ferieloven § 9,  Kravet er at du må være 100 prosent sykemeldt og ha legeerklæring på dette. Du må legge fram legeerklæring første dag du begynner på jobb, og da kan du kreve ny ferie.

Kan jeg overføre ferie til neste år?

Du kan inngå skriftlig avtale med sjefen om overføring av totalt 17 virkedager (12 virkedager etter ferieloven, samt 5 virkedager etter sentralavtalen). Dersom dere ikke blir enige, er det arbeidsgiver som har det endelige ordet.

Hvem bestemmer når ferien skal avvikles?

Sjefen skal i god tid før ferien drøfte fastsetting av ferie og ferielister med deg eller dine tillitsvalgte. Dersom dere ikke kommer til enighet, har arbeidsgiveren siste ordet i kraft av styringsretten.

  • Du kan kreve at hovedferien på 3 uker (18 virkedager) gis sammenhengende i hovedferieperioden 1 juni – 30 september. Dette gjelder likevel ikke hvis du tiltrer etter 15 august i ferieåret
  • Du kan også kan kreve at restferien (7 virkedager) gis samlet innenfor ferieåret.
Hentet fra wikipedia 0-3_Ferie_i_Norge_(9354978845)

Ekstraferie for arbeidstakere over 60 år

Du har rett til en ukes ekstraferie fra og med det året du fyller 60 år. Det betyr at du fra da av totalt har rett til 6 uker ferie pr. år.

Opparbeides det rett til feriepenger ved sykdom og ved fødsel/adopsjon?

Ja,vi har forhandlet frem at bedriften betaler feriepenger av full lønn i inntil 52 uker hvert opptjeningsår

Betaler jeg skatt av feriepengene?

Feriepengene utbetales uten skattetrekk ved utbetalingen. Feriepenger er imidlertid skattbar inntekt og skattetrekket fordeles automatisk på de andre månedene.

Kan jeg få feriepenger på forskudd?

Etter loven ikke mulig å kreve å få utbetalt feriepenger tidligere enn 1 uke før ferien begynner. Unntaket i loven er hvis du slutter – da har du krav på å få feriepengene utbetalt på siste lønning.  Men det er mulig å inngå en avtale med arbeidsgiver om forskuddutbetaling. Hvis du får en avtale med arbeidsgiver om forskudd på feriepenger, må du også huske på at disse først kan utbetales samme år som feriepengene egentlig skal utbetales for å unngå forskuddstrekk på beløpet.

Var dette nyttig?