Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Hjemmekontor

Kan du kreve å jobbe hjemmefra? Eller nekte? Få svar på det du lurer på om hjemmekontor.

Ofte stilte spørsmål

Nei. Dersom arbeidsgiver eller verneombud skal ha tilgang til hjemmearbeidsplassen kreves arbeidstakers samtykke.  

Det kan ikke gis samme svar for hele Norge, da svaret som regel vil variere med den lokale smittesituasjon og de lokale smittevernstiltak. Offentlige myndigheter vil kunne pålegge arbeidsgivere å iverksette bruk av hjemmekontor, noe som også er gjort i flere runder. Også der offentlige myndigheter ikke har pålagt bruk av hjemmekontor, vil arbeidsgiver som hovedregel ha adgang til å pålegge de ansatte hjemmekontor under pandemien.

En eventuell uenighet bør først bli forsøkt løst gjennom dialog med arbeidsgiver eller i samråd med tillitsvalgt. Hvis du er pålagt hjemmekontor mot din vilje og opplever særlig ulempe ved dette, bør du derfor kontakte din leder for å diskutere saken, eventuelt med bistand fra tillitsvalgt.

Etter pandemien vil dette stille seg annerledes. Da kan arbeidsgiver ikke uten avtalegrunnlag pålegge den ansatte å jobbe hjemmefra. Arbeidsstedet skal  alltid angis i arbeidsavtalen, for eksempel gjennom slik formulering: «Arbeidstedet er arbeidsgivers lokaler, for tiden X».

En endring til fast hjemmekontor vil i de fleste tilfeller innebære en vesentlig endring av arbeidsforholdet, og ligger dermed utenfor det arbeidsgiver ensidig kan beslutte i kraft av styringsretten. En overgang til fast hjemmekontor krever derfor enighet mellom avtalepartene, eller at arbeidsgiver gjennomfører en såkalt endringsoppsigelse. Sistnevnte krever at arbeidsmiljølovens krav til saklig oppsigelse foreligger.

Dersom du ikke har mulighet til å jobbe hjemmefra selv om arbeidsgiver forsøker å tilrettelegge for det, bør du ta opp dette med din leder. Forutsatt at du har saklig grunn til å måtte arbeide fra kontoret, må arbeidsgiver ta hensyn til dette – eller finne andre løsninger for deg.

Kontakt din tillitsvalgte for råd eller bistand dersom dette settes på spissen, for å få hjelp til å finne en løsning som er akseptabel både for deg og arbeidsgiver.

Utgangspunktet er at du ikke kan kreve å jobbe hjemmefra. Finansforbundet forutsetter at arbeidsgiver ved vurderingen av hjemmekontor tar hensyn til den enkelte arbeidstakers situasjon.

I tillegg vil vi understreke at arbeidsgiver plikter å se hen til myndighetenes råd slik rådene til enhver tid er. Etter vårt syn bør arbeidsgivere strekke seg langt for å tilrettelegge for at ansatte ikke eksponeres mot smitterisiko.  

Dersom du blir pålagt å arbeide fra kontoret i områder der smittetrykket er høyt, og på tross av at arbeidet kan utføres fra hjemmekontor, anbefaler vi å ta kontakt med tillitsvalgt eller verneombud. Alternativet kan være sykemelding, dersom din lege vurderer dette som riktig løsning.

NAV skriver på sine sider at personer i risikogruppen i spesielle tilfeller kan ha rett på sykepenger

Alle arbeidsgivere plikter å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Dersom det er avtalt eller pålagt arbeid fra hjemmekontor vil yrkesskadeforsikringen også gjelde yrkesskader i forbindelse med arbeid hjemmefra.

Når det gjelder folketrygdlovens yrkesskadedekning, kunngjorde Regjeringen 7. april 2020 at ansatte på hjemmekontor fortsatt skal være sikret yrkesskadedekning i folketrygden på samme måte som om de var på sin vanlige arbeidsplass. Les mer på regjeringen.no

Ved en eventuell skade vurderes saken på samme måte som i alle andre yrkesskadesaker. Yrkesskadeforsikringen gjelder innenfor din vanlige arbeidstid, i det rommet du nå jobber i hjemme.

