Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Nytt prosjekt om bærekraftig finans

I samarbeid med Norsk klimastiftelse startet vi i januar 2021 opp et felles prosjekt med tittelen EUs Green Deal, klimarisiko og finansmarkedet: Hva bør ansatte, investorer og kunder vite?

– Ansatte i finanssektoren bør kunne rådgi kundene med oppdatert informasjon og vurderinger som også tar hensyn til klimarisiko og bærekraft. Noe noe av dette behovet ønsker vi å møte gjennom prosjektet, sier Nanna Matilda Ringstad i Finansforbundet (til høyre) og Anne Jortveit i Norsk klimastiftelse.

Prosjektet støttes av Finansmarkedsfondet og skal gå over en toårsperiode.

Formålet med prosjektet er kunnskapsproduksjon og allmennopplysning om temaer som uten tvil får større betydning for norsk finansnæring, investormiljø og forbrukere de kommende årene. Målgruppene er ansatte og ledere i bank og forsikring, investorer og den interesserte kunde/forbruker.

Rapport:

EUs grønne giv og handlingsplan for bærekraftig finans

Hva bør ansatte, investorer og forbrukere vite?

Utgitt
29. desember 2021

Utgiver
Norsk klimastiftelse (2021)

Les mer og last ned rapporten

Se opptak av webinar:

10.11.21:
EUs green deal og taksonomi 

EUs Green Deal og taksonomi skal sørge for at «store og små» penger finner veien til prosjekter som finansierer energiomstillingen. Taksonomien – klassifiseringen av hva som er bærekraftige aktiviteter – får i økende grad betydning både for ansatte i finans, investorer og kunder.

Bakgrunnen for prosjektet

Europakommisjonen la for et år siden frem en såkalt melding for EUs grønne vekststrategi – kalt European Green Deal. Formålet med den omfattende planen er å transformere EU til en moderne, konkurransedyktig økonomi med netto null klimagassutslipp i 2050.

Sammen med Norsk klimastiftelse vil vi de neste to årene tilby:

  • gratis nanokurs
  • journalistiske dybdesaker
  • webinarer
  • nyhetsbrev

For å støtte opp under ambisjonene i EUs Green Deal har vi EUs handlingsplan for bærekraftig finans – inkludert klassifiseringssystemet som gjerne kalles «taksonomien». Handlingsplanen har som formål å omdirigere kapitalflyten til bærekraftige investeringer, håndtere klimarisiko og fremme transparens og langsiktighet i finansielle markeder og i økonomien.

Med denne handlingsplanen introduseres nye forordninger og regelverksendringer som får betydelige konsekvenser for alle aktører i finansnæringen.

Finanstilsynet i Norge har for eksempel vurdert behovet for endringer i norsk rett som må til for å gjennomføre EØS-forpliktelser, noe som har resultert i at et forslag til ny lov om opplysninger om bærekraft nå er ute på høring.

Trenger kompetanseløft i finans

– Det skjer mye i EU som handler om reguleringer, klima og finans. Landskapet er i rask endring og vil få store konsekvenser også for finansnæringen. Det er behov for å tilføre ansatte i finans, investorer og interesserte kunder saklig, gjennomarbeidet og oppdatert stoff om hva Green Deal og EUs taksonomi vil bety, sier leder for formidlingsprosjektet Anne Jortveit, nestleder i Norsk klimastiftelse.

Finansforbundet lenge sett behovet for å tilføre mer kunnskap om dette emnet. I 2019 gjennomførte vi en spørreundersøkelse blant finansansatte om bærekraft og klimarisiko. Den viste at rundt halvparten av de spurte er positivt innstilt til å jobbe mer med bærekraftstematikk fremover.

– Men kun en av ti av de ansatte i finanssektoren svarte at de har treffsikker nok kompetanse til å utføre den delen av arbeidet som dreier seg om å orientere og rådgi kundene om bærekraftige investeringer. Behovet for påfyll er stort, sier Nanna Matilda Ringstad, fagansvarlig bærekraft i Finansforbundet.

Referansegruppe sikrer relevans

– For å sikre at stoffet er relevant for ansatte, mellomledere og ledere i finansnæringen samt investorer og den interesserte kunde og forbruker, har vi satt sammen en høyst kompetent referansegruppe som vi gleder oss til i samarbeide med, sier Nanna og Anne Jortveit.

Referansegruppen til prosjektet består av Agnethe Brown Erland (SpareBank 1 SR-Bank), Agathe Bryde Schjetlein (Finans Norge), Øyvind Karlsen (Helgeland Sparebank), Arne Fredrik Håstein (Finansforbundet), Kristine Falkgård (TERRAVERA Foundation), Andreas Lowzow (Schjødt), Hilde Holdhus (Sarsia Seed Management AS) og Jorge Jensen (Forbrukerrådet). (Foto av Agnethe Brown Erland: Jan Inge Haga/SpareBank 1 SR-Bank)