Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Ikke glem pensjon i jobbintervjuet

Husk at pensjonsordningen faktisk er en del av lønnen din.

Pensjonsordning
SNAKK OM PENSJON PÅ JOBBINTERVJUET: Mange av oss er veldig opptatt av lønn, men lite opptatt av pensjon når vi søker jobb. Det finnes mange gode grunner til hvorfor du bør være minst like opptatt av hva slags pensjonsordning en mulig arbeidsplass har.

Pensjon er pengene du skal leve av som pensjonist, når du ikke lenger er i arbeid og har en inntekt. Og akkurat det er det, ifølge Sindre Farstad, seniorrådgiver for pensjon i Pensjonistforbundet, aldri for tidlig å tenke på.

– Pensjon er noe man tjener opp gjennom hvert år man er i arbeid fra fylte 13 år gjennom den nasjonale pensjonsordningen. Når du har fylt 20, har du som regel krav på tjenestepensjon fra arbeidsplassen i tillegg, forteller han.

Så uavhengig av om du er nyutdannet eller har noen års arbeidserfaring, er pensjon noe som bør oppta deg tidlig. Pensjonsordningen din kan utgjøre en vesentlig del av det du får i betaling for å være ansatt.

– Lønn utgjør størstedelen av betalingen du mottar, men pensjon er som regel det nest viktigste godet. Dersom du ender opp med en arbeidsgiver som har dårlig pensjonsordning, kan det være du må spare selv til egen pensjon. Da kan kanskje fordelen ved høyere lønn forsvinne, forteller Sindre i Pensjonistforbundet.

Tenke pensjon allerede på jobbintervjuet

Men hvorfor er vi egentlig så veldig opptatt av lønn, og så lite opptatt av pensjon når vi søker jobb? Ifølge Elin Lunde Sørensen, direktør for pensjon i Norwegian Insurance Partner, er det fordi vi ikke tenker på det som et lønnsgode.

– Den eneste forskjellen på lønn og pensjon er at det utbetales på forskjellige tidspunkt. Det er kort og godt enklere å forholde seg til det man får utbetalt i dag, enn det som skal avsettes til utbetaling om 40 år, sier Elin, som tror vi i Norge har en tendens til å tenke at fellesskapet ordner opp for oss.

– Vi er selvsagt heldige som har et folketrygdsystem i Norge. Mange får seg likevel en negativ overraskelse når de blir kjent med forventet kompensasjonsnivå i folketrygden, forteller Elin.

Det er viktig med engasjerte organisasjoner og personer som jobber for å styrke minimumsordningene, slik at ingen ender opp som pensjonstapere etter et langt arbeidsliv

Sindre Farstad, seniorrådgiver for pensjon i Pensjonistforbundet

Så selv om pensjon kanskje ikke er det første du spør om i et jobbintervju, er det en viktig del av et forhåpentligvis langt arbeidsforhold. Om du er i jobb i dag og søker ny jobb, er Elin sitt råd å sammenligne den pensjonsordningen du er medlem av i dag, med pensjonsordningen den potensielt nye arbeidsgiveren har.

Hun mener det er to spørsmål som i hovedsak bør avklares på et jobbintervju:

1)   Hvilke sparesatser har potensiell arbeidsgiver valgt, og gjøres det innskudd fra første lønnskrone?

2)   Hvilke risikodekninger omfattes av den kollektive pensjonsordningen?

Du gjør også lurt i å spørre om akkurat det du ellers lurer på knyttet til pensjon. Dersom du i intervjuet spør om hvilken pensjonsordning arbeidsplassen har, er det en fordel at du har satt deg litt inn i de ulike pensjonsordningene som finnes på forhånd.

 

– Få arbeidsgivere vil nok si rett ut at de har en dårlig pensjonsordning, så det må du vurdere selv. En enkel huskeregel er at 2 prosent innskuddspensjon er dårligst, og 7 prosent er best. Og så er APF bra, forteller Sindre i Pensjonistforbundet.

