Hjemmekontor

Kan du kreve å jobbe hjemmefra? Eller nekte? Få svar på det du lurer på om hjemmekontor i koronatid

Ofte stilte spørsmål

Det kan ikke gis samme svar for hele Norge, da svaret vil variere med smittesituasjon og lokale smittevernstiltak. Overordnet er det klart at arbeidsgiver kan pålegge hjemmekontor dersom smitteverns-forholdene på arbeidsplassen ikke anses tilfredsstillende. Videre vil offentlige myndigheter kunne pålegge arbeidsgiver å iverksette hjemmekontor, noe som også er gjort i flere runder.

Etter pandemien stiller det seg derimot annerledes. Da kan ikke arbeidsgiver uten videre pålegge ansatte å jobbe fast hjemmefra – arbeidsstedet er normalt sett avtalt i arbeidsavtalen, i form av en formulering som «arbeidstedet er arbeidsgivers lokaler, for tiden X». En vesentlig endring av dette fordrer enten enighet mellom avtalepartene, eller endringsoppsigelse. Sistnevnte krever saklig grunn, og kan ikke ubegrunnet trumfes gjennom av arbeidsgiver.

På generelt grunnlag er det likevel ikke tilrådelig å nekte pålegg fra arbeidsgiver uten at det foreligger klart saklig grunn for dette, og uten at uenigheten først er forsøkt løst gjennom dialog med arbeidsgiver eller i samråd med tillitsvalgt. Hvis du er pålagt hjemmekontor mot din vilje og opplever særlig ulempe ved dette, bør du derfor kontakte din leder for å diskutere saken, eventuelt med bistand fra tillitsvalgt.

Dersom du ikke har mulighet til å jobbe hjemmefra selv om arbeidsgiver forsøker å tilrettelegge for det, bør du ta opp dette med din leder. Forutsatt at du har saklig grunn til å måtte arbeide fra kontoret, må arbeidsgiver ta hensyn til dette – eller finne andre løsninger for deg.

Kontakt din tillitsvalgte for råd eller bistand dersom dette settes på spissen, for å få hjelp til å finne en løsning som er akseptabel både for deg og arbeidsgiver.

Dersom det er en åpenbar fare for smitte og du eller nærstående tilhører en risikogruppe, kan du ikke pålegges å utsette deg for denne risikoen. Dette må likevel alltid vurderes konkret, både med utgangspunkt i hvor stor helserisiko du utsettes for ved smitte, og ut ifra hvor stor risikoen for å bli smittet faktisk er.

Det er derimot ikke nødvendigvis slik at du kan kreve å jobbe hjemmefra – dette avhenger av om det er mulig å tilrettelegge for slikt arbeid. Alternativet kan være sykemelding, dersom din lege vurderer det som riktig løsning.

Det er likevel slik at arbeidsgiver plikter å se hen til myndighetenes råd i den situasjonen vi står i nå, og strekke seg langt for å tilrettelegge for at de ansatte unngår smittesituasjoner. Som følge av dette kan arbeidsgivers anledning til å pålegge deg å komme på kontoret noe mer begrenset enn normalt.

Ja. Regjeringen har gjort det klart at ansatte på hjemmekontor fortsatt skal være sikret yrkesskadedekning i folketrygden og erstatning etter yrkesskadeforsikringsloven, på samme måte som om de var på sin vanlige arbeidsplass.

Ved en eventuell skade vurderes saken på samme måte som i alle andre yrkesskadesaker. Yrkesskadeforsikringen gjelder innenfor din vanlige arbeidstid, i det rommet du nå jobber i hjemme.

Hvis du pålegges eller oppfordres til å jobbe hjemmefra, så må arbeidsgiver tilrettelegge for at det skal være mulig for deg å gjøre jobben hjemmefra. Graden av tilrettelegging vil variere mellom bedriftene, både avhengig av behov og økonomisk handlerom. Som et minimum må kontorutstyret være godt nok til at du ikke utsettes for belastning/skade over tid.

Finansforbundets standpunkt er at det er arbeidsgiver som skal bekoste nødvendige utgifter til å sikre både et fullt forsvarlig arbeidsmiljø og sikre nødvendig produktivitet for ansatte som jobber hjemmefra.

Vi har ikke avtalt rett på dekning av bredbåndskostnader i de sentrale tariffavtalene Finansforbundet er part i – dette følger enten av lokale avtaler (bedriftsavtale eller særavtale) eller av arbeidsavtalen, eventuelt personalhåndbok/reglement.

Dersom dere pålegges eller oppfordres til å jobbe hjemmefra, bør du kontakte tillitsvalgt med henstilling om å forsøke å fremforhandle avtale om dekning av utgifter til bredbånd. Alternativt kan du også ta denne dialogen direkte med din leder.

Ja, arbeidsgiver kan ikke pålegge karantene og samtidig trekke deg i lønn.

Det avhenger av om du kan jobbe hjemmefra. Dersom du kan det, skal det ikke få konsekvenser for din lønn da du fortsatt er i arbeid. Dersom det ikke er mulig for deg å jobbe hjemmefra, vil du ha krav på sykemelding og dermed også sykepenger.

Forskriften pålegger arbeidsgiver å inngå individuelle avtaler om hjemmekontor med alle ansatte som jobber fra eget hjem, dersom hjemmearbeidet ikke er «kortvarig eller tilfeldig.» Dersom du jobbet fast hjemmefra også før pandemien, skal altså en slik avtale foreligge. Dersom du har «flyttet hjem» etter pandemien inntok landet, må det gjøres en konkret vurdering av omstendighetene, varigheten og omfanget for at spørsmålet skal kunne besvares.

Finansforbundets syn er pr. 1.12.2020 at smittesituasjonen og varigheten av den i seg selv ikke er tilstrekkelig grunn til å fastslå at forskriften kommer til anvendelse.

Arbeidstiden vil være den samme som du normalt sett arbeider, med mindre noe annet er avtalt lokalt.

Finansforbundet oppfordrer de lokale partene til å samarbeide om å finne fleksible og gode løsninger, dersom ansatte har økt behov for fleksibilitet i forbindelse med arbeid hjemmefra under pandemien.

Har du andre spørsmål om hjemmekontor?

Kontakt spesialrådgiver Per Christian Larsen

Var dette nyttig?