Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Svangerskap og småbarn

Vet du egentlig hva dere har rett på som nybakt mamma og pappa?

Du får full lønn i permisjonen

Tjener du mer enn folketrygdlovens begrensning på 6 G (kr 581 298,-  pr. 1. mai 2018), så får du dekket differansen mellom foreldrepenger og full lønn av bedriften. Dette har vi forhandlet frem med arbeidsgiver.

Pappa har rett til fri med lønn i inntil 10 dager (to uker) i forbindelse med fødsel. Bedriften betaler feriepenger av full lønn i inntil 52 uker for hver fødsel og/eller adopsjon.

Rettighetene vi viser til krever at du er omfattet av avtaleverket mellom Finansforbundet og Finans Norge.

Ekstra lønnsopprykk etter permisjon

Viktig likelønnstiltak: I lønnsoppgjøret med Finans Norge 2018 fikk vi gjennomslag for vårt krav om at ansatte som har vært i foreldrepermisjon i minimum fem måneder skal gis minst ett lønnstrinn når de kommer tilbake på jobb.  Dette gjelder både kvinner og menn.

Ekstra lønnstrinn etter fem måneder foreldrepermisjon

Noen vanlige spørsmål – og svar:

Hvem gjelder det for?
Gjelder for alle som gjeninntrer fra permisjon fra og med 1. mai 2018, og som er omfattet av avtaleverket mellom Finansforbundet og Finans Norge

Må permisjonen være sammenhengende?
Nei, men foreldrepermisjonen må har en varighet på totalt minimum fem måneder for å få det automatiske opprykket.

Hva med ferie?
Det ekstra lønnstrinnet utløses kun av fem måneders foreldrepermisjon. For eksempel: Fire måneders foreldrepermisjon (etter folketrygdens regler) pluss én måned ferie, gir ikke rett til ekstra lønnstrinn. Du kan avvikle ferie underveis i foreldrepermisjonen, men den totale permisjonsdelen må uansett være minimum fem måneder.

Tilbake fra ulønnet permisjon?
Hvis du kommer fra ulønnet foreldrepermisjon i forlengelse av lønnet foreldrepermisjon (i henhold til arbeidsmiljøloven og folketrygdloven), har du krav på lønnsopprykket. Ulønnet permisjon som ikke er i forlengelse av foreldrepermisjon gir ikke den samme rettigheten.

Svangerskapspermisjon

Er du gravid har du under svangerskapet rett til svangerskapspermisjon i inntil tolv uker. Svangerskapspenger ytes frem til tre uker før fødselen. Fra da av mottar du fødselspenger. Du har som hovedregel rett til fri med lønn i forbindelse med svangerskapskontroll.

Foreldrepermisjon

Foreldrene har rett på til sammen tolv måneders foreldrepermisjon. Retten til totalt tolv måneder lønnet permisjon knytter seg også til svangerskapspermisjon og fødselspermisjonen. Det betyr at dersom du har hatt en måned svangerskapspermisjon, og seks uker fødselspermisjon, så går dette til fradrag i totalen på tolv måneder.

Dere kan velge om dere vil ta ut 100 prosent eller 80 prosent foreldrepenger.

  • Stønadsperioden ved fødsel er 49 uker med 100 prosent dekningsgrad og 59 uker med 80 prosent dekningsgrad. 15 av disse ukene er forbeholdt mor og 15 uker er forbeholdt far (fedrekvoten) hvis dere har valgt 100 prosent foreldrepenger. Har dere valgt 80 prosent foreldrepenger er 19 uker forbeholdt mor og 19 forbeholdt far. Dette gjelder når foreldrepengeperioden starter i 2019. I tillegg er 3 uker før termin forbeholdt mor. Resten av perioden kan mor og far dele (fellesperioden)
  • Stønadsperioden ved adopsjon er 46 uker med 100 prosent dekningsgrad og 56 uker med 80 prosent dekningsgrad. Også her er 15 uker forbeholdt far (fedrekvoten) og 15 uker forbeholdt mor

Etter ett års lønnet foreldrepermisjon har hver av foreldrene i tillegg rett til ulønnet permisjon i inntil tolv måneder for hver fødsel. Denne permisjonen må tas i umiddelbar sammenheng med den lønnede permisjonen.

Delvis permisjon

Svangerskapspermisjon, fødselspermisjon og lønnet foreldrepermisjon kan tas ut som delvis permisjon. Delvis permisjon må avtales mellom deg og arbeidsgiver. Dine ønsker med hensyn til uttak skal oppfylles med mindre dette medfører vesentlige ulemper for virksomheten.

Varslingsplikt ved permisjon

Ved uttak av permisjoner har du en varslingsplikt. Arbeidsgiver skal varsles snarest mulig og senest:

  • en uke i forveien ved fravær utover to uker
  • fire uker i forveien ved fravær utover tolv uker
  • tolv uker i forveien ved fravær utover ett år

Ammefri

Arbeider du mellom 2/3 og hel dag og ammer barnet ditt har du rett til tjenestefri med full lønn i inntil en time pr. dag i barnets to første leveår.

Hvis du ikke er omfattet av Sentralavtalen, gjelder arbeidsmiljøloven § 12-8. Den gir ammende arbeidstakere rett til betalt fri til amming inntil en time, så lenge barnet er under 1 år og mor jobber 7 timer eller mer per dag. Arbeidstakere med kortere dager har rett på ubetalt arbeidsfri.

Rett til redusert arbeidstid

I tillegg til permisjonsbestemmelsene, har du rett til redusert arbeidstid dersom du av velferdsmessige grunner har behov for det. Har du barn under 10 år kan du ha rett til å få arbeidstiden redusert dersom det kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for bedriften.

Var dette nyttig?