Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Internasjonalt fagforeningsarbeid

«Anyone that goes to work and care about their working conditions needs a trade union.»

Internasjonalt fagforeningsarbeid handler om å se det store bildet 

Strukturelle endringer og internasjonalisering utfordrer norske arbeidstakeres mulighet til medbestemmelse og styrerepresentasjon.

Vårt internasjonale arbeid (også kalt transnasjonale arbeid) er viktig for å utvikle og bevare de ansattes rett til å påvirke sin egen og bedriftens utvikling i et stadig mer internasjonalisert arbeids- og næringsliv.

Det er et mål for vårt internasjonale arbeid å bidra til at medbestemmelse og representasjon er rettigheter som skal gjelde for ansatte i alle land. Finansforbundet skal være en viktig bidragsyter for at den nordiske samarbeidsmodellen blir retningsgivende innenfor EU.

Tillitsvalgtes rolle

Som tillitsvalgt har man en relasjon til ledelsen nasjonalt og transnasjonalt, de andre tillitsvalgte i de andre landene i konsernet og blant et stort mangfold i medlemsmassen. Dette er en styrke da det gir en mulighet til å se «det store bildet».

Tillitsvalgte har en viktig rolle for å fremme de ansattes syn, ikke minst fra et nasjonalt ståsted. Tillitsvalgte kan også bidra til å gjøre den sentrale ledelsen best mulig, blant annet gjennom å gjøre dem oppmerksomme på særtrekk i det norske arbeidslivet som vil påvirke driften.

Å arbeide på tvers av landegrenser byr på noen andre utfordringer enn når man jobber nasjonalt.  Det kan blant annet være ulik kultur og/eller ulike strukturelle betingelser i arbeidslivet. Et eksempel kan være at det ofte er vanskelig å vite hvilke lover og reguleringer som gjelder når en bedrift opererer i flere land.  

Det kan også være utfordrende å få medlemmene i Norge til å forstå hvorfor dere som tillitsvalgte skal bruke tid transnasjonalt. Her blir hyppig informasjon om arbeidet særlig viktig!!

For tillitsvalgte blir det viktig å opprettholde en god relasjon og kommunikasjon med ledelsen, selv om hovedkontoret befinner seg i et annet land.

Husk

Hvilke avtaler har din bedrift for transnasjonalt samarbeid?

Finn ut av hvilke avtaler som regulerer samarbeid blant tillitsvalgte i din bedrift. EWC-avtalen er den mest vanlige formen for samarbeid mellom tillitsvalgte, men også andre former er vanlige. Få også hjelp hos sekretariatet hvis din bedrift planlegger å inngå en EWC-avtale og få kunnskap om hvilke momenter som er viktige å få inn i avtalen.

Representativitet

Hvem representerer du i møte med sentral ledelse?  Dette er viktig å formidle i møte med den sentrale ledelsen og til andre fagforeningsrepresentanter fra andre land.

Relasjonsbygging

Bygg nettverk og ta initiativ til møter, både via Skype og gjerne i forbindelse med andre type samlinger i din bedrift. Hva er målet med det internasjonale arbeidet for dere som tillitsvalgte fra Norge? Utarbeid en handlingsplan for internasjonal aktivitet i inneværende år for din bedrift.    Hvilke aktiviteter er planlagt – kan disse beskrives og hva er hensikten?

Snakk om den nordiske samarbeidsmodellen

Ikke bare til ledelsen, men også til ansatte i andre land. Dette er kanskje ekstra viktig i konsern som har ansatte i Baltikum og andre land i Øst-Europa. Her har man ikke samme tradisjon for fagforeningsarbeid.   Se mer på våre engelske nettsider og bestill vervebrosyrer på engelsk for å få hjelp til å nettopp dette budskapet.

Snakk med “en stemme”

Solidaritet mellom at hele fagforeningsorganisasjonen er viktig slik at hvert enkelt land spilles opp mot hverandre i for eksempel nedbemanningsprosesser.

EWC–avtalen 

Finanssektoren har overnasjonale samarbeidsorganer fordi flere og flere finanskonsern har utenlandske eiere og hovedkontor. Dette påvirker påvirkningsmulighetene for tillitsvalgte fordi beslutninger tas et annet land enn hvor tillitsvalgte befinner seg.  

