Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Litt nærmere likelønn i finans

Oppdaterte likestillingsindikatorer for finansnæringen viser at utviklingen på flere områder går riktig vei, men det går for sakte.

Therese Høyer Grimstad, arbeidslivsdirektør Finans Norge, og Vigdis Mathisen, forbundsleder i Finansforbundet, presenterte de nye likestillingsindikatorene.

På den internasjonale kvinnedagen og i seminaret “Hvorfor har ikke flere kvinner ansvaret for familiens økonomi?” presenterte vi sammen med Finans Norge ferske likestillingsindikatorer for finansnæringen. – Vi ser at ting beveger seg, men det går jo med museskritt, sa forbundsleder Vigdis Mathisen.

Sakte mot likere lønn: Kvinners andel av menns lønn i finanstjenester er på 85 prosent. Det er en svak bedring fra 83 prosent året før, men under landsgjennomsnittet på 87,6 prosent.

Noen hovedfunn

Positive trekk:

  • Flere kvinner i ledende stillinger
  • Finansnæringen har en høyere andel kvinnelige ledere enn sammenlignbare næringer
  • Lønnsforskjellene blir mindre, men det går sakte

Negative trekk:

  • Tilførselen av ny arbeidskraft kan skape problemer
  • Synkende kvinneandel

Etterlyser et mer kollektiv system

Det går riktig vei, men det er fremdeles slik at finansnæringen har en større lønnsforskjell mellom kvinner og menn enn gjennomsnittet i Norge. Blant annet er det slik at kvinner og menn ikke konkurrerer på like vilkår. – Menn har oftere et bakkemannskap på hjemmebane, som gir bedre forutsetninger for å være kontinuerlig tilgjengelige, vinne konkurransen om de beste kundene, og dermed også de beste lønningene, sa forbundsleder Vigdis Mathisen.

Det mener hun vi må gjøre noe med. Blant annet ser vi at lønn og bonus i enkelte forretningsområder bidrar til disse forskjellene. Core-rapportene som Finansforbundet har tatt initiativet til viser dette tydelig. Anbefalingene er at vi må tenke annerledes når det gjelder organisering av arbeid og avlønning. – Vi trenger et system som er mer tilpasset jobb og familieansvar, et system som er mer kollektivt enn individuelt, mener Mathisen.

Historisk lønnsgap

Lønnsgapet som har oppstått i næringen sett under ett, skyldes i hovedsak i hvilke stillinger menn og kvinner historisk har jobbet, for eksempel at kvinner er overrepresentert i kontoryrkene som typisk er lavere lønnet. Lønnsforskjellene er mindre for mer sammenliknbare yrkesgrupper i næringen, men likevel stort sett i kvinners disfavør. ​

Sammenliknet med de fleste andre forhandlingsområder er lønnsforskjellene større innen finans. Det har likevel vært en vært en forbedring siden 2010 i vår næring. ​

Synkende kvinneandel

Siden 2000 har kvinneandelen gått ned fra 52 prosent til 46 i 2022. Kvinneandelen er lavest blant dem som er under 55 år.​ Én av forklaringene er det store kompetanseskiftet næringen står oppe i. ​Økt krav til utdannelse og stor etterspørsel etter teknologer, der det hittil har vært flest menn på studiene, har bidratt til at mange menn rekrutteres inn i næringen. Innenfor kontoryrkene har det historisk sett vært flest kvinner, og når det blir stadig færre kontoryrker går andelen kvinner i næringen også ned som helhet.​

Flere kvinner med høyere utdanning

Et lyspunkt er at når utdanningsnivået i næringen har økt over lengre tid både for menn og kvinner, så har det økt raskest blant kvinner de senere årene. Forskjellen i utdanningsnivå mellom kjønnene har historisk vært større i finansnæringen enn i sammenliknbare næringer, men årets tall styrker hypotesen om at dette gapet vil tettes over tid.​

Finansnæringen har de senere årene rekruttert inn mange ansatte med kompetanse innenfor teknologi og digitalisering. Kvinner er dessverre i klart mindretall på studier innenfor informasjonsteknologi og ingeniørfag, men vi ser en positiv utvikling. Forhåpentligvis kan det på sikt bidra til å minke lønnsgapet.

Bakgrunn

Finansforbundet og Finans Norge har lenge jobbet sammen om å styrke arbeidet med likestilling i finansnæringen. I 2016 ble vi enige om å sette fart på arbeidet da vi så at utviklingen ikke gikk raskt nok. Det ble satt ned et utvalg som jobbet frem likestillingsindikatorer. Vi ønsket å måle utviklingen og ikke minst gjøre målrettede tiltak der hvor vi så behovet for det. Sammen med likelønnsindikatorene, utviklet vi en verktøykasse som de enkelte bedriftene kunne ta i bruk.

Om likestillingsindikatorene​

  • Likestillingsindikatorene er et samarbeid mellom Finans Norge og Finansforbundet ​
  • Indikatorene er hentet fra offentlig tilgjengelig statistikk for hele finansnæringen, bortsett fra indikatorene for likelønn som er hentet fra Teknisk beregningsutvalg og gjelder ansatte i tariffområdet utenom ledere.​