Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Sluttvederlag: Unngå engangsutbetaling

For å unngå reduserte dagpenger bør sluttvederlaget utbetales i månedlige rater.

Finansforbundets advokater advarer ansatte mot å inngå avtale om at sluttvederlag utbetales som en engangsutbetaling.

Utbetalingstidspunktet

Det er utbetalingstidspunktet, og ikke perioden sluttvederlaget er ment å dekke, som får betydning for dagpengeberegningen fra NAV.

Kontantprinsippet og beløpsbegrensninger

Folketrygdlovens bestemmelser for når man først kan få dagpenger sammenfaller ikke med hvordan man tidfester beregningen av dagpengegrunnlaget. Man kan først få dagpenger etter at perioden sluttvederlaget er ment å dekke er utløpt.

Ved beregning av dagpenger legges imidlertid et kontantprinsipp til grunn. Kontantprinsippet betyr at det er tidspunktet for utbetalingen av sluttvederlag som får betydning, ikke antall månedslønner sluttvederlaget var ment å dekke. Dette får stor betydning for beregningen av dagpengegrunnlaget.

Utgangspunktet for beregning av dagpenger er arbeidsinntekt/sluttvederlag mottatt i de siste 12 månedene fra søknadstidspunktet. Man kan tidligst søke dagpenger én uke før siste dag med lønn. Arbeidsinntekt som overstiger 6 G tas ikke med i beregningsgrunnlaget.

Dette utgangspunktet gjelder så lenge ikke gjennomsnittet av arbeidsinntekt de siste 36 kalendermånedene fra søknadstidspunkt gir et høyere dagpengegrunnlag. Før gjennomsnittet av de siste 36 kalendermånedene beregnes skal arbeidsinntekten begrenses til 6 G for hver tolvmånedersperiode fra søknadstidspunktet.

Dette innebærer at ansatte vil kunne få betydelig lavere dagpengegrunnlag dersom sluttvederlag utbetales som en engangsutbetaling i stedet for månedlige terminer.

Et eksempel

Et medlem får et sluttvederlag på 30 måneders lønn som utbetales september 2023. Etter utløp av sluttpakkeperioden i 2026 søker medlemmet om dagpenger.

Utbetalingen i 2023 avskjæres betydelig fordi den overstiger 6 G. De neste tolvmåneders periodene vil ikke medlemmet anses for å ha hatt inntekt etter sluttavtalen som inngår i beregningsgrunnlaget.

Samlet sett vil dagpengegrunnlaget til medlemmet være betydelig redusert. For sluttvederlag på 37 måneder og mer vil dagpengegrunnlaget være null.

Siden tolvmånedersperiodene regnes fra den måneden det søkes om dagpenger vil engangsutbetaling av sluttvederlaget ha like stor innvirkning også for mindre utbetalinger.

Dette kan for eksempel være hvor medlemmet som signerer sluttavtale får seg ny jobb, men innen 36 måneder blir nedbemannet. Eller hvor medlemmet etter signering har innehatt dårligere betalte vikariater før det blir aktuelt å søke om dagpenger.

Da er det en fordel å få så mange måneder med sluttvederlag som mulig med i beregningsgrunnlaget.

Hva dette betyr i praksis

Vår klare anbefaling er derfor at sluttvederlaget avtales utbetalt måned for måned.

Det er viktig å understreke overfor arbeidsgiver at utbetaling i én stor sum kan virke negativt inn på beregning av dagpengegrunnlaget for medlemmet.

Var dette nyttig?