European Work Council (EWC) er et overnasjonalt samarbeidsorgan som består av representanter for de ansatte og den sentrale ledelsen basert på det såkalte EWC-direktivet.  Formålet er å forbedre arbeidstakerens rett til å bli informert og drøftet med i virksomheter og konserner som har sitt virke i flere medlemsstater.  

Vilkårene for etablering av EWC er at virksomheten må ha minst 1000 ansatte i EU/EØS land og minst 150 ansatte i minst 2 land.  

Slik etableres en EWC-avtale

Finansforbundets internasjonale engasjement

Å jobbe internasjonalt er ikke bare noe som tillitsvalgte i bedriftene gjør, men også en stor del av arbeidet Finansforbundet gjør sentralt.   

NFU (Nordic Financial Unions) er lobbyorganisjonen som fremmer interessene til de nordiske finansansatte.  Det nordiske samarbeidet mellom de nordiske fagforeningene i finans ble særlig viktig etter finanskrisen i 2008 etter at sektoren opplevde en bølge av reguleringer som hadde store konsekvenser for ansatte.   

Union Network International (UNI) er Finansforbundets internasjonale samarbeidspartner.  Sist kongress fant sted i Liverpool i juni 2018. Her ble strategien for de neste fire årene lagt.  Neste kongress finner sted i Toronto. Finansforbundet er sektormedlem i finans.  

Finansforbundet er faste representanter i den sosiale dialogen som fasiliteres av Europakommisjonen.   Dette fora er det eneste av sin sort hvor arbeidstakere og arbeidsgivere treffes for å diskutere saker som omhandler arbeidsforhold i europeisk bank og forsikringsbransje.  Her har blant annet Finansforbundet bidratt med presentasjoner av blant annet seniorrapporten og vist samarbeidet arbeidspartene har gjort på likestilling og likelønn.

Nordic Financial Unions

UNI Europa

Kulturelle utfordringer

For mange tillitsvalgte er arbeidsspråket engelsk i de transnasjonale foraene.  Dette kan gi språklige utfordringer. 

I tillegg til språklige utfordringene, kan det komme noen kulturelle utfordringer med å jobbe på tvers av landegrenser.  Vi har for eksempel noen ulikheter når det kommer til kommunikasjonstil.

Mens dansker er kjent for sin direkte tilnærming i konfliktsituasjoner, har svenskene en stor grad av konsensusorientert tilnærming. Nordmenn har sikkert også sine stiler som andre kan reagere på. Det er viktig å være åpen om ulikhetene.

Bedriftsdemokratiet er avhengig av at vi lærer å være uenige.  Hvordan man finner frem til en kommunikasjonsform som passer de tillitsvalgte fra de ulike land i din bedrift er et arbeid som tar tid og vil være ressurskrevende. Men, på sikt vil et godt samarbeid mellom de like fagforeningsland være essensielt for at fagforeningsarbeidet i konsernet skal lykkes i sin helhet. Da kan man fremstå med såkalt one voice i viktige saker, og dette gir styrke.

En annen utfordringer tillitsvalgte kan ha er at de møter på en ny ledelseskultur som ikke er godt kjent med de nordiske betingelsene for et velfungerende arbeidsmarked her i Norden.  

Det er ulikheter i hvordan man oppfatter den nordiske modellen også i de nordiske landene, men i en del andre land er denne tenkningen helt ukjent. Når The Economist snakker om den nordiske supermodellen, snakker de om samfunnbetingelsen som har vært med å skape betingelsene for en sterk og solid velferdsstat.  

Selv om man kan oppleve utfordringer og ulikheter, har tillitsvalgte også mye til felles særlig når det kommer til å fremme like standpunkt i EU for eksempel i forhold til reguleringer og direktiver..  

Her finner dere den engelske oversettelsen av  hoved- og sentralavtale (Finans Norge-området) slik at dere har et godt utgangspunkt for diskusjoner med ledelsen.

Nyttige lenker, aktuelle rapporter og noen sentrale begreper

Nyttige lenker

ESMA – European Securities and Markets Authority

EBA – European Banking Authority

EIOPA – European Insurance and Occupational Pensions Authority

Ordliste

Trade unionFagforening
Chief union representativeHovedtillitsvalgt
Union representativeTillitsvalgt
Union coverageOrganisasjonsgrad
Basic agreementHovedavtale
General agreementSentralavtale

Rapporter

The World Economic Forum rapporter

Den økonomiske tenketanken Brugel sine publikasjoner

Var dette nyttig?