Er du innleid via et bemanningsbyrå gjelder pensjonsordningen i byrået. Du kan med andre ord ha en annen pensjonsordning enn de som er direkte ansatt i bedriften.

Her kan du lese om og laste ned Finansforbundet sin undersøkelse om pensjonsordninger i finansnæringen (2018).

EKSPERT PÅ PENSJON: Sindre Farstad er seniorrådgiver for pensjon i Pensjonistforbundet. (FOTO: Pensjonistforbundet)
EKSPERT PÅ PENSJON: Sindre Farstad er seniorrådgiver for pensjon i Pensjonistforbundet. (FOTO: Pensjonistforbundet)

Arbeidsgivere vil være konkurransedyktige

Dessverre kan ikke alle bare velge seg en arbeidsgiver som gir høy lønn og god pensjon. Det er heller ikke mulig å forhandle seg frem til en bedre pensjonsordning på et jobbintervju, fordi alle ansatte på arbeidsplassen skal ha samme ordning og innskuddssatsene må være like for alle. Mange vil akseptere det jobbtilbudet de får, og må ta til takke med den pensjonsordningen arbeidsgiver har.

– Derfor er det viktig med engasjerte organisasjoner og personer som jobber for å styrke minimumsordningene, slik at ingen skal behøve å ende opp som pensjonstapere etter et langt arbeidsliv. Du kan eventuelt forhandle om høyere lønn for å kompensere for en dårlig pensjonsordning. På sikt kan du kanskje samarbeide med kollegaer og fagforeningen på arbeidsplassen om å styrke pensjonsordningen for alle de ansatte, tipser Sindre i Pensjonistforbundet.

Men potensielle arbeidsgivere er svært opptatt av din vurdering av om deres pensjonsordning oppfattes som konkurransedyktig, har Elin i Norwegian Insurance Partner erfart.

– Vi erfarer at foretak revurderer pensjonsløsningene sine dersom eksisterende pensjonsordning ikke fremstår som konkurransedyktig i forbindelse med rekruttering, sier hun.

Innskudd er vanligst

Den klart mest utbredte pensjonsordningen i privat sektor er innskuddspensjon. Da settes det av en prosentandel av lønnen din til en pensjonsbeholdning hvert år, som plasseres i aksjefond eller lignende, og som vokser frem mot pensjonsalderen. Det skal minst settes av pensjonssparing tilsvarende 2 prosent av den delen av årslønnen din som overstiger 1G (96.883 kroner).

– Maksimal sparing er 7 prosent i året. 7 prosent gir 3,5 ganger så høy pensjonssparing som 2 prosent, og gir derfor vesentlig mer til din fremtidige pensjon. Har du høyere lønn enn 7,1 G er det som regel en tilleggssats for den delen av lønnen som overstiger dette nivået opp til 12 G, siden Folketrygden kun gir opptjening for inntekt inntil 7,1 G, sier Sindre.

Merk at du ikke er garantert vekst hvert år selv om du har innskuddspensjon eller pensjonskapitalbevis. Verdien av den fremtidige pensjonen endres i takt med utviklingen på fondene og rentepapirene som pensjonen er plassert i. Risikoen for svingninger er plassert på deg, og det kan gjøre det vanskelig å vite nøyaktig hvor stor fremtidig pensjon vil bli.

Nye pensjonsregler i dag

De siste årene har de fleste bedrifter gått over til innskuddspensjon (ITP) for ansatte, som resulterer i større ansvar for deg. Du må både spare mer selv og/eller jobbe lenger enn tidligere, for å få utbetalt det samme som dagens pensjonister.

Likevel har du som jobber i finans i utgangspunktet en god pensjonsordning. 

– Hvis vi med «finansbransjen» viser til etablerte virksomheter innen bank og forsikring, så er årsaken til at finansbransjen i privat sektor ligger på topp når det gjelder pensjonsordning, at pensjon alltid har vært vurdert som et viktig lønnsgode i denne bransjen. Arbeidsgivere har vært flinke til å synliggjøre pensjon som en del av «lønnspakken», og arbeidstakerorganisasjoner tilknyttet finansbransjen har vært flinke til å verdsette pensjon som et viktig lønnsgode, forteller Elin.

