Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Dette bør du vite før feriepengene kommer på konto

Lønnen i juni er for de fleste hakket mer feststemt enn de andre månedslønnene. Finansforbundets Merethe Berggaard svarer på det vi måtte lure på om feriepengene.

Feriepenger
Snart kommer feriepengene, men vet du hva reglene er og hva som bestemmer hvor mye du får utbetalt?

Når får vi feriepengene?

Ifølge ferieloven skal arbeidstaker få feriepengene utbetalt siste vanlige lønningsdag før ferien, eller senest en uke før arbeidstakeren tar ferie. Men det vanligste er at arbeidsgivere utbetaler feriepengene i juni. Dersom du har ferie på et annet tidspunkt enn feriepengene ble utbetalt, skal du ha vanlig lønn utbetalt når du tar ferie. Arbeidsgiver holder igjen lønnen den måneden feriepengene utbetales, og utbetaler den når arbeidstakeren avvikler ferie.

Det verserer ulike prosenttall og antall ferieuker, som kanskje kan bidra til litt forvirring. Beregnes egentlig feriepengene av 10,2 prosent av lønnen eller 12 prosent?

For arbeidstakere som har lovbestemt krav på ferie i fire uker pluss én dag, vil feriepengene utgjøre 10,2 prosent av lønnen. Dersom arbeidstakere er omfattet av vår tariffavtale eller annen tariffavtale/avtale som gir rett til fem uker ferie, vil feriepengene utgjøre 12 prosent av lønnen.

Hvor stor del av lønnen beregnes feriepengene av?

Feriepengene beregnes ut fra lønnen i opptjeningsåret. Alt som er arbeidsvederlag skal være med i beregningen. Lønn for vanlig arbeid, overtid og lønn under reiser skal være med i grunnlaget. Bonus og provisjonsbasert lønn skal også være med i grunnlaget for beregningen av feriepenger. Bonus som er knyttet til bedriftens resultat og ikke konkret til egeninnsats, er arbeidsvederlag, med mindre annet er avtalt. Reiseutgifter, diett, losji og feriepenger som er utbetalt i opptjeningsåret skal ikke være med. Feriepengene utgjør minimum 10,2 prosent av lønnen.

EKSPERT PÅ FERIEPENGER: Merethe Berggaard er advokatfullmektig i Finansforbundet og forteller deg alt du lurer på om feriepengene dine.

Hva er reglene for de over 60 år?

For de som i utgangspunktet har arbeidsgiver som gir feriei fire uker pluss én dag, blir satsen 12,5 prosent for arbeidstakere over 60 år. Dette er fordi de har krav på en ekstra ferie uke. Har arbeidsgiver fem uker ferie, blir satsen for arbeidstakere over 60 år 14,3 prosent.

Må vi skatte av feriepengene?

Feriepenger er skattepliktig inntekt for mottaker, men det blir ikke trukket skatt når de utbetales. Grunnen til at feriepengene utbetales trekkfritt, er at skattekortsystemet normalt er basert på at det trekkes forskuddstrekk 10,5 måneder i året.

Får nyansatte, som ikke har opparbeidet seg feriepenger i den nye jobben, feriepenger?

En arbeidstaker som ikke var ansatt året før vil ha rett til ferie, men da uten feriepenger fra nåværende arbeidsgiver. Hvis vedkommende var ansatt hos en annen arbeidsgiver året før, vil vedkommende som hovedregel ha fått utbetalt feriepenger for året før, siste vanlige lønningsdag før fratreden.

Hva skjer med feriepengene hvis arbeidstaker slutter i jobben i løpet av ferieåret?

Alle opptjente feriepenger skal utbetales siste vanlige lønningsdag før fratreden, sier ferieloven. Arbeidsgiver kan derfor utbetale feriepengene det året arbeidsforholdet opphører, selv om arbeidstaker kanskje ønsker å få feriepengene året etter. Dersom arbeidsgiver og arbeidstaker er enige om å vente med utbetalingen til neste år, er det lagt til grunn at dette er i orden etter ferieloven. Ved fratreden i 2022 kan feriepenger opptjent i 2021 utbetales trekkfritt. Feriepenger opptjent i 2022 som utbetales i 2022, skal det derimot trekkes skatt av.

Hva skjer med feriepenger dersom en var i foreldrepermisjon i fjor?

I vår tariffavtale vil de som er i foreldrepermisjon få dekket differansen mellom full lønn og foreldrepenger etter folketrygden. Foreldrepenger etter folketrygden er maks 6G. Foreldre omfattet av vårt avtaleverk vil derfor få fulle feriepenger, selv om de var i foreldrepermisjon. Ansatte som ikke får dekket differansen mellom full lønn og foreldrepenger etter folketrygdloven, har krav på følgende fra Nav: dersom foreldrepermisjonen tas ut med hundre prosent stønad, dekker Nav feriepenger de 12 første ukene. Dersom permisjon tas ut med åtti prosent stønad, dekker Nav feriepenger de 15 første ukene. Nav yter feriepenger til arbeidstakere med 10,2 prosent av brutto foreldrepenger.