Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Policy for kompetanse

Alle skal ha muligheter for kompetansetiltak gjennom hele yrkeskarrieren.

Vedtatt februar 2018

  • Vi skal jobbe for den enkeltes mulighet for å gjennomføre og ta del i kompetansetiltak gjennom hele yrkeskarrieren.
  • Vi skal være en aktiv bidragsyter til regjeringens kompetansereform.
  • Vi skal jobbe for et tettere samarbeid mellom universiteter, høyskoler og bedriftene i finansnæringen.

Rettigheter og muligheter for den enkelte

Vi skal jobbe for den enkeltes mulighet for å gjennomføre og ta del i kompetansetiltak gjennom hele yrkeskarrieren. Dette gjelder både de med lav og de med høy utdanning. Det skjer store endringer i næringslivet. Noe av det som påvirker enkeltindividet mest er utviklingen og bruken av teknologi. Våre medlemmer frykter ikke denne utviklingen. De er etterspurt, og de er villige til å ta ansvar for å være attraktive arbeidstakere.

Ny teknologi tvinger frem nye måter å organisere arbeidet på som vil påvirke hverdagen til den enkelte arbeidstaker. Våre medlemmer må være rustet til å møte og bidra til denne utviklingen. Vi skal vurdere muligheten for å lage et rammeverk for vurdering av realkompetanse sammen med Finans Norge. Dette utredes også i en nasjonal arbeidsgruppe der YS er representert. Arbeidsgruppens arbeid vil være et viktig bidrag inn i dette arbeidet også for vår sektor.

Vi skal tilby våre medlemmer relevante og fremtidsrettede kurs, gjennomføre frokostmøter og seminarer med nyheter og trender i næringen, og tilby rause utdanningsstipend til våre medlemmer. Vi skal bidra med kunnskap og innsikt på hvilke kompetansetiltak som vil være etterspurt i finans- og fintechindustrien i årene som kommer.

For at de ansatte i finansnæringen skal ta del i denne utviklingen, stiller vi høye krav til bedriftene og våre tillitsvalgte. Vi må etablere rettigheter og ordninger slik at ansatte kan tilegne seg ny formell kompetanse og utvikle ferdigheter. Det er like viktig at alle grupper ansatte tar del i kompetanseutviklingen som skjer i den enkelte bedrift. Våre tillitsvalgte skal være pådrivere i dette arbeidet. De skal være tydelige og bidra til bevisstgjøring av medlemmene, slik at ingen faller utenfor og risikerer å «gå ut på dato».

Myndighetene, bedriftene og den enkelte arbeidstaker må bidra

Regjeringen har lansert kompetansereformen Lære hele livet. Vi skal være en aktiv bidragsyter i dette arbeidet.

I politisk sammenheng er det ofte sterkt fokus på personer med lave grunnleggende ferdigheter, personer uten utdanning eller med lav utdanning. Vi må påse at dette også skal være en reform for de med middels og høy utdanning. Vi må synliggjøre at det lønner seg og er nødvendig med insitament til en sterkere satsing på kunnskap også i finansnæringen.

Vi vil i fremtiden ikke akseptere den mentalitet vi har sett i finansnæringen i de senere år, der det er stor vilje til å bruke penger på å avslutte arbeidsforhold og mindre vilje til å bruke penger på kompetanseutvikling!

Vi skal være en pådriver i arbeidet med en nasjonal kompetansereform og påse at den blir relevant og har de virkemidlene som næringen trenger. Vi vil også bidra til en diskusjon om universitet og høyskoler har den fleksibilitet de trenger for å tilby det næringslivet og arbeidstakerne etterspør i fremtiden.

Universitet og høyskoler må tilby et mer fleksibelt utdanningsopplegg tilpasset finansnæringens behov

Vi skal jobbe for et tettere samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene og bedriftene i finansnæringen. For å lykkes med innovasjon må samfunnet satse sterkere på finansforskning. Vi vil være pådriver i dette arbeidet.

Vi skal også styrke vår innsats inn mot utdanningsinstitusjonene og bidra til at det utvikles et mer fleksibelt utdanningstilbud til arbeidstakere som er i jobb. I dag er tilbudet ikke godt nok. Det er for lite fokus på fremtidsrettede studier og systemene er for rigide.

Var dette nyttig?