De ulike pensjonsordningene:

Synes du det er vanskelig å vite forskjellen på de ulike pensjonsordningene som finnes? Her kan du lese kort om de ulike:

Innskuddspensjon

 • Alle år i arbeid teller, og det spares en prosentandel av lønnen din hvert år. Det plasseres i fond du velger selv, eller i en anbefalt portefølje av pensjonsleverandøren.
 • Pensjonen skal som regel utbetales over en periode på minst 10 år. Du kan tidligst ta den ut fra 62 år, men da skal den utbetales til minst 77 år.

Ytelsespensjon i privat sektor

 • Tar utgangspunkt i hvor mye du mottar i alderspensjon fra folketrygden. Ytelsespensjonen utbetales på toppen av dette, slik at du samlet sett kommer opp på det pensjonsnivået du er lovet, enten det er 60, 66 eller 70 prosent av lønnen.
 • Har blitt mindre og mindre vanlig i privat sektor, og innskuddspensjon har tatt over.

Hybridpensjon

 • En pensjonsordning i privat og offentlig sektor, som kom i 2014.
 • Ligner på innskuddspensjon ved at det betales årlige innskudd som en prosentandel av lønnen. Midler kan innbetales i fond, hvor du selv kan velge fond eller anbefalt portefølje av pensjonsleverandøren.
 • Hybridpensjon er en forsikret pensjonsløsning.
 • Hybridpensjon skal sikre kjønnsnøytral utbetaling, som sikres med et årlig kvinnetillegg i opptjeningsperioden.
 • Pensjonen skal som hovedregel utbetales livsvarig, med mindre det er avtalt tidsbegrenset (opphørende) utbetalingsperiode. Den skal da utbetales til minst 80 år.

Offentlig tjenestepensjon

 • Alle som jobber i stat og kommune har ytelsespensjon, hvor pensjon fra jobben og pensjon fra folketrygden til sammen utgjør en viss prosentandel av lønnen du har når du slutter.
 • Det er vanlig at pensjonsytelsen skal tilsvare 66 % av sluttlønnen, dersom du har full pensjonsopptjening (30 års opptjening i 100 % stilling).
 • Maksimal lønn som teller med som grunnlag i pensjonsordningen er 12 G. Ytelsespensjon i offentlig sektor er livsvarig.
 • Det vil sannsynligvis bli vedtatt en ny offentlig tjenestepensjon i 2019, som skal gjelde fra 2020. Ny offentlig tjenestepensjon vil gjelde for alle offentlig ansatte som er født i 1963 eller senere.

Tips!

Besøk norskpensjon.no hvis du vurderer å starte pensjonssparingen. Her kan du sjekke hvor mye du ligger an til å få i pensjon, og hvor mye du bør spare i måneden. Her kan du lese mer om pensjon.

Lovendring i 2019

 • I løpet av 2019 vil Stortinget sannsynligvis vedta en lovendring, som gjør at det opprettes en pensjonskonto hos arbeidsgiver
 • Skifter du arbeidsgiver senere, vil den oppsparte pensjonssaldoen din overføres til det nye arbeidsforholdet. Din historiske opptjening vil også overføres til denne pensjonskontoen
 • Det nye regelverket vil bare gjelde innskuddspensjon. Ytelsespensjon og fripoliser (opptjente rettigheter fra tidligere ytelsespensjon) vil ikke bli omfattet av «pensjonskonto»
 • Formålet med det nye regelverket er at du skal kunne samle og holde oversikt over opptjente pensjonsrettigheter – hele arbeidslivet
 • Merk at det er arbeidsgiver som bestemmer sparesatser i pensjon, så ved skifte av jobb vil det være pensjonskapitalen, og ikke sparesatsene, som i fremtiden blir overført til ny arbeidsgiver