Hvis du pålegges eller oppfordres til å jobbe hjemmefra, så må arbeidsgiver tilrettelegge for at det skal være mulig for deg å gjøre jobben hjemmefra. Graden av tilrettelegging vil variere mellom bedriftene, både avhengig av behov og økonomisk handlerom.

Som et minimum må kontorutstyret være godt nok til at du ikke utsettes for uheldige fysiske belastninger over tid.

Vårt syn er at arbeidsgiver skal bekoste nødvendige utgifter til å sikre de ansatte et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, og sikre nødvendig produktivitet for ansatte som jobber hjemmefra.

Vi har ikke avtalt rett på dekning av bredbåndskostnader i de sentrale tariffavtalene Finansforbundet er part i. Rett til dekning av bredbånd følger enten av lokale avtaler (bedriftsavtale eller særavtale) eller av arbeidsavtalen, eventuelt personalhåndbok/reglement.

Dersom du pålegges eller oppfordres til å jobbe hjemmefra, er vårt syn at arbeidsgiver også bør dekke bredbånd.

Internettilgang er en nødvendig forutsetning for å sikre produktivitet fra hjemmekontor, ref. forrige avsnitt. Dersom arbeidsgiver ikke dekker bredbånd bør du kontakte tillitsvalgt slik at denne kan forsøke å fremforhandle avtale om dekning av utgifter til bredbånd.

Alternativt kan du også ta denne dialogen direkte med din leder.

Ja, arbeidsgiver kan ikke pålegge karantene og samtidig trekke deg i lønn.

Det avhenger av om du kan jobbe hjemmefra. Dersom du kan det, skal det ikke få konsekvenser for din lønn da du fortsatt er i arbeid. Dersom det ikke er mulig for deg å jobbe hjemmefra, vil du ha krav på sykemelding og dermed også sykepenger.

Dersom du er pålagt karantene etter reiser i strid med nasjonale reiseråd, og arbeidet ikke kan utføres hjemmefra, vil du risikere å bli trukket i lønn og miste retten til sykepenger.

Forskriften pålegger arbeidsgiver å inngå individuelle avtaler om hjemmekontor med alle ansatte som jobber fra eget hjem, dersom hjemmearbeidet ikke er «kortvarig eller tilfeldig.» Dersom du jobbet fast hjemmefra også før pandemien, skal altså en slik avtale foreligge. Dersom du har «flyttet hjem» etter pandemien inntok landet, må det gjøres en konkret vurdering av omstendighetene, varigheten og omfanget for at spørsmålet skal kunne besvares.

Arbeids- og sosialdepartementet har sendt ut forslag til endringer i «forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem» på høring. Departementets vurdering er at forskriften gjør seg gjeldende uavhengig av hvilket rettsgrunnlag hjemmekontorsituasjonen har sin bakgrunn i, også pålagt hjemmearbeid grunnet pandemi.

I utkastet til oppdatert forskrift foreslår imidlertid departementet at det i slike tilfeller ikke er et krav om skriftlig avtale, arbeidsgiver kan gi skriftlig informasjon til de ansatte. Informasjonen skal først drøftes med de tillitsvalgte.

Se hele høringsnotatet her: https://www.regjeringen.no/contentassets/23c374ce27d94a7589647d8a91ecab6c/horingsnotat-forslag-til-endringer-i-forskrift-om-arbeid-som-utfores-i-arbeidstakers-hjem.pdf 

Arbeidstiden vil være den samme som du normalt sett arbeider, med mindre noe annet er avtalt lokalt.

Finansforbundet oppfordrer de lokale partene til å samarbeide om å finne fleksible og gode løsninger, dersom ansatte har økt behov for fleksibilitet i forbindelse med arbeid hjemmefra under pandemien.

Har du andre spørsmål om hjemmekontor?

Kontakt spesialrådgiver Per Christian Larsen

Var dette nyttig?