Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Lurer du på hva en sluttpakke egentlig innebærer?

Jan Roald Heiberg, advokat i Finansforbundet, forteller deg hva du bør vite.

Sluttpakke
ALT OM SLUTTPAKKE: Lurer du på ting knyttet til sluttpakke? Vi hjelper deg!

De fleste har nok hørt om begrepet «sluttpakke», men hva ligger i det og hva gjør du om du plutselig står overfor en?

Vi har snakket med Jan Roald Heiberg, som er advokat i Finansforbundet, om hva som er lurt å vite om sluttpakke.

Hva er definisjonen på en sluttpakke?

– Det finnes ingen klar definisjon, men kjernen er at du frivillig aksepterer å fratre stillingen din, mot at arbeidsgiveren din yter motytelser. Dette er som oftest i form av sluttvederlag, altså økonomisk kompensasjon.

I hvilke tilfeller er det som regel snakk om sluttpakke?

– Det er typisk i nedbemanningssituasjoner, men det kan også være ved oppsigelser på grunn av arbeidstakerens forhold, for å unngå nettopp rettstvister.

Hva inneholder vanligvis en sluttpakke?

– Det varierer veldig, men den økonomiske kompensasjonen utgjør ofte hoveddelen av en sluttpakke. Dette kan være lønn, provisjon, bonus, feriepenger, etc. I tillegg er det vanlig med karriererådgiving, outplacement-ordninger (tilrettelagt karriereveiledning med tanke på videre jobb), individuelle pensjons- og forsikringsordninger, utdanningsstøtte og i noen tilfeller videreføring av personalgoder, som gunstige lånebetingelser.

– Videre vil slike avtaler også ha reguleringer knyttet til tidspunkt for fratredelse, opphørstidspunkt, arbeidsplikt, taushetsplikt, eventuelle konkurransebegrensende klausuler, m.m.

EKSPERT PÅ SLUTTPAKKE: Det kan være mye man lurer på om sluttpakke. Jan Roald Heiberg, advokat i Finansforbundet, svarer på det du måtte lure på.
EKSPERT PÅ SLUTTPAKKE: Det kan være mye man lurer på om sluttpakke. Jan Roald Heiberg, advokat i Finansforbundet, svarer på det du måtte lure på.

Hvorfor tilbyr arbeidsgivere sluttpakke til arbeidstakere?

– Først og fremst gjøres det for å løse en sak med godvilje. Alle saker kan potensielt havne i retten, men begge parter kan være tjent med å løse en oppsigelsestvist med frivillig sluttpakke.

– Det er svært vanlig å gi tilbud om sluttpakke i finansnæringen. I tillegg til grunnene nevnt over, er det noen arbeidsgivere som også yter slik kompensasjon av mer menneskelige hensyn. Merk at vi ikke har lov- eller tariffregler som gir deg rett på sluttpakke.

Hva er det første du bør gjøre når du får tilbud om sluttpakke?

– Da bør du søke råd. Som medlem i Finansforbundet får du gratis juridisk bistand til å vurdere grunnlaget for sluttpakken og innholdet i den.

Kan du si noe mer om hvorfor det er viktig å søke råd?

For det første er det viktig å avklare grunnlaget for at du skal inngå avtale om sluttpakke. Det kan for eksempel ha betydning for størrelsen på den økonomiske rammen. For det andre er det viktig fordi det kan være mange fallgruver i slike avtaler. Som medlem hos Finansforbundet vil du kunne få bistand til å gå gjennom de enkelte punktene og få råd om de juridiske konsekvensene ved å signere avtalen.

Hvilke konsekvenser kan en avslutning av arbeidsforholdet med sluttpakke få for arbeidstakeren?

– Når arbeidsforholdet avsluttes, så er det normalt «ingen vei tilbake» for arbeidstakeren – det skal i så fall mye til. Og da er det innholdet i avtalen som regulerer partenes forpliktelser overfor hverandre, og vil for eksempel ikke være mulig å forfølge grunnlaget for at du måtte avslutte arbeidsforholdet rettslig. Videre har du normalt også sagt fra deg fortrinnsretten til ledige stillinger i bedriften.

Hvordan fungerer en fortrinnsrett, og kan du si mer om hvilke følger den får ved en sluttpakke?

– Etter arbeidsmiljøloven § 14-2 har en arbeidstaker som er oppsagt som følge av bedriftens forhold, typisk nedbemanning, fortrinnsrett til ny stilling i bedriften i ett år etter oppsigelsestidens utløp. Etter vår Hovedavtale § 20 nr. 5 er denne retten utvidet med ytterligere ett år. Fortrinnsretten forutsetter at du er kvalifisert for stillingen.

 – Mange sluttpakker har reguleringer om at fortrinnsretten ikke skal gjelde, som vil si at retten faller bort om du velger å signere en avtale om sluttpakke. Likevel er dette et forhold du kan forhandle om, men for de fleste er det ikke et avgjørende punkt i forhandlingene.

Hvordan kan man forhandle seg frem til en bedre sluttpakke?

– Størrelsen på den økonomiske rammen vil ofte være avhengig av grunnlaget for at arbeidsforholdet må avsluttes. Jo sterkere juridisk posisjon du som arbeidstaker har, desto bedre bør sluttpakken være. Men her er det også kreativitet og forhandlingsevner som gjelder, og det trenger ikke bare å handle om økonomi.

– I finansbransjen er det vanlig å gi tilbud om sluttpakke ved nedbemanning. I noen tilfeller kan disse pakkene være relativt gode, slik at det ikke vil være naturlig å forhandle ytterligere.

Hvorfor er en sluttpakke skattepliktig?

– Fordi en sluttpakke betraktes som en fordel du har vunnet ved arbeid, og omfattes derfor av skattelovens alminnelige regler om skattepliktig inntekt. 

Finnes det alternativer til sluttpakke?

– Det vil nok komme an på grunnlaget for at du må slutte i stillingen din, og hvilke andre muligheter som finnes i bedriften. I noen tilfeller kan alternativet være å få en annen stilling, eventuelt med endrede lønns- og arbeidsvilkår. I ytterste konsekvens kan alternativet være å forfølge en eventuell oppsigelse rettslig, med mål om å få jobben tilbake. I slike tilfeller bør du også søke råd.

Få flere gode råd fra Finansforbundet her.